İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1832
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :27
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1832
Şikayetçi:
 Dalgıç Day. Tük. Mal. Lpg Kömürcülük Özel Güv. Temiz. Hiz. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 72/A Bergama / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi 35700 Bergama / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9221
Başvuruya konu ihale:
 2008/24693 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.09.22.0022/2008-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 13.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dalgıç Day. Tük. Mal. Lpg Kömürcülük Özel Güv. Temiz. Hiz. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.03.2008 tarih ve 9221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İsmiral firmasının teklif zarfı mevzuata uygun olmadığı halde idarece incelenmeksizin zarfın açılarak değerlendirmeye alındığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihaleye 2 adet teklif zarfının sunulduğu, bunlardan birinin başvuru sahibi Dalgıç Ltd. Şti.’ye ait olduğu ve diğerinin de İsmiral Ltd. Şti.’ye ait olduğu anlaşılmıştır. İhale dosyası içinde ihale komisyonunca tutulmuş “Uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılan teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağı” bulunmamaktadır. İhale komisyonu iki zarfı da uygun kabul ederek değerlendirmeye almıştır.

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ilk fıkrasında, “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler  bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü ve 36 ncı maddesinin ilk fıkrasında ise, “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak işle belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İsmiral Ltd. Şti.’nin teklif zarfı üzerinde idareye ilişkin olarak, 

 

“Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İhale Komisyonu Başkanlığına

16 Personel ile 196 gün (6 ay) Temizlik İhalesi Teklif Mektubudur

                                                                                          Bergama/İZMİR”

 

            İfadesi yer almaktadır. 

           

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca, zarfın üzerine “ihaleyi yapan idarenin açık adresi”nin yazılması gerekmektedir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde idarenin açık adresi, “Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 6/B Bergama/İZMİR” şeklinde belirtilmiştir.

 

            İsmiral firmasının teklif zarfı üzerinde, ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılmadığı görülmektedir. Ancak, ihaleyi yapan idareye ilişkin olarak,

 

“Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü       

 Bergama/İZMİR”

 

ifadelerinin bulunduğu görülmekte olup, bu teklif zarfı idareye 13.03.2008 tarihinde 11.45’te teslim edilmiş olduğundan, idarenin açık adresinin zarfta bulunmaması esasa etkili bir aykırılık oluşmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

             b) İlanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

             İhalenin yaklaşık maliyeti, 100.353,73 YTL olup bu miktar 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin altındadır.

         

             4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde ise yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerden 61.192 YTL ile 122.386 YTL arasında olan hizmet alımları ihalelerinin, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmi Gazete’de ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulacağı öngörülmüştür. Buradaki Resmi Gazete’den Kamu İhale Bülteni’nin anlaşılması gerekmektedir.

             Buna göre incelenen ihalenin Kamu İhale Bülteninde yayınlanması gerekirken bunun yapılmadığı, ihaleye ilişkin olarak Kurumumuzda ilan kaydı bulunmayıp sadece 26.02.2008’de yerel gazetede ilan edildiği anlaşılmıştır. Bu durum 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Anılan Kanunun 26 ncı maddesinde 13 üncü maddeye aykırılığın müeyyidesi ilanın geçersizliği ve ilanın bu maddeye uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihalenin yapılamayacağı olarak öngörülmüştür. Bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aykırı şekilde ilan edilen ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

1)  Teknik şartnamenin 5.d maddesinde, "idare hizmetlilerden memnun olduğu personelleri müteahhit firma istihdam etmek zorundadır.", 5.h maddesinde, "İdare çalışmasını beğenmediği işçiyi değiştirmek hakkına sahiptir.", 11.8 maddesinde, "İdare çalışmasını .beğenmediği işçiyi değiştirme hakkına sahiptir." şeklindeki düzenlemelerin İş Kanununun işe alma ve işten çıkartmalarda idarenin yetkili olamayacağına ilişkin 2 nci madde hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden,

2) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, "İsteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için temizlik hizmet alımlarında son bir yıl içinde işinde en az 10 kişi çalıştırdığına dair belge" istenilmiştir

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 43 üncü maddesinin ilk fıkrasında, "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü öngörülmüş olup, idari şartnamede yapılan düzenleme bu hükme aykırılık teşkil ettiğinden,

3) Söz konusu ihalede götürü bedel teklif alındığı ve idari şartnamenin 51 inci maddesinde mevzuata uygun şekilde iş artışı ve eksilişine ilişkin olarak düzenleme yapılmadığı halde idari şartnamenin "diğer hususlar" kısmında ve Teknik şartnamenin 5 ve 12 nci maddelerinde iş artışı ve iş eksilişine ilişkin düzenleme yapılması 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olduğundan,

4) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde, teklif mektuplarının KİK018.0/H ve KİK019.Û/H sayılı standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanacağı belirtilmiştir. Anılan maddenin 2 nci fıkrasının (c) bendinde, "Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması" teklif mektubunun taşıması zorunlu unsur olarak düzenlenmiştir.

Götürü bedel teklif mektubuna ilişkin KİK018.0/H sayılı standart formun 7 nci maddesi, "İhale konusu işin (tamamını/aşağıdaki kısmını) KDV hariç toplam (para birimi belirtilerek teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz." şeklinde olup, bu düzenleme uyarınca para birimi belirtilmesi gerekmektedir. Zira yazılan bir rakamın teklif bedeli haline dönüşmesi para biriminin belli olması ile mümkündür.

Başvuru sahibinin teklif mektubunda bedel kısmında "YTL" ibaresi bulunmamaktadır

Bu nedenle, teklif bedeli kısmının para birimi içermemesi nedeniyle teklif mektubunun uygun olmaması sonucunu doğurduğu ve idarece bu teklifin "değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bunun yapılmamış olması mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden,

Söz konusu ihalenin yukarıda belirtilen nedenlerle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul