İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1839
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :34
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1839
Şikayetçi:
 Anka Temizlik Mad. ve Hizmetleri Gıda İnş. Teks. Tic. San. Ltd. Şti. Aşağı Mumcu Caddesi Milletbahçe Sokak No: 21 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Atatürk Üniversitesi Kampüsü 25240 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2008 / 10535
Başvuruya konu ihale:
 2008/13509 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 08.10.51.0041/2008-43 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Anka Temizlik Mad. ve Hizmetleri Gıda İnş. Teks. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 11.04.2008 tarih ve 10535 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru sahibinin 11.04.2008 tarih ve 10535 sayı ile Kurum Kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesi üzerine esasın incelenmesine geçildiği,

 

Ancak, esasın incelenmesi sürecinde başvuru sahibinin 21.04.2008 tarih ve 11591 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2008 tarihli dilekçesinde özetle, hali hazırda sözleşme yapılarak hizmete başlanıldığının öğrenildiği, idarenin sağlık alanında kamu hizmeti veren hastane olması ve hizmette kesintiye meydan verilmemesi için itirazen şikayet başvurusundan vazgeçildiği belirtilerek başvuru hakkında işlem yapılmamasının talep edildiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvuru sahibinin 1 ve 3 üncü iddialarına ilişkin olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin temizlik ürünleri ve teçhizatı başlıklı 9 uncu maddesinde idarenin şartnamede belirtilen ürün ya da teçhizata ek ürün ve teçhizat belirleme yetkisine sahip olduğu yönünde düzenleme yapıldığı, teklif fiyata dahil edilmeyen ilave malzeme istenebileceğine ilişkin düzenlemenin sözleşme sürecinde ek maliyete neden olabileceği, bu nedenle anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

           

Aynı idare tarafından gerçekleştirilen 2007/139622 İKN’li ihalede benzer nitelikte düzenlemeler bulunduğundan Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.Z-222 nolu kararı ile iptal edildiği,

 

            2) Teknik şartnamenin temizlik ürünleri ve teçhizarı başlıklı 9 uncu maddesinde uluslararası kabul görmüş Henkel-Ecolab, Johnson-Diversey, Premiere Products, İduna veya dengi birinci sınıf endüstriyel ürünler kullanılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı,

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olan şikayete konu ihalede teknik şartnamede yapılan söz konusu düzenleme ile belli markalarda endüstriyel temizlik cihazı kullanılması istenilmesinin, söz konusu cihazlara sahip olmayanlar için katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici sonuç doğurduğu,

 

3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale konusu hizmette farklı ücret gruplarında çalıştırılacak personel sayısı ve ücretlerine ilişkin düzenleme yapıldığı, buna karşın yılbaşı, resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak toplam çalışma süresinin 4500 gün olarak belirtildiği, farklı ücret gurubunda yer alan personele tatil günlerinde yapılacak ödemenin hesaplanabilmesi için ayrıntılı düzenleme yapılması gerektiği,

 

Ayrıca idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, teknik şartnamede ihale konusu hizmette kullanılacak malzemelerin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin hüküm konulmadığı,

 

4) Teknik şartnamenin “Makine parkı” başlıklı 12 nci maddesinde kullanılacak iş makinelerinin cinsi başlığı altında amortismana tabi olmayan malzemelere de yer verilerek, bu malzemelerin bedellerinin teklif fiyata dahil edilmesine engel olunduğu, bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde amortismana tabi olan/olmayan malzemelere ilişkin hükümlerine aykırı olduğu,

 

Aynı maddede, yüklenici tarafından  idarece miktar ve cinsi belirlenen malzemeler dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere yüklenici tarafından kullanılması öngörülen makine/teçhizat listesinin verileceği, bununla birlikte, anılan listede yer almayan ama hizmetin yürütülmesinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü makine teçhizatın yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin hüküm konulduğu,

           

            Söz konusu düzenleme nedeniyle şartnamede yer almayan malzemelerin de bedelsiz olarak istenebileceği, bu durumun 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde hüküm altına alınan tarafların eşitliği ilkesine aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibi, 21.04.2008 tarih ve 11591 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2008 tarihli dilekçesi ile şikayetinden vazgeçmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 nci maddesinde; itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi halinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine karar verileceği hükmüne,  22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olarak Modern Kimya Kimyevi Maddeleri Taahh. ve Tic. Şti. tarafından 25.04.2008 tarihinde 11928 sayı ile Kurum Kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesi üzerine esasın incelenmesine geçilmiştir.

 

Anılan başvuruya ilişkin olarak yapılacak incelemede, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanında teklif bedellerinin birbiriyle karşılaştırılmasını engelleyen eksiklik, belirsizlik veya çelişki yaratan bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı yönünden incelenmesi gerektiğinden şikayetçinin 3 üncü iddiasına konu düzenlemenin, söz konusu şikayete ilişkin inceleme kapsamında incelenmesi ve tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine etkili olabilecek nitelikte mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde bu hususun Karar altına alınması tabiidir.

 

İncelenen ihalede, şikayetçinin üçüncü iddiası dışındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olmadığı, üçüncü iddiasının ise tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olarak incelenmekte olan itirazen şikayet başvurusu kapsamında değerlendirme konusu edileceğinden Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

1) Söz konusu başvuruda; başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak ihale dokümanının bir parçası olan Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde “İdare, şartnamede belirtilen ürün ve teçhizat listesinde ek ürün ve teçhizat belirleme hakkına sahiptir.” şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır. Bu düzenleme dökümanda belirtilmeyen ancak, sözleşme sürecinde yükleniciye maliyet oluşturacak idare taleplerine imkan verdiği, bu yöndeki muhtemel talepler için isteklilerce maliyet öngörülebilmesinin mümkün olmadığı bu nedenle şikayetçinin birinci iddiasının ciddi ve somut olduğundan,

 

2) Şikayetçinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; şikayete konu ihalede toplam 360 personel çalıştırılması öngörülmüş olup personel ücretleri; 10 adet tıbbi atık toplayıcı için asgari ücretin %20 fazlası, geriye kalan 350 personele asgari ücretin %10 fazlası ücret ödenmesi öngörülmüş olmasına karşın genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için sözleşme süresi içerisindeki toplam genel tatil günü sayısının (farklı ücret grubunda yer alan personel için ayrı ayrı belirlenmeksizin) toplam personel sayısı ile çarpılarak 4857 sayılı İş Kanunun 47 inci maddesi uyarınca ilave ücret ödemeye esas gün sayısının 12,5x360 olmak üzere toplam 4500 gün olarak belirlendiği görülmüştür. Bu nedenle, şikayetçinin üçüncü iddiasının da ciddi ve somut nitelikte olduğundan,

 

  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

                          

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 
Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul