İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1830
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :25
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1830
Şikayetçi:
 Kale Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş. Akay Caddesi No: 12/4 Bakanlıklar / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimliği Arapzade Mahallesi Erenler Caddesi 16800 Orhangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8528
Başvuruya konu ihale:
 2008/6887 İhale Kayıt Numaralı “Hastane HBYS Bilgi İşlem Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.0877.0148/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane HBYS Bilgi İşlem Hizmeti Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Kale Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’nin 04.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; televizyon, 17 inch ekran  istenilerek söz konusu malzemelerin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiğinin belirtildiği, ihalenin hizmet alımı ihalesi olup bu şekilde düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı bulunduğu, düzenlemenin teknik şartnamenin donanıma ilişkin bölümünde yapılması gerektiği,

 

            2) İşin başlama ve bitiş tarihlerinin çelişkili olarak düzenlendiği,

 

            3) Teknik Şartnamede 4.4 Veri Tabanı Yönetim Özellikleri maddesinde;

            “4.4.29 Grafik tabanlı kendi yönetim aracı ile yönetilebilecek, ayrıca ilgili yönetim aracı HTML tabanlı olacak, yönetim yapılacak bilgisayara herhangi bir program yüklemesine ihtiyaç duyulmayacaktır.

4.4.30 İşletim sistemi ve platform bağımsız çalışabilecek, ayrıca 64 bit mimary’ i destekleyebilecektir.’’ düzenlemesinde belli bir veri tabanı özelliği tarif edildiği,

 

            4) İhale 21 aylık olduğu halde, resmi tatil bayrama ilişkin düzenlemelerin sadece 2008 yılı için yapılmasının tereddüt yaratacak nitelikte bulunduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde makine tesis ve ekipmana ilişkin belgeler başlığı altında;

“a) 4 adet 106 ekran plazma TV 42 inch

b) 25 adet 17 inch ekran

bu malzemeler ihale isteklisi tarafından temin edilip teklif fiyata dahildir.’’,

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adı: Teknik donanım sorumlusu, 1 yazılım sorumlusu ve 31 çalışan ile 21 ay süreli hastane HBYS hizmet alımı

c) Fiziki miktarı ve türü: 01.04.2008- 31.12.2009 yılı 21 ay süreli destek elemanı ile HBYS hizmet alımı,

 

            Düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

            İşin niteliği dikkate alındığında idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde belirtilen malzemelerin bir kısmına teknik şartnamede yer verilmekle birlikte, teknik şartnamede daha fazla malzeme belirtildiği tespit edilmiş ancak ihale dokümanı bir bütün olduğundan bir bu yönü ile sonuca etkili bir eksiklik olarak görülmemiştir.

 

            Bununla birlikte; teknik şartnamenin 12.1.3 Danışma hizmetleri başlığı altındaki 12.1.3.1 inci maddesinde 4 adet plazma TV den bahsedildiği kaç inch olacağının belirtilmediği , 12.1.1 İlk başvuru ve kayıt başlığı altındaki 12.1.1.6.1.1 maddesinde sayı belirtilmemekle birlikte en az 17 inch ekran kullanılacağının belirtildiği tespitleri yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin sonunda Ek:1 Sözleşme süresince kullanıma sunulacak donanım ve yazılımlar ile çalışacak personele ilişkin verilen tabloda ise 22 adet LCD numaratör sistemi istenildiği anlaşılmıştır.

 

            İdare şikayete cevabında, idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde istenilen malzemelerin Teknik şartnamenin 12.1.1 ve 12.1.3 başlığı altında yer verilen ilk başvuru ve kayıt ile danışma hizmetlerinde kullanılacağını, istenilen donanımın asgari özelliklerinin belirtildiği, bu durumun da rekabeti arttırıcı nitelikte olduğu belirtilmiştir.

 

           

            İhale dokümanı bir bütün olduğundan, donanıma ilişkin düzenlemeye teknik şartnamede yer verilmesi gerektiği iddiası yerinde görülmemiş ancak idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin b bendindeki 25 adet 17 inch ekran düzenlemesi ile Teknik şartnamenin sonunda sözleşme süresince kullanıma sunulacak donanım ve yazılımlar ile çalışacak personele ilişkin olarak hazırlanan tablodaki 22 adet LCD sayısı birbiri ile çeliştiğinden, yapılan düzenlemeler isteklileri tereddüde düşürebilecek, tekliflerin sağlıklı verilmesini engelleyebilecek nitelikte bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 2 işin süresi başlıklı bölümünde; “Başlangıç tarihi 01.04.2008 bitiş 31.12.2009’’,

           

            İdari şartnamenin 49.2 inci maddesinde İşin süresi “01 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki 639 takvim günüdür.’’

 

             Düzenlemeleri yapılmıştır. 01.04.2008 -31.12.2009 tarihleri arasında 640 takvim günü bulunmaktadır. İşin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belli olması nedeniyle söz konusu düzenleme  sonuca etkili   bulunmamıştır.

 

           3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamede; “4.4.29 Grafik tabanlı kendi yönetim aracı ile yönetilebilecek, ayrıca ilgili yönetim aracı HTML tabanlı olacak, yönetim yapılacak bilgisayara herhangi bir program yüklemesine ihtiyaç duyulmayacaktır.

4.4.30 İşletim sistemi ve platform bağımsız çalışabilecek, ayrıca 64 bit mimary’ i destekleyebilecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

                64 bit bilgisayar özelliğinin bilgi işleme ve daha fazla rasgele erişim belleği (RAM) sahip olabileceği , 64 bit teriminin bir bilgisayarın işlemcisinin (CPU)bilgileri işlem şekliyle ilgili olduğu tanımlaması yapılmaktadır.

 

            Piyasada 64 bit özelliği taşıyan birden fazla marka bulunduğundan bu yönü ile düzenleme belli bir marka- modeli tarif etmemektedir.

            HTML, HyperText Markup Language, tarayıcı (browser)´lardan görebileceğimiz (Internet Explorer, Netscape gibi) internet dokümanlarını yaratmaya yarayan bir işaretleme dilidir. İnternet üzerindeki tüm sayfaların kaynağı HTML´dir.  Burada da belli bir marka model belirtilmemektedir.

            Bilgi İşlem Dairesinden “İşletim sistemi ve platform bağımsız çalışabilmeli ayrıca 64 bit mimary’i desteklemelidir.’’ düzenlemesinin belli bir veri tabanı özelliğini tarif edip etmediği ve 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olup olmadığı hususunda görüş istenilmiş, gelen cevabi yazıda; “Piyasada ticari olarak mevcut ve gelişmiş özelliklere sahip tüm veritabanı sistemleri 64 bit mimariyi desteklemelidir. Bu düzenleme belli bir veritabanı özelliği tarif etmemektedir.’’ görüşüne yer verilmiştir.

            Yapılan tanımlamaların idarenin ihtiyacını teminine yönelik olduğu, katılımı kısıtlayıcı belli bir veri tabanı özelliğini tarif  etmediği anlaşılmıştır.

 

 

 

 

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26.3.5 inci maddesinde; “İşçiler haftada 45 saat çalışacaklardır. Resmi ve dini tatil günleri ve yılbaşı ücretleri 2008 yılı için 11 gün, 2009 yılı için 12 günlük resmi ve dini tatil günlerinde toplam 23 günlük çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca her resmi ve dini tatil gününde 2 kişi olmak üzere toplam 46 elemana brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak ödenecek günlük bedel teklif edilen fiyata dahil olup bu tutarlar ücret bordrosunda gösterilecektir.’’

 

            İhale 21 aylık olduğu halde, resmi tatil bayrama ilişkin düzenlemelerin sadece 2008 yılı için yapılmasının tereddüt yaratacak nitelikte bulunduğu iddia edilmişse de hem 2008 hem de 2009 yılı için de idarece bir belirleme yapıldığı görüldüğünden, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

            1) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adı: Teknik donanım sorumlusu, 1 yazılım sorumlusu ve 31 çalışan ile 21 ay süreli hastane HBYS hizmet alımı olarak düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde ise; “Bu ihalede benzer iş olarak, özel veya kamu yataklı tedavi kurumlarında yapılan HBYS, VTYS, teknik servis, program bakım, geliştirme, yenileme, kiralama işi veya yazılım hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında ise;“İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

            Benzer iş tanımında yataklı tedavi kurumlarında gerçekleşmiş olma şartının getirilmesi, yataklı tedavi kurumları dışındaki kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen aynı hizmete ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edilmemesi sonucunu doğuracağından, bu durum ihaleye katılımı daraltacak ve rekabet oluşumunu engelleyecek niteliktedir.

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “Yazılım hizmetlerine ilişkin kurallar standardına uygun TSE Belgeleri teklif dosyasında bulunacaktır. (İsteklinin ISO 900X  kalite güvence sistemi sertifikasına sahip olması tercih nedenidir.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” hükmü yer almaktadır.   

 

Kalite standarda ilişkin belgenin adının açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmediği gibi söz konusu belgenin nasıl ve ne şekilde tercih sebebi yapılacağı hususunun da açık bir şekilde düzenlenmediği görüldüğünden, söz konusu durumun tekliflerin sağlıklı verilmesini ve değerlendirilmesini engelleyeceği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmekle birlikte aynı ihaleye ilişkin olarak 05.05.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1829         sayılı Kurul kararıyla 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul