İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1829
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :24
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1829
Şikayetçi:
 Mega Computer Bilgisayar Satıcısı, Bilgisayar Programcısı/Nazım Yakut Aziziye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No: 28 Ergani / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimliği Arapzade Mahallesi Erenler Caddesi 16800 Orhangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8532
Başvuruya konu ihale:
 2008/6887 İhale Kayıt Numaralı “Hastane HBYS Bilgi İşlem Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.0878.0148/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane HBYS Bilgi İşlem Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Mega Computer Bilgisayar Satıcısı, Bilgisayar Programcısı Nazım Yakut’un 10.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8532 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartnamede belirtilen malzeme sayısı ile teknik şartnamedeki malzeme sayısının birbirinden farklı olduğu, tutarsızlıkların, teklifi etkilediği iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde makine tesis ve ekipmana ilişkin belgeler başlığı altında;

“a) 4 adet 106 ekran plazma TV 42 inch

b) 25 adet 17 inch ekran

bu malzemeler ihale isteklisi tarafından temin edilip teklif fiyata dahildir.’’,

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adı: Teknik donanım sorumlusu, 1 yazılım sorumlusu ve 31 çalışan ile 21 ay süreli hastane HBYS hizmet alımı

c) Fiziki miktarı ve türü: 01.04.2008- 31.12.2009 yılı 21 ay süreli destek elemanı ile HBYS hizmet alımı,

 

            Düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

            İşin niteliği dikkate alındığında idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde belirtilen malzemelerin bir kısmına teknik şartnamede yer verilmekle birlikte, teknik şartnamede daha fazla malzeme belirtildiği tespit edilmiş ancak ihale dokümanı bir bütün olduğundan bir bu yönü ile sonuca etkili bir eksiklik olarak görülmemiştir.

 

            Bununla birlikte; teknik şartnamenin 12.1.3 Danışma hizmetleri başlığı altındaki 12.1.3.1 inci maddesinde 4 adet plazma TV den bahsedildiği kaç inch olacağının belirtilmediği , 12.1.1 İlk başvuru ve kayıt başlığı altındaki 12.1.1.6.1.1 maddesinde sayı belirtilmemekle birlikte en az 17 inch ekran kullanılacağının belirtildiği tespitleri yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin sonunda Ek:1 Sözleşme süresince kullanıma sunulacak donanım ve yazılımlar ile çalışacak personele ilişkin verilen tabloda ise 22 adet LCD numaratör sistemi istenildiği anlaşılmıştır.

 

            İdare şikayete cevabında, idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde istenilen malzemelerin Teknik şartnamenin 12.1.1 ve 12.1.3 başlığı altında yer verilen ilk başvuru ve kayıt ile danışma hizmetlerinde kullanılacağını, istenilen donanımın asgari özelliklerinin belirtildiği, bu durumun da rekabeti arttırıcı nitelikte olduğu belirtilmiştir.

 

            İhale dokümanı bir bütün olduğundan, donanıma ilişkin düzenlemeye teknik şartnamede yer verilmesi gerektiği iddiası yerinde görülmemiş ancak idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin b bendindeki 25 adet 17 inch ekran düzenlemesi ile Teknik şartnamenin sonunda sözleşme süresince kullanıma sunulacak donanım ve yazılımlar ile çalışacak personele ilişkin hazırlanan tablodaki 22 adet LCD sayısı birbiri ile çeliştiğinden, yapılan düzenlemeler isteklileri tereddüde düşürebilecek, tekliflerin sağlıklı verilmesini engelleyebilecek nitelikte bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

            1) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adı: Teknik donanım sorumlusu, 1 yazılım sorumlusu ve 31 çalışan ile 21 ay süreli hastane HBYS hizmet alımı olarak düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde ise; “Bu ihalede benzer iş olarak, özel veya kamu yataklı tedavi kurumlarında yapılan HBYS, VTYS, teknik servis, program bakım, geliştirme, yenileme, kiralama işi veya yazılım hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

            Benzer iş tanımında yataklı tedavi kurumlarında gerçekleşmiş olma şartının getirilmesi, yataklı tedavi kurumları dışındaki kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen aynı hizmete ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edilmemesi sonucunu doğuracağından, bu durum ihaleye katılımı daraltacak ve rekabet oluşumunu engelleyecek niteliktedir.

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “Yazılım hizmetlerine ilişkin kurallar standardına uygun TSE Belgeleri teklif dosyasında bulunacaktır. (İsteklinin ISO 900X  kalite güvence sistemi sertifikasına sahip olması tercih nedenidir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” hükmü yer almaktadır.   

 

Kalite standarda ilişkin belgenin adının açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmediği gibi söz konusu belgenin nasıl ve ne şekilde tercih sebebi yapılacağı hususunun da açık bir şekilde düzenlenmediği görüldüğünden, söz konusu durumun tekliflerin sağlıklı verilmesini ve değerlendirilmesini engelleyeceği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul