• Karar No: 2008/UH.Z-184
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-184 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1840 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :74
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-184
Şikayetçi:
 Ek Mobil Özel Güv. Kor. ve Eğitim Hizm. Tic. Ltd. Şti., Celal Bayar Caddesi (Gazcılar), Cilasun İş Merkezi Nu:11 K:2 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 SSK Bursa Sağlık İşleri İl Müdürlüğü, Tahtakale Mahallesi, Çelebiler Sokak, Nu:20 16190 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 36959
Başvuruya konu ihale:
 2007/162614 İhale Kayıt Numaralı “8 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2007 tarih ve 08.23.57.0200/2008-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            SSK Bursa Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ek Mobil Özel Güv. Kor. ve Eğitim Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 36959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanının isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 4.3.2 nci maddesinin (b) alt bendinde, isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri teklifleri ile birlikte verecekleri belirtilmekte iken, idari şartnamede ticaret veya sanayi odasından alınacak olan yetki belgesi ile ilgili bir maddeye yer verilmediği, ilan ile idari şartnamenin çeliştiği, 

 

2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, teklif fiyatına dahil olan masraflar arasında, günlük 2,46 YTL yol ücretinin işçilere yüklenici tarafından nakdi olarak ödeneceği belirtilmekte iken, teknik şartnamenin 6.7 maddesinde ayrıca personele verilecek yol giderleri için 26 gün gidiş dönüş olmak üzere aylık 52 adet belediye otobüs bileti bedeli ve yemek bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır şeklinde düzenleme olduğu, personele yol ücretinin nakdi olarak mı, ayni olarak mı verileceği konusunda çelişki bulunduğu,

 

            3) İhale ilanının tesis ve ekipmana ilişkin belgeler başlıklı 4.3.3 üncü maddesi ile idari şartnamede okutma çipi (bekçi kontrol saati) istenmemiş olmasına rağmen teknik şartnamenin 5.2 nci maddesinde bir adet okutma çipinin (bekçi kontrol saati) kullanılacağına ve bu malzemenin firma tarafından temin edileceğine ilişin düzenleme yapıldığı, ilan ile teknik şartnamenin çeliştiği,

          

4) İhale ilanının 4.3.3 üncü maddesinde, makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler arasında 5 inci sırada 3 adet el telsizinin istenildiği, idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde 4 adet el telsizinin istenildiği, ilan ile idari şartnamenin çeliştiği,

 

5) İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde bu ihalede benzer iş olarak kamu ve özel sektörde yerine getirilen özel güvenlik hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtildiği, idari şartnamede ise benzer iş olarak 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu Kapsamında gerçekleştirilen özel güvenlik ve koruma hizmeti alımı işlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiği, ilan ile idari şartnamenin çeliştiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklif kapsamında İdari Şartnamenin 7.1(b) maddesinde mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesini, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini vermeleri gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 6.7 inci maddesinde, “Personele verilecek yol giderleri için 26 gün gidiş ve dönüş olmak üzere aylık 52 adet belediye otobüs bileti (tam) bedeli ve yemek bedeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.”,

 

            İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, “Yol ücreti günlük 2,46 YTL(KDV hariç) olarak işçilere yüklenici tarafından nakdi olarak ödenecektir. Yemek firma tarafından karşılanacak olup, günlük 400 YTL olarak teklif fiyata dahildir.”

 

            Düzenlemeleri yer almaktadır. Yapılan düzenlemede yemek bedelinin kişi başına mı toplu olarak mı öngörüldüğü belirtilmemiştir. Bu nedenle belirtilen düzenlemeler uyarınca ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün değildir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 ve 4 üncü iddialarına ilişkin olarak;

 

            İhale İlanının 4.3.3 üncü maddesinde,

 

“İstekli şu  ekipmanı kullanacaktır. 1. Düdük (kordonlu 8 adet) 2. El feneri (şarjlı 4 adet) 3. Jop (kılıflı 8 adet) 4. Kelepçe (kılıflı 8 adet) 5. El telsizi (3 Adet) 6. El Dedektörü (2 Adet) Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman fatura ya da demirbaş ya da amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiğini belgelemek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklarından pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.”

 

            Teknik Şartnamenin 5.2 nci maddesinde;

 

            “Görev ifa edilirken özel güvenlik izninde belirtilen aşağıda sayılan ekipmanlar kullanılacaktır. 8 adet cop, 8 adet kelepçe, 2 adet üst arama dedektörü, 8 adet el feneri (gece kullanımına uygun), 4 adet telsiz, 1 adet okutma çipi (Bekçi Kontrol Saati) kullanılacak ve bu malzemeler firma tarafından temin edilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdarece tarafımıza gönderilen İdari Şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde, makine, tesis ve ekipmanların kendi malı olmasının şart olmadığı, ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipmanı fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik etmesi gerektiği, taahhüt edilerek temin edilecek makine ve ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulmasının gerektiği, geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş olan ekipmanlar için kira sözleşmesinin eklenilmesinin ve ihale gününe kadarki kiralarının ödenmesinin gerektiği belirtilmiştir. Aynı maddede istenilen ekipman ve telsizlerin sayısı ilanda belirtildiği gibidir.

 

            İhale ilanı ve ihale dokümanı arasında kullanılacak makine, telsiz ve ekipmanlara ilişkin uyumsuzluklar bulunduğu, bu uyumsuzluklar nedeniyle makine ve ekipmana ilişkin sunulacak belgelerin içeriğine ilişkin tereddütler yaşanabileceği, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin içeriğine ilişkin ihale ilanı ile ihale dokümanındaki bu uyumsuzluklar nedeni ile ihalenin ve yapılacak olan işin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, ihale dokümanında yer alan ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelere ilişkin düzenlemelerin ilanla çelişmesinin 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği ve ihale ilanında bulunması zorunlu olan hususlarla ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde;

 

“Kamu ve özel sektörde yerine getirdiği özel güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.”

 

İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde;

 

“Bu ihalede benzer iş olarak 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde ihale konusu işle ilgili özel güvenlik ve koruma hizmeti alımı işleri kabul edilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

5188 sayılı Kanunun “Yürürlük” başlıklı 28 inci maddesinde, Kanunun 19 ve 20 nci maddelerinin 1.1.2006 tarihinde, diğer maddelerinin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 5188 sayılı Kanun 26.06.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlanda bulunan düzenlemeler uyarınca, 5188 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce gerçekleştirilen özel güvenlik hizmetlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edilmesi gerekirken, idari şartnamede sadece 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde ihale konusu işle ilgili özel güvenlik ve koruma hizmeti alımı işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edileceği düzenlenmiştir. Aynı zamanda ilanda koruma hizmetleri benzer iş tanımında belirtilmezken, idari şartnamede benzer iş olarak kabul edilmiştir. İhale ilanı ile idari şartname arasında benzer iş olarak kabul edilecek işler hakkında uyumsuzluk olduğu, bu uyumsuzluk nedeni ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, ihale dokümanında yer alan ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelere ilişkin düzenlemelerin ilanla çelişmesinin 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği ve ihale ilanında bulunması zorunlu olan hususlarla ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul