İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-183
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-183 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1830 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :71
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-183
Şikayetçi:
 Şencan Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Tepecik Mahallesi Hürriyet Cad. Belediye Çarşı İşhanı Batı Blok No:54 K:3 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 MESKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. Nu:99 33070 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36394
Başvuruya konu ihale:
 2007/149242 İhale Kayıt Numaralı “İçmesuyu ve Atıksu Abonelerinin Sayaçlarının Okunması, İhbarnamelerinin Basımı ve Dağıtımı, Bilgisayar Operatörü Görevlendirilmesi, Su Sayaçlarının Sökülmesi, Takılması, Mühürlenmesi ve Kaçaksu Bildirimi Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 08.22.95.0203/2008-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MESKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İçmesuyu ve Atıksu Abonelerinin Sayaçlarının Okunması, İhbarnamelerinin Basımı ve Dağıtımı, Bilgisayar Operatörü Görevlendirilmesi, Su Sayaçlarının Sökülmesi, Takılması, Mühürlenmesi ve Kaçaksu Bildirimi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Şencan Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.12.2007 tarih ve 36394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde yapılan benzer iş tanımının rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde istenen taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için 2008-2009 yıllarına ait kira sözleşmelerinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 2008-2 poz no’sunda yer alan bilgisayar operatörü 30 kişiye 20 ay ücret ödenmesine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, bilgisayar operatörlerine ödenecek ücretin 2008-1 poz no’da yer alan “210.000 abonenin endeks okuması” iş kalemi içerisinde yer alması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “İçme suyu ve atık su abonelerinin sayaçlarının okunması, ihbarnamelerinin basımı ve dağıtımı, bilgisayar operatörü görevlendirilmesi, su sayaçlarının sökülmesi, takılması, mühürlenmesi ve kaçak su bildirimi hizmet alımı”, fiziki miktar ve türü “Aylık yaklaşık olarak 210.000 içme suyu ve atık su abonesi için belirtilen hizmetlerin yürütülmesi”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait ilanın 4.4 üncü maddesinde, benzer iş “İçme suyu sayaçlarının el terminali ile okunması, su sayaçlarının kesme-bağlama işleri ve bilgisayar operatörü görevlendirme işlerinin bir arada yapıldığını belgeleyen işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.” şeklinde belirlenmiştir. İdari şartnamenin 7.4 maddesinde de aynı tanıma yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde, benzer iş belirlemelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımındaki kriterlerin dikkate alınarak yapılması ve yapılan bu belirlemelerin Kanunun temel ilkelerinden olan rekabet ilkesine uygun olması gerekmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımındaki kriterler dikkate alındığında ihale dokümanında yapılan benzer iş belirlemelerinin işin niteliğiyle yakından ilgili olduğu görülmektedir. İhale konusu işin, içme suyu ve atık su abonelerinin sayaçlarının okunması, ihbarnamelerinin basımı ve dağıtımı, bilgisayar operatörü görevlendirilmesi, su sayaçlarının sökülmesi, takılması, mühürlenmesi ve kaçak su bildirimi işi olduğu dikkate alındığında, ihale konusu hizmet ve hizmetin bölümleriyle benzer nitelikte olan, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellikler gösteren elektrik ve doğal gaz sayacı okuma, kesme-açma ve faturalandırma işlerine benzer iş tanımında yer verilmemesinin başvuruya konu ihalede gerekli rekabet ortamının oluşmasını engellediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca, içme suyu sayaçlarının el terminali ile okunması, su sayaçlarının kesme-bağlama işleri ile bilgisayar operatörü görevlendirme işlerinin bir arada yapıldığı işlerin benzer iş olarak kabul edileceğine ilişkin düzenlemenin de benzer iş tanımını daralttığı; ihale konusu hizmet ve hizmetin bölümleri dikkate alındığında, yaklaşık maliyet içinde ağırlıklı bir yer teşkil etmeyen bilgisayar operatörü görevlendirme işinin, içme suyu sayaçlarının el terminali ile okunması, ihbarnamelerinin basılması ve dağıtılması, su sayaçlarının kesilmesi ve bağlanması işleriyle birlikte yapılmış olması şartının getirilmesinin,  içme suyu sayaçlarının el terminali ile okunması, su sayaçlarının kesilmesi ve bağlanması v.b. işlerde deneyime sahip olmakla birlikte, bilgisayar operatörü görevlendirme işini birlikte yapmayan potansiyel isteklilerin ihaleye katılımını engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde “İstekliler ihale kapsamındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için 15 adet binek tipi araç ve 25 adet mobilet ihale üzerinde kaldığı takdirde iş başında bulunduracağına dair taahhütname sunmak zorundadır. İstenilen araçların kendi malı olma zorunluluğu yoktur.  Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname ve ekinde 2008-2009 yılları için kira sözleşmesinin noter onaylı suretinin verilmesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ilk fıkrasında idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde ise; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenleme ile isteklilerden, taahhüt edilerek temin edilecek 15 adet binek tipi araç ve 25 adet mobilet için, noter onaylı taahhütname ve ekinde 2008-2009 yılları için yapılan kira sözleşmelerinin noter onaylı suretlerini vermelerinin istendiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenleme ise ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak tesisin isteklinin kendi malı olma şartının aranmaması ilkesini getirmekte ve bu doğrultuda isteklilerin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanacakları makine, tesis ve ekipmanı taahhüt yoluyla temin etmelerine olanak sağlamaktadır. Sunulacak taahhütname hususunda sınırlayıcı tek unsur ise, taahhütnamenin noter onaylı olması zorunluluğudur. Bu zorunluluğun dışında, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak makine ve ekipmanı taahhütname yoluyla temin edecek isteklilerden “15 adet binek tipi araç ve 25 adet mobilet için 2008-2009 yıllarına ait kira sözleşmelerinin noter onaylı suretlerinin” istenmesi, ihaleyi kazanacağı kesin olmayan isteklileri 15 adet binek tipi araç ve 25 adet mobilet için noter onaylı kira sözleşmesi yapma maliyetine katlanmaya mecbur ettiğinden mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde; “İhale konusu işin yerin getirilmesinde idarece çalıştırılması öngörülen ve teklif fiyata dahil olan personelin sayısı ve nitelikleri aşağıdaki gibidir: Bilgisayar operatörü: 30 adet, Okuma şefi: 1 adet, Okuma elemanı: 43 adet, Teknisyen(elektrik-elektronik veya bilgisayar teknisyeni): 5 adet, Kaçak takip elemanı: 14 adet, Kesme bağlama elemanı(sıhhi tesisat teknisyeni): 15 adet, Kesme bağlama elemanı(teknisyen yardımcısı): 20 adet. Bilgisayar operatörlerinin ücreti teklif birim fiyat üzerinden idarece ödenecektir.” düzenlemesi,

 

            26.3 maddesinde; “Yüklenici bilgisayar operatörlerine günlük 5,25 YTL ayda 22 gün üzerinde toplam 115,5 YTL yemek bedeli brüt olarak ödeyecek ve bu tutar ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

            Vasıflı personel bilgisayar operatörlerine brüt asgari ücretin %38 fazlası ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 3.7 maddesinde; “MESKİ’nin muhtelif birimlerinde toplam 30 adet bilgisayar operatörü görevlendirilecektir. MESKİ’nin talebi doğrultusunda MESKİ’nin diğer birimlerinde görevlendirilmek üzere bu sayı MESKİ tarafından en çok beş kişi artırılabilir veya azaltılabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanında birim fiyat tarifleri içinde yer alan POZ 2008/2-Bilgisayar Operatörü” başlığı altında; “MESKİ´nin birimlerinde görevlendirilecek olan bilgisayar operatörünün brüt ücretlerini ve her türlü sosyal giderlerini (vergi, SSK, primi, sosyal yardımlar vs.), personelin yemek, müteahhit karı ve genel giderleri kapsamakta olup adam/ay olarak” açıklamasına,

 POZ 2008/1-Endeks Toplama” başlığı altında; “İçmesuyu ve atıksu abonelerinin endekslerini okuma, ihbarname basımı, ihbarnamelerin aboneye bırakılması, okuma bilgilerinin MESKİ´ye teslim edilmesi, okumada kullanılan ihbarnamelerin temini, bu poz kapsamında gerçekleştirilecek iş mahalline ulaşımın sağlanması için gerekli araçların şoför, yakıt ve yedek parça vs. giderleri dahil temini, teslim edilen tüm bilgisayarlar, yazıcılar, el terminalleri, termal yazıcılar, telsizler, bunların şarj ünitelerinin parça dahil bakımı, onarımı ve sigortalanması, endeks okuma elemanı, endeks okumacı şefi, koordinatörün ücretleri, müteahhit karı ve genel giderler bedellerini içermekte olup tahsilat ortamına aktarılacak her bir fatura adedi üzerinden fiyatı ödenecektir, (kapalı geçilen veya okuması gerçekleşemeyen aboneler ile ara tahakkukla sisteme aktarılan faturalar için ücret ödenmeyecektir)” açıklamalarına yer verilmiştir.

İhale dokümanında bilgisayar operatörlerinin MESKİ’nin birimlerinde görevlendirileceğinin belirtildiği, ihale konusu işte çalıştırılacak diğer personelden ayrı tutularak ödenecek ücret ve yemek bedeline ilişkin farklı düzenlemelere konu edildiği, birim fiyat tarifleri içinde yer alan “POZ 2008/1-Endeks Toplama” başlığı altında yapılan ayrıntılı açıklamalarda bilgisayar operatörlerince gerçekleştirilecek işin tanımına yer verilmediği ve birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalede bilgisayar operatörü sayısının en çok beş kişi artırılabileceği veya azaltılabileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde bilgisayar operatörleri için iş kalemi açılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Sonuç olarak, ihale dokümanının bu haliyle tekliflerin sağlıklı şekilde hazırlanmasına ve değerlendirilmesine imkan vermediği ve bu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyeceği tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul