İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Karar No: 2008/UH.Z-1835
 • Toplantı No: 2008/025
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :30
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1835
Şikayetçi:
 İkaş Nakliyat Orm. Ürün. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ş. Şirin Mahallesi Ş. Şirin Sokak Çeşmeli Çarşı Nu 68 K 2 Karatay / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, Ankara Yolu Üzeri 5. Km. 42160 Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9820
Başvuruya konu ihale:
 2008/15731 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Hudutları Dahilinde Kontrol Şeflikleri (Afyonkarahisar) Personelinin Taşınması İçin Araç Çalıştırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 08.09.74.0022/2008-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nce 11.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Hudutları Dahilinde Kontrol Şeflikleri (Afyonkarahisar) Personelinin Taşınması İçin Araç Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak İkaş Nakliyat Orm. Ürün. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2008 tarih ve 9820 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikaeyt başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihale, ihale komisyonu kararı üzerine 17.03.2008 tarihinde ihale yetkilisince iptal edilmiş ve bu iptal kararı idarenin 19.03.2008 tarihli yazısı ile başvuru sahibi İkaş Ltd. Şti.’ye iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmiş ve bu yazı firma tarafından 26.03.2008 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

 

            İptal işleminin gerekçesi, 17.03.2008 tarihli ihale komisyonu kararında,

 

            “Komisyonumuz 3 istekli tarafından verilen tekliflerin tamamı için işin yapılabilirliği yönünden; daha önce 2008 yılı için yapılan hizmet alımları ile yeni yapılan yukarıda adı geçen hizmet alımı ihalesinin benzerliği nedeniyle aşırı ücret farklılığı oluştuğundan, tekliflerin tamamının uygun olmadığına karar verilmiş olup, ita amirinin onayına bağlı kalmak üzere ihalenin iptaline karar verildi.” şeklinde belirtilmiştir.

 

            Bu gerekçeden ihalenin, 2007 yılındaki benzer ihalede sunulan teklifler ile 2008 yılındaki incelenen ihalede sunulan teklifler arasında aşırı ücret farklılığı oluşmasının işin yapılabilmesi açısından tekliflerin uygun olmadığı sonucuna götürmesi nedeniyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

            İhalede verilen teklifler, 141.540,00, 142.600,00, 146.650,00 şeklinde sıralanmakta ve bu haliyle yaklaşık maliyetle ve birbiriyle uyumlu görülmektedir. İhalenin ödenek miktarı ise, 175.080,00 YTL’dir. Yaklaşık maliyet hesap cetveli 01.02.2008 tarihinde düzenlenmiş, ihalede 11.03.2008 tarihinde yapılmıştır. İdarece yaklaşık maliyet hesaplanırken aracın çalıştırılacağı toplam gün sayısının 1 günlük birim fiyatla çarpımı sonucunda bulunan rakamlar kullanılmış, ancak önceki senenin benzer ihalelerinde oluşan fiyatlar dikkate alınmamıştır. İdarece yaklaşık maliyetin tespitinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca, “İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler”  dikkate alınabilecekken bunun yapılmadığı ve ihaleden sonra önceki senenin fiyatları ile oluşan farklılığın iptal nedeni olarak belirlendiği görülmektedir. Bu durum mevzuata uyarlık arz etmemektedir. Ayrıca, ihale komisyonunca yaklaşık maliyetin yeniden gözden geçirildiğine ilişkin bilgi ya da belge ihale dosyasında bulunmamaktadır.

 

            Ancak, idareden Kurumumuza gönderilen ihale dosyasına ait 09.04.2008 tarihli üst yazıda,

“11/03/2008 Salı günü saat 11:00´ de ihalesi yapılan; 2008/15731 İKN’li Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde Kontrol Şeflikleri (Afyonkarahisar) personelinin taşınması için 3 adet Yük ve yolcu taşıma yeri birleşik araç ile 2 adet Çift kabinli kamyonet çalıştırılması işine ait Bir takım ihale evrakları örnekleri ile Aralık 2007 ve Ocak 2008 aylarında yapılan benzer işlere ve iptal edilen ihalelere ait ihale bilgileri tablosu ekte sunulmuştur.

Daha önceki aylarda yapılan benzer işlere ait ihaleler için ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin tenzilatlarının ortalaması %42 ve üzerinde olduğu, bu ihalede ise 3 kişi müracaat etmiş ve verilen tekliflere bakıldığında birbirlerine çok yakın olduğu ve aralarında anlaştıkları, bir ve beraber hareket ettikleri ve Kurumumuzu zarara uğrattıkları hakkında Komisyonumuzca ortak kanaat hasıl olduğundan; bütün bunlar göz önüne alınarak Kamu İhale Kanunu’nun 3 uncu. maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 74 üncü maddesi hükümleri gereğince verilen bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiştir.”

 

            şeklindeki açıklamalar yer almaktadır.

 

            Aynı idarenin benzer konularda yapılan ve aynı gerekçe ile idare tarafından iptal edilen  dört farklı ihalesindeki durum değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo aşağıdaki şekildedir:

 

İKN NO:

2008/ 15738

2008/15731

2008/15741

2008/17528

Doküman satın alanlar

1.      İkaş

2.      Çiçek

3.      Sedan

4.      Yalçınhan

1.      İkaş

2.      Tekinler

3.      Çiçek

4.      Konsa

1.      İkaş

2.      Çiçek

3.      Sedan

      4.   Yalçınhan

      1. İkaş

      2. Çiçek

      3. Sedan

      4. Yalçınhan

 

 

 

 

 

Teklif veren

(Teklif fiyatlarına göre sıralama yapılmıştır.)

1.      İkaş

2.      Çiçek

3.      Yalçınhan (değ. dışı)

 

 

 

 

 

 1. İkaş
 2. Çiçek
 3. Tekinler

 

 

 

 

 1. İkaş
 2. Yalçınhan
 3. Çiçek

 

 

 

 

 

 1. İkaş
 2. Sedan
 3. Yalçınhan
 4. Çiçek (değ. dışı

 

 

 

 

 

 

Bu durumda yapılan incelemede, idarenin 09.04.2008 tarihli üst yazısında açıklanan şekliyle ihalede dört firmanın birlikte hareket ettiği yönünde idarede oluşan kanaat neticesinde ihalenin iptal edilmesi yönündeki idare işleminde, takdir hakkının mevzuata aykırı kullanıldığına ilişkin tespit yapılamamıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 17.03.2008 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul