İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-181
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :69
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-181
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Pazar Devlet Hastanesi Baştabipliği Soğuksu Mah. Pazar/RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 670
Başvuruya konu ihale:
 2007/150395 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Yemek Pişirme ve Sonrası İşler ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 08.25.21.G012/2008-2 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Pazar Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.10.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Yemek Pişirme ve Sonrası İşler”  ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemi’ne konu dilekçenin 26.12.2007 tarih ve 670 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;      

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 31.10.2007 tarihinde yapılan toplu yemek hazırlama ihalesine 4 firmanın katıldığı, bu firmalardan 1 ve 4 üncü firma arasında 73.000 YTL fiyat farkı olmasına rağmen 1 inci en düşük teklif veren firmanın istenmesinin gerekliliği olmamasına rağmen nedense eksik evrak verilmiş diye ve diğer en düşük firmalarda dikkate alınmadan en yüksek veren firmaya verildiği, Pazar Hastanesinde yıllardır diğer medikal vb. ihalelerde hastane yöneticilerinin firmalarla para alışverişine girerek ihalelerin verildiği ve devletin zarara uğratıldığının söylendiği, aynı şekilde daha önceki ihaleleri alan bu firmanın, vergi ve SSK borcu yoktur yazısının taklit edilip hastaneden istihkak aldığı, bununla ilgili yetkili mercilere şikayet yapıldığı halde hala bu firmanın Pazar ilçesinde devletten ihale aldığı ve kendisi ile KİK’e bilgilendirme yapılmadığının bilindiği, bu firma ile ilgili bilgileri Hastane Müdür Yardımcıları Suat Cömert, Mevlüt Okutan ve Başhekim Yardımcısı Dr. Sami Yıldırtan’ın bildiği iddia edilmektedir

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İdare tarafından 04.01.2008 tarih ve 33 sayıyla gönderilen süreç bilgi formundan,

 

Kesinleşen ihale kararının en son tebliğ edildiği istekliye tebliğ tarihinin 12.11.2007 olduğu, 07.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul