İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1806
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :144
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1806
Şikayetçi:
 S.G.S.Turizm Taşm. İnş. Petrol Ürn. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmangazi Caddesi No: 161/2 Bağcılar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı Abdurrahman Gazi Mah. Osman Gazi Cad. No:1 34887 Samandıra-Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.04.2008 / 11416
Başvuruya konu ihale:
 2008/36048 İhale Kayıt Numaralı “Beldenin Pazaryeri Cadde Sokak Süpürme Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı İşi” ihalesi ve 2008/41946 İhale Kayıt Numaralı ihale.
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.11.57.0229/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı tarafından 20.03.2008 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Beldenin Pazaryeri Cadde Sokak Süpürme Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak S.G.S.Turizm Taşm. İnş. Petrol Ürn. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 21.04.2008 tarih ve 11416 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; 20.03.2008 tarih 2008/36048 İKN´li pazarlık usulü ile yapılan ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi verdikleri, ancak ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklifi veren istekliden Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 inci maddesi gereği aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılması gerekirken yapılmadığı, şikayet üzerine idarenin verdiği cevapta en düşük teklifi veren isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğunun tespit edilmesinden sonra aynı gün, saat 15:30’a kadar aşırı düşük açıklaması için süre verildiği ve isteklinin aşırı düşük sorgulamasına cevap verdiği, idarenin de açıklamayı uygun gördüğünden bahsedildiği, idare tarafından 28.03.2008 tarihinde 2008/41946 İKN ile bir pazarlık daha yapıldığı ancak bu ihaleye firmalarının davet edilmediği, her ne kadar ihaleler birbirinden bağımsız olarak değerlendirilse de aynı hizmete ait ve işin yürütülmesi için yapılan ihaleler olduğu, süreç bütün olarak değerlendirildiğinde Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı hareket edildiğinin açıkça görüleceği, 2008/41946 İKN’li ihalede ivedilik ve kamu yararı kararı alınarak kanuna aykırı hareket edildiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında; “Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçeyle başvuramaz” hükmüne yer verilmiştir.

 

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, birden fazla ihaleye ilişkin aynı dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, 2008/36048 ihale kayıt numaralı ihaleye ilişkin olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararının 17.04.2008 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibi tarafından bu karara karşı yukarıda anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak bu süre içerisinde Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırılığın giderilmediği, şikayet süresi dolduğu için de eksiklik bildirimi yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde ise; bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

           

            İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul