İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-182
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-182 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1829 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :70
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-182
Şikayetçi:
 İzgüçbirliği Medikal Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 1145/5 Sokak No: 6/204 Yenişehir/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi Baştabipliği Turabiye Mahallesi Yeşillik Caddesi No:3 Seferihisar/ İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36144
Başvuruya konu ihale:
 2007/166621 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşır Yıkama-Ütüleme” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.22.71.G012/2008-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşır Yıkama-Ütüleme” ihalesine ilişkin olarak İzgüçbirliği Medikal Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.12.2007 tarih ve 36144 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihaleye ait dokümanın satın alındığı, dokümana ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayet başvurusunu reddettiği,

          

            1) İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Kamu ve/veya özel sektöre ait yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan genel temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı,   genel temizlik konusunda hastane iş deneyimi olmayan, fakat diğer kurumlarda aynı iş konusu ile ilgili faaliyet göstermiş bulunan firmaların hastane genel temizlik hizmetleri işine teklif vermelerinin engellendiği, ihale konusu işin adının, “Malzemeli genel temizlik, ilaçlama, çamaşır yıkama-ütüleme” olduğu halde benzer iş tanımında sadece; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Kamu ve/veya özel sektöre ait yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan genel temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” denilerek tek bir iş koluna işaret edilmiş olduğundan eksik bir iş deneyimi tanımı yapıldığı,           

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Ayrıca, yüklenicinin üstlenmiş olduğu iş için gerekli olan her türlü makine, ekipman ve malzeme, aşağıda brüt tutarları belirtilen, nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecek istekli tarafından karşılanması öngörülen giderler ve işçi ücretleri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır. Ücret bordrolarına eklenecek giderlerin belli olduğu,   her türlü makine, ekipman ve malzeme, aşağıda brüt tutarları belirtilen, nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecek denilmesinin yanlış olduğu teklifler belirlenirken hatalı hesaplamalara sebep olabileceği, yine idari şartnamede yemek ücretleri ile ödeme şekli, ücret bordrosunda gösterilip gösterilmeyeceği hakkında bir düzenleme bulunmadığından tereddüt oluşturduğu,

 

            3) Teknik şartnamede giysilerin sayısı, kullanılacak kumaşın cinsi, özelliği, diğer giyim unsurlarının miktarı ve nasıl olacağının belirtilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                 1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                   İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; “İhale konusu hizmetin; a)Adı:Malzemeli genel temizlik, ilaçlama, çamaşır yıkama-ütüleme, c)(Fiziki) miktarı ve türü:25 işçi ile 12 ay(01.01.2008-31.12.2008), d)Yapılacağı yer:Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi” düzenlemesi ile,

 

                 İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu ve/veya özel sektöre ait yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan genel temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer İş” tanımının; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat,ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

                Hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların, ameliyathanelerin ve diğer bölümlerin hijyene uygun şekilde temizliği ve karşılaşılacak riskler göz önüne alındığında hastane temizliği diğer temizlik alanlarından çok farklı ve ayrıcalıklı olduğundan, hastane hizmetinin niteliğinden kaynaklanan bu ayrıcalığın gerçekleştirilmesi için benzer iş kavramının hastane temizlik hizmetleri ile sınırlı tutulmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3. maddesinde; “Ayrıca, yüklenicinin üstlenmiş olduğu iş için gerekli olan her türlü makine, ekipman ve malzeme, aşağıda brüt tutarları belirtilen, nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecek istekli tarafından karşılanması öngörülen giderler ve işçi ücretleri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 18 inci maddesinde; “İşçilerin yemek ihtiyacının karşılanması için bir bedel ödenmeyecek olup çalışan işçiler hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanacaklardır. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             İşçilere verilecek yemek giderine ilişkin düzenlemenin idari şartnamede yapılması gerekmekte ise de idarece teknik şartnamede düzenleme yapıldığından yemek giderine ilişkin düzenleme bulunmadığından bahsedilemeyeceği, makine ve ekipmanın genel giderler içinde yer alacağı, malzemenin ise teklif fiyata dahil olduğu, söz konusu düzenlemeden iş için gerekli her türlü makine, ekipman ve malzemenin bordroda gösterileceğine ilişkin bir anlam çıkmadığı, iş için gerekli her türlü makine, ekipman ve malzemenin teklif fiyatı içinde olduğunun anlaşıldığı, “aşağıda brüt tutarları belirtilen, nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecek istekli tarafından karşılanması öngörülen giderler ve işçi ücretleri teklif fiyata dahildir” cümlesinin ayrı değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3.3. maddesinde; “Teknik şartnamede belirtilen miktar ve özellikte giyecek malzemeleri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi ile,

 

            Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde; “Personel saç ve sakal bırakmayacaktır. Personelin giysisi yazlık ve kışlık olmak üzere 2 şer takım yüklenici tarafından karşılanacaktır. Formalarda firma elemanı olduğunu gösteren yazı olacak ve yaka kartı hazırlanacaktır. Her işçi için sadece hastane içinde kullanılacak ikişer çift iş ayakkabısı-sabo terlik ve ayrıca 6 işçi için tulum temin edilecektir. Formalar kullanılmadan önce idare tarafından incelenip onay verilecektir. Personel tarafından kullanılacak olan formalar sözleşmeyi takiben ve işyeri tesliminden önce idareye teslim edilecek, dağıtım idare tarafından yapılacaktır. Herhangi bir nedenle kullanılamayacak derecede yıpranan, solan formalar yüklenici tarafından derhal yenisi ile değiştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nin 5 inci maddesinde; “..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Ancak giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı hususları da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetler fazla özellik gerektirmediğinden ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceğinden, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olmakla birlikte, bu durumun isteklilerin tekliflerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

              Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 İncelemeye konu ihalede;

 

  1) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde,  ihale konusu işin “malzemeli genel temizlik , ilaçlama, çamaşır yıkama-ütüleme” hizmeti olduğu ve aynı şartnamenin 7.4 maddesinde kamu ve/veya özel sektöre ait yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan genel temizlik hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

 

İhale konusu işlerin sadece hastanede malzemeli genel temizlik hizmeti olmadığı bunun  ilaçlama, çamaşır yıkama-ütüleme hizmetlerini de içerdiği dikkate alındığında  söz konusu ihale de benzer işlerin kamu ve/veya özel sektöre ait yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan genel temizlik hizmetleri ile sınırlı tutulması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına uygun olmadığı,

 

 2) İdari şartnamenin 26.3.3 maddesinde “Teknik şartnamede belirtilen miktar ve özellikte giyecek maddelerinin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır” düzenlemesine yer verildiği, teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde ise verilecek giyecek malzemelerinin sadece cinsi ve sayısına ilişkin belirleme yapıldığı,  özelliklerine ilişkin her hangi bir belirleme teknik şartnamede yapılmadığı gibi diğer ihale dokümanında da yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5 inci maddesi hükmüne göre personele verilecek giyeceğin özellikleri ile sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği  açıklanmış bulunmaktadır.

 

 Yüklenici tarafından karşılanması istenilen giyeceğe ilişkin  özelliklerin ihale dokümanında belirtilmemiş olması; mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gibi ihaleye teklif verecek istekliler açısından teklif maliyetlerini etkileyecek ve sağlıklı bir şekilde teklif sunmalarına engel teşkil edeceği,

 

         Yukarıda belirtilen nedenlerle 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul