İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1807
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :146
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1807
Şikayetçi:
 A-Kaya Temizlik Nakliye İnşaat Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak Nu 20/5 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ziyabey Caddesi No: 6 06520 Balgat Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.04.2008 / 11564
Başvuruya konu ihale:
 2008/50427 İhale Kayıt Numaralı “Merkez ve Ek Hizm. Binalarının Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.11.65.G015/2008-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Pazarlık Usulü ile yapılan Merkez ve Ek Hizm. Binalarının Genel Temizlik İşi ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Temizlik Nakliye İnşaat Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.04.2008 tarih ve 11564 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            İddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şirketlerinin halen idarede yürütülen temizlik hizmetinin yüklenicisi olduğu, sözleşmenin 30.04.2008 tarihinde sona ereceği, halen yürütülen 600 kişilik temizlik ihalesine ilişkin olarak ise, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvuruları sonucunda sürecin devam ettiği, bu nedenle idarenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre gerçekleştirmesi muhtemel olan ihalelere katılım hususunda idareden talepte bulundukları, halen hazırda devam eden hizmet alımlarını gerektiği şekilde yerinde getirdikleri, fiyat avantajı ve verimlilik konusunda avantajlarının bulunduğu, tüm bu gelişmelere karşılık, Kamu İhale Kurumunun internet sitesinden, idare tarafından 16.04.2008 tarihinde onay alınarak 18.04.2008 tarihinde pazarlık usulü ile ihalenin gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı, bu ihalenin, açık ihale usulündeki ihaleye iştirak dahi etmeyen bir firma üzerinde bırakıldığı, bu nedenle, firmaları ve birçok firmaya göre yeni sayılan ve açık ihale usulüne dahi teklif vermeyen, ayrıca mermercilik ve dekorasyon faaliyeti ile iştigal eden firmanın hangi kriterler baz alınarak ihaleye davet edildiği hususunun merak konusu olduğu, idare tarafından işin ivediliği öne sürülmesine rağmen firmalarının ihaleye davet edilmemesinin hukuki ve mantıki dayanaktan yoksun olduğu, açık ihale usulünde en düşük fiyatı veren firmaların davet edilerek pazarlık usulü ilke ihalenin gerçekleştirildiği varsayımının da, ihale üzerinde kalan isteklinin açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye teklif vermediği dikkate alındığında, geçersiz olduğu, idarelerin takdir haklarının mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu, halen işi yürüten firma olarak ihaleye davet edilmemelerinin Anayasanın 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

Başvuru dilekçesindeki iddialar için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci  maddesi hükümleri uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz. 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul