İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1837
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :32
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1837
Şikayetçi:
 Seyrani İnsan Kaynakları Medikal Temiz. Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Fikri Altay Mahallesi 6196 Sokak K 1/1 No: 31/b Karşıyaka / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliği Uğur Mumcu Mah. 1249. Sokak No: 11 35660 Menemen / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8559
Başvuruya konu ihale:
 2008/6925 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme ve İşçilik Dahil 21 Aylık Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 08.08.85.0041/2008-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliğince 10.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme ve İşçilik Dahil 21 Aylık Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Seyrani İnsan Kaynakları Medikal Temiz. Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.03.2008 tarih ve 8559 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.1.(o) maddesinde isteklinin işin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak izin, ruhsat vb. belgeleri temin ederek idareye vereceğine ilişkin taahhütname istenildiği, bu belgelerin hangi belgeler olduğu belirtilmediği, bu durumun belirsizliğe neden olduğu ,

 

2) İdari şartnamenin 26.3.f maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışma gün sayısı toplam 324  gün olarak belirtilmesine rağmen teklif mektubu eki cetvelde 350 gün olarak belirtildiği,

 

Bu çelişkinin giderilmesi için zeyilname hazırlanmadan ve ihale dokümanı teslim edilirken değişiklik yapıldığına ilişkin belge verilmeden sanki belge verilmiş gibi yazı gönderildiği,

 

3) Teknik şartnamede giyime ilişkin düzenleme yapıldığı halde miktarının belirtilmediği, bunun yanında idari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim bedelinin teklif fiyata dahil olup olmadığına ilişkin düzenleme yapılmadığı,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikayete konu ihalede idari şartnamenin 7.1.o maddesinde “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:İstekliler işin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulacak izin, ruhsat vb. belgeleri ihale üzerlerinde kalması halinde temin ederek idareye vereceklerine dair taahhütnameyi teklif ekinde sunacaklardır.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerden teklifle birlikte sunulması zorunlu olanlar ile bu belgelerin sunuluş şekil ve şartlarına ilişkin hükümlere yer verilmiş olup anılan Yönetmelik maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir….”  hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Yönetmelik eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1.o maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (11) nolu dipnotta; “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu hizmetin kendine özgü şartları dikkate alınarak hizmetin yürütülmesi için isteklilerin, ilgili mevzuatı uyarınca sahip olması zorunlu olan izin, ruhsat vb. belgelerin (Örn. Özel Güvenlik Hizmeti İhalelerinde Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi, İlaçlama ihalelerinde Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi vb.) idari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, isteklinin mesleki faaliyeti için zorunlu olmayan dolayısıyla tekliflerin sunulması aşamasında yeterlik kriteri olarak belirlenmesine gerek bulunmayan, ancak ihale konusu hizmetin yürütülmesi için yüklenici tarafından alınması zorunlu olan izin, ruhsat vb. belgelerin bulunması halinde bu belgelerin ihale dokümanında belirtilmesinin yeterli olacağı anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda, ihale dokümanında sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yüklenici tarafından alınması zorunlu olan belgeler belirtilmeksizin, bu belgelerin yüklenici tarafından alınacağına ilişkin taahhütname istenilmesine gerek bulunmadığı ve bu nitelikteki düzenlemelerin isteklilerin tereddüde düşmesine neden olması ihtimali bulunmakta ise de; şikayete konu ihalenin genel temizlik ihalesi olduğu ve idari şartnamenin 7.1.o maddesinde istenilen taahhütnamenin “işin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulacak izin, ruhsat vb. belgeler” ile sınırlı tutulduğu dikkate alındığında, ilgili mevzuatınca yüklenici tarafından alınması gereken izin, ruhsat vb. belgelere ihtiyaç duyulması halinde idarece bu yönde bir düzenleme yapılmasa dahi yüklenicinin bu yükümlülükten kaçınamayacağı ortadadır. Bununla birlikte, idarece istenilen taahhütnamenin noter onaylı olma şartı gibi maliyet artırıcı ve katılımı engelleyici niteliği bulunmadığı dikkate alındığında, şikayete konu ihalede idari şartnamenin 7.1.o maddesinde yapılan düzenlemenin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı gibi sözleşmenin yürütülmesi sürecinde de uyuşmazlık nedeni olmayacağı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale işlem dosyasında yer alan ve aslına uygunluğu tasdik edilerek Kuruma gönderilen idari şartname örneğinin 26.3.f maddesinde “ Resmi ve dini bayram günlerinde temizlik hizmetinde yaptırılacak toplam fazla çalışma gün sayısı 324 gündür.” şeklinde düzenleme yer aldığı; İdarece hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında ihale dokümanı alanlara verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin ikinci iş kaleminde resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma için ödenecek ücrete ilişkin teklif alındığı ve toplam gün sayısının 350 gün olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3.f maddesi ile birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde 4857 sayılı İş Kanunun 47 inci maddesi uyarınca ücret ödenmeye esas çalışılacak gün sayısının birbirinden farklı belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu farklılığın giderilmesi için idarece 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre zeyilname düzenlenmesi yerine ihale dokümanı alanlara resmi ve dini bayram günlerinde temizlik hizmetinde yaptırılacak toplam fazla çalışma gün sayısının 350 gün alınacağı yönünde faks yoluyla açıklama yapıldığı belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında teklif maliyetine doğrudan etkili bir husus olan 4734 sayılı Kanunun 47 inci maddesi uyarınca ilave ücret ödemeye esas tatil günlerinde çalışılacak günlere ilişkin olarak idari şartnamenin 26.3.f maddesi ile teklif mektubu eki cetvelde birbirinden farklı gün sayısı belirlenmesinin tereddüde neden olabilecek nitelikte olduğu ve bu hata nedeniyle tereddüde düşüldüğünden bahisle ihaleye teklif vermeksizin şikayet başvurusunda bulunan şikayetçi açısından sonuç doğurduğu ortada olup şikayetçinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin “Yüklenici firmanın işçilerle ilgili yükümlülükleri” başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Yüklenici çalıştıracağı işçilerine hastane idaresinin belirlemiş olduğu modelde yazlık ve kışlık kıyafet verecektir. Verilecek bu kıyafetleri yer teslim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tamamlanacaktır. …”, aynı şartnamenin “Firma Personelinin dış görünüşü ve kıyafeti” başlıklı 11 inci maddesinde; “Bütün görevlilerin idare tarafından uygunluk verilen işbaşı kıyafeti firma tarafından işe başlama tarihinde hazır bulundurulacaktır. Görevliler düzgün iş kıyafetiyle iş yapmak mecburiyetinde olduğundan, firma hastane idaresinin işçinin yaptığı göreve uygun olarak belirleyip göstereceği örnek kıyafetleri personeline temin etmekle yükümlüdür. Firma işçi formalarında idarenin de uygun gördüğü logoyu kullanır ve tek tip elbise kullanır… Yüklenici frima çalıştıracak olduğu personelin üniforma seçiminde klorak ve asitli maddelere dayanıklı olmasına dikkat edecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, söz konusu düzenlemenin sonuna ise el yazısı ile “Yazlık-Kışlık 1 Tk.” şeklinde not düşüldüğü belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.13 üncü maddesinde “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. …..” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğ hükmünde; ihale konusu hizmette istihdam edilecek personelin kıyafetinin yüklenici tarafından karşılanmasının öngörülmesi halinde giyim bedelinin nakdi olarak ödenmesine ilişkin düzenleme yapılması kısıtlanmış olup giyimin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme yapılması durumunda giyim bedelinin teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılması gerekmektedir. Ancak, şikayete konu ihalede teklif fiyata dahil masraflar arasında giyim maliyeti sayılmadığı belirlenmiş ise de, teknik şartnamenin 6 ve 11 inci maddelerinde yapılan düzenlemeler ile giyimin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde asgari işçilik maliyetine dahil edilmesi gereken gider kalemleri arasında sayılan giyim maliyetinin, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılmaması eksiklik ise de; teknik şartnamede yapılan söz konusu düzenlemelerden, giyim bedelinin teklif fiyata dahil edileceğinin anlaşılması ve şikayetçinin de bu durumun farkında olduğu dikkate alındığında söz konusu eksikliğin şikayete konu ihalede ihalenin iptalini gerektirecek sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.13 üncü maddesinde, personel kıyafetinin yüklenici tarafından karşılanmasının öngörüldüğü durumlarda kıyafetin özellikleri ile sayısının ihale dokümanında belirtileceği hükme bağlanmış olup teknik şartnamede yapılan giyime ilişkin düzenlemelerin isteklilerce giyim maliyetinin sıhhatli belirlenmesin sağlayacak şekilde işçilere verilecek kıyafet kapsamında neler olduğu, bunların maliyete etki eden özellikleri ve miktarının açıkça belirlenmesi gerekliliği açıktır.

 

Şikayete konu ihalede, teknik şartnamenin 11 inci maddesinde idarenin personelin görevine uygun olarak belirleyip göstereceği örnek kıyafetleri, personeline temin etmekle yükümlü olduğuna ilişkin düzenleme yapılmasına karşın personel kıyafetinin nelerden oluştuğunun belirlenmediği anlaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde yapılan düzenlemeden, personelin çalışma yerine göre farklı kıyafet belirleneceği anlaşılmasına rağmen aynı maddeye el yazısıyla eklenmiş olan ”yazlık-kışlık 1 Tk.” ibaresindeki “takım” kapsamında hangi neler olduğu açık değildir. Anılan düzenlemede yer verilen “takım” ifadesinden personel kıyafetinin iş önlüğü gibi tek parçadan ibaret olmadığı anlaşılmasına rağmen bir personele verilecek 1 takım kıyafetin “iş önlüğü-pantolon” veya “ceket-pantolon” gibi nasıl bir takım olduğunun belirtilmediği görülmüştür.

 

Bunun yanında, idarece belirtilen “1 takım” kıyafet kapsamında gömlek, kazak, süveter veya ayakkabı vb. tamamlayıcı kıyafetin olup olmadığı, varsa neler olduğu konusunda belirsizlik taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, ihale işlem dosyasında idarece yaklaşık maliyet hesabında giyim bedeline ilişkin maliyet araştırması yapıldığına ilişkin bilgi ve belgeler bulunmadığı gibi yaklaşık maliyet hesabında giyim için maliyet öngörülmediğinden incelenen ihalede tekliflerin sıhhatli değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu çerçevede, teknik şartnamenin 6 ve 11 inci maddesinde yapılan düzenlemelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.13 üncü maddesi hükmüne uygun olmadığı anlaşılmış olup ihale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemelere göre giyim maliyetinin sıhhatli belirlenmesi ve isteklilerce giyime ilişkin öngörülen maliyete ilişkin sıhhatli değerlendirme yapılması mümkün olmadığından şikayetçinin iddiası bu yönüyle yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen düzenlemelerin tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde tereddüde neden olacak nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Çoğunluk görüşünde;

 

- İdari şartnamenin 26.3.f maddesinde “Resmi ve dini bayram günlerinde temizlik hizmetinde yaptırılacak toplam fazla çalışma gün sayısı 324 gündür.” şeklinde düzenlemeye yer verilirken, idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 2. iş kaleminde resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma gün sayısı 350 olarak belirlenmek suretiyle çelişkili düzenleme yapıldığı,

- Teknik şartnamenin 11 inci maddesinin sonunda ihale konusu işte çalıştırılacak personele yüklenici tarafından verilecek giyim eşyası için “Yazlık-Kışlık 1 Tk.” şeklinde yapılan belirlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan “giyeceğin özelliklerinin ihale dokümanında belirtilmesi” zorunluluğuna aykırı olduğu,

Gerekçesi ile ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca isteklilerin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelini usulüne uygun sunması gerektiğinden ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan istekliler ihale dışı bırakılacağından, teklif verme aşamasında birim fiyat cetvelinin dikkate alınacağı açık olup, İdari şartnamede 324 gün olarak yapılan çelişkili düzenlemenin teklif bedelinin hesaplanmasında herhangi bir tereddüt yaratmayacağı anlaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamede ihale konusu işte çalıştırılacak personele yüklenici tarafından verilecek giyim eşyası için “Yazlık-Kışlık 1 Tk.” şeklinde yapılan düzenlemede, giyeceğin özellikleri belirtilmemesine rağmen bu husus, teklif bedellerinin hesaplanmasında tereddüt yaratmadığı, ihale konusu işin temizlik hizmeti olması karşısında temizlik personeline verilecek takımın ne olacağının istekliler tarafından anlaşılabileceği, nitekim bu konuda ihaleden önce herhangi bir açıklama talebi olmadığı ve 6 isteklinin teklif verdiği dikkate alındığında bu hususun ihalenin iptalini gerektirecek bir aykırılık olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Teklif bedelinin hesaplanmasında tereddüt yaratmayan ve ihaleye katılımı engellemeyen söz konusu hususlar ihalenin iptalini gerektirmediğinden şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönündeki görüşümüzle ihalenin iptali  yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

                    

İncelemeye konu ihalede idari şartnamenin 7.1.o maddesinde “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:İstekliler işin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyulacak izin, ruhsat vb. belgeleri ihale üzerlerinde kalması halinde temin ederek idareye vereceklerine dair taahhütnameyi teklif ekinde sunacaklardır.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerden teklifle birlikte sunulması zorunlu olanlar ile bu belgelerin sunuluş şekil ve şartlarına ilişkin hükümlere yer verilmiş olup anılan Yönetmelik maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir….”  hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Yönetmelik eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1.o maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (11) nolu dipnotta; “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu hizmetin kendine özgü şartları dikkate alınarak hizmetin yürütülmesi için isteklilerin, ilgili mevzuatı uyarınca sahip olması zorunlu olan izin, ruhsat vb. belgelerin (Örn. Özel Güvenlik Hizmeti İhalelerinde Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi, İlaçlama ihalelerinde Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi vb.) idari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, isteklinin mesleki faaliyeti için zorunlu olmayan dolayısıyla tekliflerin sunulması aşamasında yeterlik kriteri olarak belirlenmesine gerek bulunmayan, ancak ihale konusu hizmetin yürütülmesi için yüklenici tarafından alınması zorunlu olan izin, ruhsat vb. belgelerin bulunması halinde bu belgelerin ihale dokümanında belirtilmesinin yeterli olacağı anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda, ihale dokümanında sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yüklenici tarafından alınması zorunlu olan belgeler belirtilmeksizin, bu belgelerin yüklenici tarafından alınacağına ilişkin taahhütname istenilmesine gerek bulunmadığı ve bu nitelikteki düzenlemelerin isteklilerin tereddüde düşmesine neden olma ihtimali bulunduğu, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul