İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1838
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :33
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1838
Şikayetçi:
 Reisler Temizlik İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Karakeçili Mah. Azap Ahmat Sokak Hasan Basri Ilgaz İş Merkezi No: 53 K 3/32 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Emniyet Müdürlüğü İnönü Caddesi Emniyet Sokak No:1 19100 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2008 / 9149
Başvuruya konu ihale:
 2008/14585 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 15 İşçi İle Malzemesiz Genel Temizlik İşi (9 Ay Süre İle)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.09.17.0041/2008-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Çorum Emniyet Müdürlüğünce 10.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 15 İşçi İle Malzemesiz Genel Temizlik İşi (9 Ay Süre İle)” ihalesine ilişkin olarak Reisler Temizlik İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.03.2008 tarih ve 9149 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmeksizin işin süresinin 275 gün olduğu yönünde düzenleme yapıldığı, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmemesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G maddesine aykırı olduğu, işin başlangıç ve bitiş aylarına ilişkin gün sayıları belirlenemeyeceğinden asgari işçilik maliyetinin hesaplanamadığı,

 

Bunun yanında, aynı şartnamenin 52 nci maddesinde işin süresinde bitirilmemesi halinde her gün için sözleşme bedelinin binde üçü oranında ceza uygulanacağı yönünde düzenleme yapıldığı, bitiş süresi belirtilmeyen işte gecikme halinde ceza uygulanacağına ilişkin düzenlemenin sözleşme sürecinde belirsizliğe neden olacağı,

 

2) Teknik şartnamenin C.a maddesinde yüklenici vekil bulundurma taahhüdü verdiği takdirde, atayacağı vekilin yüksek okul mezunu olması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı,

 

Anılan düzenlemenin, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.1 maddesinde bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik personel istenmeyeceği ve kat görevlisi gibi görevlilerin anahtar teknik personel olarak belirlenemeyeceğine ilişkin hükmüne aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki miktarı ve türünün “ 15 işçi ile 2008 yılı Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı” şeklinde belirtildiği, aynı şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinin 49.1 inci alt maddesinde işin başlama tarihine ilişkin belirleme yapılmaksızın 49.2 nci alt maddede işin süresinin “275 takvim günü” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

Diğer yandan, idari şartnamenin 52 nci maddesinde; “Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,03 (Onbinde üç) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır….” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin belli bir süre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olması nedeniyle işin süresinde bitirilememesi veya süre uzatımına ihtiyaç duyulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ancak anılan cezai hükmün sözleşme süresi içerisinde yüklenicinin hizmeti ihale dokümanına uygun olarak yerine getirmekten kaçınması halinde uygulanması mümkün olan bir yaptırım olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Kamu İhale Bülteninde 13.02.2008 tarihinde, Dost Haber isimli mahalli gazetede 18.02.2008 tarihinde yayımlanan ihale ilanında, ihale konusu hizmete ilişkin bilgiler arasında hizmetin türü ve miktarının “2008 Yılı 15 İşçi ile Malzemesiz Genel Temizlik İşi (9 Ay Süreli)” şeklinde, işin süresin ise “01.04.2008-31.12.2008” şeklinde ilan edildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verileyeceği ve ihale ilânlarında belirtilmesi gereken hususlar arasında ihale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihinin de yer alması gerektiği, aynı Kanunun 27 nci maddesinde de ihale dokümanında ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihlerinin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G.7 nci maddesinde; “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. ….” düzenlemesine yer verilerek kıst hesabına ilişkin açıklama yapılmıştır.

Şikayete konu ihalede işin başlama ve bitiş tarihleri ilanda belirtilmesine karşın, ihale dokümanında belirtilmediği anlaşılmıştır. Bu durum, 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesine aykırılık teşkil etmekte ise de; işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ihale ilanından tespiti mümkün olduğu gibi, şikayete konu ihalede götürü bedel teklif alınarak ihale dokümanında hizmetin süresinin 9 ay olduğu belirtildiğinden işçilik maliyetinin hesaplanmasında kıst hesabı yapılması gerektiren bir durum bulunmadığından, bu husus tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde tereddüde düşülmesine neden olabilecek nitelikte görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin “C-İşçilerin nitelikleri/sayıları” başlığı altında (c.a) alt maddesinde “Yüklenici idari şartnamenin ilgili maddeleri gereği vekil bulundurma taahhüdü verdiği takdirde atayacağı vekil, yüksekokul (Sağlık İdaresi Yüksekokulu, İşletme, Otelcilik Turizm Yüksekokulu vb) mezunu olacaktır, (atanan vekil için ücret ödenmeyecektir.)” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale dokümanında anahtar teknik personel istenildiğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye rastlanılmamıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm, VIII.M maddesinin son fıkrasında;“Kat görevlisi, şef, müdür, koordinatör gibi görevliler anahtar teknik personel olarak öngörülmeyecek ve bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik personel istenmeyecektir.”; XIII.G 14 üncü maddesinde  ise; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. ” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin C.a maddesinde yapılan düzenlemede; “İdari şartnamenin ilgili maddeleri” ne atıf yapılarak, yüklenicinin vekil bulundurma taahhüdü verdiği takdirde vekilin yüksekokul mezunu olması gerektiği belirtilmiştir.

 

İhale dokümanında, yüklenicinin ihale konusu hizmette çalıştırılacak 15 personelin dışında idareye karşı sorumlu ve hizmet süresince idare bünyesinde bulundurulması zorunlu yetkili bir kişi bulundurulmasına ilişkin düzenlemeye rastlanmamıştır.

 

Ancak, teknik şartnamenin “3-Genel Hükümler” başlıklı 15 inci maddesinde;“Firma, sözleşmenin imzasına müteakip on gün içerisinde idareye karşı muhatap olacak firma yetkilisini idareye bildirecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan bahse konu düzenlemelerden, idareye karşı sorumlu ve aynı zamanda ihale konusu hizmet süresince mesaisinin tamamını idare bünyesinde geçirecek firma yetkilisi/temsilcisi/vekili pozisyonunda ilave (ihale konusu hizmette çalıştırılacak 15 personel dışında) personel istihdamını gerektirecek bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, teknik şartnamenin C.a maddesi ile 3.15 inci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; ihale konusu hizmetin ifası için yüklenici tarafından istihdam edilmesi gereken personel sayısının 15 kişi olduğu ve tekliflerin 15 kişi esas alınarak verilmesi gerektiği, yüklenicinin sözleşmenin yürütülmesi sürecinde idareye karşı sorumlu vekil, temsilci vb. pozisyonda yetkili tayin etmesi halinde teknik şartnamenin C.a maddesi uyarınca bu yüklenici vekilinin yüksekokul mezunu olması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup söz konusu düzenlemenin, ihale konusu hizmette istihdam edilmesi gereken 15 personele ilave olarak personel istihdamı gerektirmeği anlaşılmış olup iddia yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı yününden yapılan incelemede;

 

1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim maliyetinin teklif fiyata dahil olduğu belirtilerek “ … işçilere bir takım, Emniyet Müdürlüğümüz idaresinin belirlediği şekilde, üzerinde firma adı yazılı kıyafetleri olacaktır…” şeklinde düzenleme yapıldığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan söz konusu düzenlemenin, teknik şartnamenin “Genel Hükümler Başlıklı” 3 üncü maddesinde de aynen yer aldığı belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında kıyafete ilişkin düzenlemelerden, işçilere verilecek kıyafetin “bir takım” şeklinde tanımlandığı, ancak bir takım kıyafetin kapsamına ilişkin herhangi belirleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, söz konusu düzenlemede “bir takım” kıyafet kapsamında nelerin olduğu açık değildir. Anılan düzenlemede yer verilen “ bir takım” ifadesinden personel kıyafetinin iş önlüğü gibi tek parçadan ibaret olmadığı anlaşılmasına rağmen bir personele verilecek 1 takım kıyafetin “iş önlüğü-pantolon” veya “ceket-pantolon” gibi nasıl bir takım olduğunun belirtilmediği de ortadadır.

 

Bunun yanında, idarece belirtilen “1 takım” kıyafet kapsamında gömlek, kazak, süveter veya ayakkabı vb. tamamlayıcı kıyafetin olup olmadığı, varsa nelerin olduğu konusunda belirsizlik bulunmaktadır.

 

Yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin fiyat araştırmasında, işçi kıyafeti için kumaş pantolon ve işçi önlüğünün maliyetinin araştırıldığı görülmüş olup ihale dokümanında takım olarak verilecek kıyafetin işçi önlüğü ve pantolondan oluştuğu yönünde açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

İşçi kıyafetlerinin Emniyet Müdürlüğünce belirlenen kıyafetlere uygun olması gerektiği belirtilmesine rağmen, ihale öncesinde işçi kıyafetleri için idarece belirlenen örnek kıyafetin numunesinin gösterildiğine ilişkin herhangi bir bilgiye de ulaşılamamıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.13 üncü maddesinde, personel kıyafetinin yüklenici tarafından karşılanmasının öngörüldüğü durumlarda kıyafetin özellikleri ile sayısının ihale dokümanında belirtileceği hükme bağlanmış olup teknik şartnamede yapılan giyime ilişkin düzenlemelerin isteklilerce giyim maliyetinin sıhhatli belirlenmesini sağlayacak şekilde işçilere verilecek kıyafet kapsamında neler olduğu, bunların maliyete etki eden özellikleri ve miktarının açıkça belirlenmesi gerekliliği ortadadır.

 

Nitekim, ihale dokümanında işçi kıyafetlerine ilişkin düzenlemedeki belirsizlik nedeniyle idarece teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen isteklilerce, işçi kıyafeti için ihale dokümanında belirtilen kıyafetlerin tamamı, 1 Takım Forma, İşçi Forması veya Takım İş Elbisesi gibi ifadelerle giyime ilişkin açıklama yapıldığı görülmüştür.

 

İncelenen ihalede, kıyafete ilişkin düzenlemenin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu ve bu aykırılığın, teklif fiyatının belirlenmesinde isteklilerin farklı kıyafet öngörüsünde bulunmasına neden olacağı gibi tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesine de engel nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı 3.26 ncı maddesinde “İşçi alımında ve çıkarılmasında iş kanunu hükümleri geçerlidir.”, 3.27 nci maddesinde ise;“ Temizlik şirketi aldığı işçileri hem işe alırken hem de işten çıkarırken Emniyet Müdürlüğü idaresinin görüşünü alacak ve müştereken karar verecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun Tanımlar başlıklı ikinci maddesinde;“…. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 3.27 nci maddesinde “İşçi alımında ve çıkarılmasında İş Kanunu hükümleri geçerlidir.” denilmesine karşın, aynı şartnamenin 3.27 nci maddesinde  yapılan düzenleme ile işe alınacak ve işten çıkarılacak işçilerle ilgili olarak idare ile yüklenicinin birlikte karar verilmesi şart konulmuş olup bu şart hizmet sözleşmenin yürütülmesi sürecinde işçilere karşı işveren konumunda olan yüklenicinin, işçi-işveren hukuku içerisinde işe alma/işten çıkarma yetkisini kısıtlayıcı niteliktedir ve bu yönüyle 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesine aykırıdır.

 

Ancak, sözleşmenin yürütülmesi sürecine yönelik bahse konu düzenleme, teklif bedelinin tespitine ve tekliflerin değerlendirilmesine etkili olmadığından bu husus  tek başına ihalenin iptal gerekçesi olarak görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen düzenlemelerin tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde tereddüde neden olabilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Çoğunluk görüşünde; İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde “İşçilere bir takım, Emniyet Müdürlüğümüz idaresinin belirlediği şekilde, üzerinde firma adı yazılı kıyafetleri olacaktır…” şeklinde yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan “giyeceğin özelliklerinin ihale dokümanında belirtilmesi” hükmüne aykırı olduğu ve bu aykırılığın teklif fiyatının belirlenmesinde isteklilerin farklı kıyafet öngörüsünde bulunmasına neden olacağı ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesine de engel nitelikte olacağı sonucuna varılarak ihalenin iptaline karar verilmiştir. 

 

İdari şartnamede ihale konusu işte çalıştırılacak personele yüklenici tarafından verilecek giyim eşyası için “bir takım” şeklinde yapılan düzenlemede giyeceğin özellikleri belirtilmemesine rağmen bu hususun, teklif bedellerinin hesaplanmasında tereddüt yaratmadığı, ihale konusu işin temizlik hizmeti olması karşısında temizlik personeline verilecek takımın ne olacağının istekliler tarafından anlaşılabileceği, nitekim bu konuda ihaleden önce herhangi bir açıklama talebi olmadığı ve 7 isteklinin de teklif verdiği dikkate alındığında bu hususun ihalenin iptalini gerektirecek bir aykırılık olmadığı anlaşılmaktadır. Teklif bedelinin hesaplanmasında tereddüt yaratmayan ve ihaleye katılımı engellemeyen söz konusu husus, ihalenin iptalini gerektirmediğinden şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönündeki görüşümüzle ihalenin iptali  yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

           

İdari şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki miktarı ve türünün “ 15 işçi ile 2008 yılı Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı” şeklinde belirtildiği, aynı şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinin 49.1 inci alt maddesinde işin başlama tarihine ilişkin belirleme yapılmaksızın 49.2 nci alt maddede işin süresinin “275 takvim günü” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

Diğer yandan, idari şartnamenin 52 nci maddesinde; “Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,03 (Onbinde üç) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır….” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin belli bir süre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olması nedeniyle işin süresinde bitirilememesi veya süre uzatımına ihtiyaç duyulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ancak anılan cezai hükmün sözleşme süresi içerisinde yüklenicinin hizmeti ihale dokümanına uygun olarak yerine getirmekten kaçınması halinde uygulanması mümkün olan bir yaptırım olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Kamu İhale Bülteninde 13.02.2008 tarihinde yayımlanan ihale ilanında, ihale konusu hizmete ilişkin bilgiler arasında hizmetin türü ve miktarının “2008 Yılı 15 İşçi ile Malzemesiz Genel Temizlik İşi (9 Ay Süreli)” şeklinde, işin süresin ise “01.04.2008-31.12.2008” şeklinde ilan edildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verileyeceği ve ihale ilânlarında belirtilmesi gereken hususlar arasında ihale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihinin de yer alması gerektiği, aynı Kanunun 27 nci maddesinde de ihale dokümanında ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihlerinin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G.7 nci maddesinde; “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. ….” düzenlemesine yer verilerek kıst hesabına ilişkin açıklama yapılmıştır.

Şikayete konu ihalede işin başlama ve bitiş tarihleri ilanda belirtilmesine karşın, ihale dokümanında belirtilmediği anlaşılmıştır. Bu durum, 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği, incelemeye konu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul