İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1842
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :38
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1842
Şikayetçi:
 Akademi Nükleer Tıp Tıbbi Görüntüleme Guatr ve Kalp Hastalıkları Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Atatürk Mahallesi Harman Sokak No:15 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mah. Turgutreis Cad. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8486
Başvuruya konu ihale:
 2008/6270 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009-2010 Yılları Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.08.74.0078/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Devlet Hastanesi’nce 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009-2010 Yılları Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akademi Nükleer Tıp Tıbbi Görüntüleme Guatr ve Kalp Hastalıkları Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8486 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 3.Performans özellikleri bölümünün 3.7 Kolimatör çeşitlerini içeren maddelerinde; çok önemli sintigrafi çekimlerinde kullanılan kolimatörlerin eksik olduğu, “çift başlı son teknolojik cihaz şartnamesi zorunlu donanıma” göre hazırlanmadığının görüldüğü, aşağıda tanımlanan kolimatörlerin mutlaka bulunması gerektiği, 1.a) high enerji kolimatörünün teknik şartnamede yer almadığı, tiroid kanserli hastalara mutlaka yapılması gereken I-131 tarama sintigrafisinin diğer kolimatörler ile yapılamayacağı, 1.b) Medium enerji kolimatörünün de teknik şartnamede yer almadığı, galyum ile yapılan enfeksiyon ve tümör görüntüleme sintigrafilerinin bu kolimatör ile yapıldığı,

 

2) İdari şartnamenin ihale konusu işin fiziki türü miktarına ilişkin 2.(c) maddesinde; “11. sıra “800.800 kodlu Myokard perfüzyon gated spect Tc99m kompl. İle” tetkiki, 4.000 Adet, 13. sıra “800 830 kodlu Myokard perfüzyon sintigrfisi spect Tc99m kompl. İle” 1.000 Adet” olarak gösterildiği, ancak Bütçe Uygulama Talimatında açıkça belirtildiği üzere 800 800 kodlu tetkik tek başına istenilemediği, “800 830 kodlu tetkik ile birlikte istenir” ibaresinin açıkça yazıldığı, birlikte yapılan bu tetkikte sayı fazlalığının “800 830” da olması gerektiği,

 

3) İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde yer alan Radyofarmasötik ajan listesinde 11. sıra 800 800 tetkikine ait RF bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının açıkladığı Genelgede de görüleceği gibi RF listesinde bulunmadığı, bu tetkik asla tek başına yapılamadığından ayrı bir ilaç bedeli bulunmadığı,

 

4) İdari şartnamenin ihale konusu işin fiziki türü miktarına ilişkin 2.(c) maddesinde yer alan tabloda 81. sırada yer alan 801 480 kod nolu tedavinin hastaya uygulanacak “mci”ye göre değişiklik gösterdiği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının açıkladığı Genelgede verilecek “mci” dozuna göre fiyatların verildiği,

 

5) İdari şartnamenin ihale konusu işlerin fiziki miktarı türü başlıklı 2.(c) maddesinde yer alan 72. sıra “801 160 kodlu Rdyonüklid sistografi (indirek) tetkikine ait RF bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Genelgesinde de görüleceği üzere tek başına yapılamadığı için RF listesinde yer almadığı,

 

  İddia edilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabında; ihale konusu işin fiziki miktarı ve türü incelendiğinde High enerji kolimatörü ile çekimi yapılabilen tiroid kanserli hastalarda 1-131 tarama sintigrafısi tetkiki ve medium enerji kolimatörü ile çekimi yapılabilen galyum ile yapılan enfeksiyon ve tümör görüntüleme sintigrafi tetkiklerinin bulunmaması nedeniyle high ve medium enerji kolimatörlerinin teknik şartnameye dahil edilmediği, teknik şartnamenin hazırlık aşamasında belirlenen tetkik ihtiyacının hastane ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmış olduğu belirtilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı; “2008-2009-2010 Yılları Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi Hizmeti Alımı” olarak belirtilmiş olup, aynı maddenin (c) bendinde ise toplam 82 kalem halinde alımı yapılan tetkiklerin ve radyofarmosötik ajanların adı, bütçe kodu ve miktarlarına yer verildiği görülmüştür.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 3.7 maddesinde; “Sistemle birlikte aşağıdaki kolimatörler, bunların taşıyıcı arabaları verilmelidir. 3.7.1. Bir çift düşük enerjili genel amaçlı paralel delikli kolimatör (LEGP). 3.7.2. Bir çift düşük enerjili yüksek rezolüsyonlu paralel delikli kolimatör (LEHR). 3.7.3. Pinholl kolimatör.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Şikayet konularına ilişkin olarak teknik görüş talep edilmiş olup, alınan teknik görüşte birinci iddia konusuna ilişkin olarak; “Nükleer Tıp Bölümlerinde bazı tetkikler bir yıl içerisinde hiç istenmeyebilmektedir. (Belirtilen kolimatörler ile yapılan tetkikler gibi) Hastane idaresi tarafından ön görülebilen bu durum ayrıca ilgili il sınırları içerisinde başka bir hastanede veya merkezde yapılabiliyor ise hizmet alımı yoluyla sağlanabileceğinden; istenip istenmeyeceği kesin olmayan bir tetkik için gereksiz 40.000-50.000 YTL harcanmamış olacaktır. Hastane idaresinin devlet bütçesini koruyucu tutum sergilediği düşünülmektedir. Aynca şartnamede belirtilmiş olan tetkiklerde söz konusu kolimatörlerin kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.” değerlendirmesi yapılmıştır.

 

            Alınan teknik görüşün ve ihale dokümanının bir arada değerlendirilmesi sonucunda; high ve medium enerji kolimatörlerinin söz konusu teknik şartnameye dahil edilmediği çünkü belirtilen kolimatörler ile yapılan tetkiklerin idarece ihtiyaç duyulan tetkikler arasında yer almadığı ve alım konusu edilmediği anlaşılmış olup, hizmet alımına konu edilecek olan ihtiyacın tespit edilmesi ve buna ilişkin düzenleme yapılması takdir ve yetkisinin idarede bulunması nedeniyle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabında; işin fiziki miktarı ve türü içerisinde Myocard perfuzyon GATED spect Tc 99m komp.ile tetkikinin 4000 adet, Myocard perfuzyon sintigrafısi spect Tc99m komp.ile 1000 adet olarak belirlendiği, ancak idari şartnamenin 2.e maddesinde "Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler: 2008-2009-2010 Yılları Değişken Açılı Çift Dedeklörlü Spect Gama Kamera Sistemi Hizmeti Sağlık Bakanlığı´nın 2004/75 sayılı Genelgesi çerçevesinde ihale süresinin 31.12.2010 tarihine kadar olduğu, işin miktarı olarak belirtilen sayının ortalama olarak hesaplandığı, Genelge gereğince idarenin çekim sayısı bakımından herhangi bir taahhüt altına girmediği ve teknik şartnamenin 8.18. maddesinde; "İhale süresi boyunca idare tarafından ortalama olarak belirlenen tetkiklerden az kullanılan tetkikler kullanılmadığı takdirde ihale teklif bedelleri  üzerinden   çok   kullanılan   tetkikler   ile   değişim   yapılabilecektir." şeklinde   açıklamalar yapıldığı, yapılan açıklamalar göz önünde tutulduğunda konu ile ilgili iddianın haklı bulunmadığı belirtilmiştir.

           İhaleye ait idari şartnamenin 2.(c) maddesindeki tabloda alım konusu tetkik ve radyofarmasötik ajanların listesine yer verilmiş olup,  tablonun 11 inci kaleminde bütçe kodu 800.800 olan  “Myokard perfüzyon GATED SPECT Tc-99m kompleksleri ile” tetkikinden 4.000 adet,  tablonun 13 üncü kaleminde bütçe kodu 800.830 olan “Myokard perfüzyon sintigrafisi ( SPECT) Tc-99m kompleksleri ile” tetkikinden ise 1.000 adet istenildiği anlaşılmıştır.

           Alınan teknik görüşte ikinci iddia konusuna ilişkin olarak; “800.800 kodlu "Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tc-99m kompleksleri ile" tetkiki yapıldıktan sonra gerekirse yapılan ek bir görüntüleme biçimidir. Bu nedenle SUT’ daki açıklamasında "Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir" ibaresi yer almaktadır, uygulama bedeli daha düşüktür ve SGK´nin 2007/75 nohı Radyofarmasötik bedelleri Genelgesi´nde bu tetkik için ek radvofarmasötik ücreti talep edilmemiştir. 800.800 kodlu "Miyokard perfüzyon GATED SPECT (MPS-GS) Tc-99m kompleksleri ile" tetkikinin, 800.830 kodlu "Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tc-99m kompleksleri ile" tetkikinden sayı olarak aynı veya daha az olması gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulunulmuştur.

           Alınan teknik görüş uyarınca; 800.800 kodlu "Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tc-99m kompleksleri ile" tetkikinin 800.830 kodlu "Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tc-99m kompleksleri ile" tetkiki yapıldıktan sonra gerekirse yapılan ek bir görüntüleme biçimi olduğu, 800.800 kodlu tetkikin ancak 800.830 koduyla belirtilen tetkikle birlikte gerçekleştirilebildiği ve dolayısıyla 800.800 kodlu tetkikin 800.830 kodlu tetkikten sayıca fazla olmaması gerektiği, buna karşın idari şartnamede alım konusu edilen 800.800 kodlu tetkikin sayısının 800.830 kodlu tetkik sayısından fazla belirlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin :

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabında; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü´nün 2007/73 sayılı Nükleer Tıp Radyofarmasötik bedelleri hakkındaki genelgede "kullanılan radyofarmasötikler ayrıca fatura edilir" ibaresine istinaden ihale konusu iş için yapılacak çekim ve radyofarmasötik ajan miktarları ayrı ayrı listelenmekle birlikte muammen bedel aşamasında ihale listesinin 52, 53. ve 72. kalemlerinde birim fiyat Sağlık Kurumları Fiyat Listesi Ek:8´e uygun olarak bedelsiz olarak tespit edildiği, ihaleye katılan firmaların teklif mektuplarında da değerlendirme aşamasında bu radyofarmösetik ajanlarının birim fiyatları bedelsiz olarak öngörüldüğü tespit edildiğinden bu konulardaki iddianın haklı görülmediği belirtilmiştir.

           Alınan teknik görüşte üçüncü iddia konusuna ilişkin olarak; “MPS-GS tetkiki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ilave tetkik olarak tanımlandığından ve ayrıca ilave radyofarmasötik harcaması gerektirmediğinden bu işlem ile ilgili olarak ilave radyofarmasötik bedeli olmaması gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulunulmuştur.

           İhaleye ait idari şartnamenin 2.(c) maddesindeki tabloda alım konusu tetkik ve radyofarmasötik ajanların listesine yer verilmiş olup, tablonun 11 inci sırasında 800.800 bütçe kodlu 4.000 adet “Miyokard Perfüzyon Gated Spect Tc-99m kompleksleri ile.” tetkikinin yer aldığı, ayrıca tablonun radyofarmasötik ajan listesinin 52 nci sırasında 4.000 adet “Miyokard perfüzyon Gated Spect Tc-99m kompleksleri ile” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

                        Alınan teknik görüş uyarınca; 800.800 kodlu tetkik ilave bir tetkik olduğundan ve tek başına gerçekleştirilemediğinden ayrıca ilave radyofarmasötik harcaması gerektirmeyeceği ve dolayısıyla bu işlem ile ilgili olarak ilave radyofarmasötik ödemesi yapılmaması gerektiği anlaşılmıştır.

            Bununla birlikte; birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer alan “Radyofarmasötik Ajan” listesinin 52 nci sırasında 800.800 bütçe kodlu  “Myokard perfüzyon GATED SPECT Tc-99m kompleksleri ile” kalemine ilişkin olarak toplam 4.000 adet için teklif birim fiyat istenildiği, buna karşın ihaleye teklif veren 3 isteklinin sunduğu teklif mektubu eki cetvellerde ise 52 nolu kaleme ilişkin birim fiyat bedel öngörülmediği görülmüştür.

             800.800 kodlu tetkik için ilave radyofarmasötik bedeli öngörülmemesi gerektiği şikayet üzerine idarece alınan kararda da belirtilmesine karşın,  idarece teklif birim fiyat cetvelinin 52 nci sırasında ayrı bir iş kalemi olarak düzenlendiği ve birim fiyat teklifi istenildiği anlaşılmış olup; idarece birim fiyat teklif cetvelinin 52 nci sırasında bu kalemin ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmesi, ancak buna karşın ihaleye teklif veren isteklilerin 52 nolu bu kalem için birim fiyat bedel öngörmemeleri mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

 

 

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İddiaya ilişkin İdarenin cevabında; 81 inci kalemde istenilen "1-131 Hipertiroidi tedavisi" için gerekli radyofarmasötik ajan miktarı nükleer tıp çekimlerinde hastanın klinik tablosuna göre belirlendiğinden ve ihale listesinde 1 çekim olarak miktarı tespit edilen çekimin hastanın durumuna göre belirlenmesi gerekmekte olduğundan mci değerinin belirtilmemiş olduğu  belirtilerek bu konudaki iddia haklı görülmediği ifade edilmiştir.

           Alınan teknik görüşte; “801.480 kodlu 1-131 Hipertiroidi tedavisi için SGK’nin 2007/75 nolu radyofarmasötik bedelleri genelgesinde 5,10,15,20,30 mci 1-131 için ayrı fiyat bedeli verildiği için teklif edilen fiyatların da buna göre her bir mci dozu için ayrı olması gerekir. I-131 hipertiroidi tedavisi için gerekli I-131 dozu hastanın klinik bulguları ve laboratuar değerleri göz önünde bulundurularak belirlenir itirazı tıbbi olarak doğru olmakla birlikte şikayet konusuna yeterli bir açıklama getirmemektedir. Dolayısıyla şikayetçi haklıdır.” ve “Söz konusu tedavi hipertiroidi tedavisi olup hastanın klinik durumuna göre doz belirlemesi yapılmaktadır. Bu nedenle hangi dozun verileceği öngörülemez. Ayrıca tablodan anlaşıldığı kadarı ile hastane idaresi ihale süresince ancak bir kez bu tedavinin yapılabileceğini öngörmüştür. …Diğer yandan SGK bu tür tedaviler için çıkabilecek dozların hepsini radyofarmasötik listesine koymuş böylece belirsizliği ortadan kaldırmıştır. İdarenin hangi dozda tedavi verileceğini belirtmesi gerekirdi.” şeklinde değerlendirmelerde bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2.(c) maddesindeki tabloda alım konusu tetkik ve radyofarmasötik ajanların listesine yer verilmiş olup, tablonun radyofarmasötik ajanlar listesinin 81 inci kaleminde 801.480 kodlu “1-131 Hipertiroidi tedavisi” 1 adet olarak belirlenmiş olup, “1-131 Hipertiroidi tedavisi” için radyofarmasötik ajan miktarının yani hastaya uygulanacak tedavi dozunun nükleer tıp uzmanları tarafından hastanın kliniği incelenerek “mci” cinsinden belirlendiği anlaşılmasına karşın, her bir mci dozuna göre (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın-SGK- 2007/75 nolu radyofarmasötik bedelleri genelgesinde 5,10,15,20,30 mci 1-131 için ayrı fiyat bedelleri geçerlidir.) teklif edilen fiyatların farklı olduğu göz önüne alındığında, isteklilerce bu kaleme ait teklif maliyetinin belirlenebilmesi için idarece hangi dozda tedavi verileceğinin belirtilmesi gerektiği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmuştur.

 

5)      Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

  İddiaya ilişkin idarenin cevabında; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü´nün 2007/73 sayılı Nükleer Tıp Radyofarmasötik bedelleri hakkındaki genelgede "kullanılan radyofarmasötikler ayrıca fatura edilir" ibaresine istinaden ihale konusu iş için yapılacak çekim ve radyofarmasötik ajan miktarları ayrı ayrı listelenmekle birlikte muammen bedel aşamasında ihale listesinin 52, 53. ve 72. kalemlerinde birim fiyat Sağlık Kurumları Fiyat Listesi Ek:8´e uygun olarak bedelsiz olarak tespit edildiği, ihaleye katılan firmaların teklif mektuplarında da değerlendirme aşamasında bu radyofarmösetik ajanlarının birim fiyatları bedelsiz olarak öngörüldüğü tespit edildiğinden bu konulardaki iddianın haklı görülmediği belirtilmiştir.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2.(c) maddesindeki tabloda alım konusu tetkik ve radyofarmasötik ajanların listesine yer verilmiş olup, tablonun radyofarmasötik ajanlar listesinin 72 nci sırasında 801.160 kodlu “Radyonüklid sistografi (indirek) 1 adet olarak belirlenmiştir.

           Alınan teknik görüşte beşinci iddia konusuna ilişkin olarak; “801.160 kodlu radyonüklid sistografı (indirek) tetkiki, 801.090 kodlu böbrek sintigrafisinden sonra uygulanmaktadır ve ayrıca bir radyofarmasötik kullanılmamaktadır.” değerlendirmesinde bulunulmuştur.

           Alınan teknik görüş uyarınca; söz konusu 801.160 kodlu radyonüklid sistografi (indirek) tetkiki 801.090 kodlu böbrek sintigrafisinden sonra uygulandığı ve ayrıca bir radyofarmasötik kullanılmadığından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün 2007/75 sayılı radyofarmasötik bedelleri genelgesinde de radyofarmasötik fiyatı öngörülmediği anlaşılmıştır.

                        Bununla birlikte; birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer alan “Radyofarmasötik Ajan” listesinin 72 nci sırasında 801.160 kodlu “Radyonüklid sistografi (indirek) kalemine ilişkin olarak 1 adet için teklif birim fiyat istenildiği, buna karşın ihaleye teklif veren 3 isteklinin de sunduğu teklif mektubu eki cetvellerde 72 nolu kaleme ilişkin birim fiyat bedel öngörmediği görülmüştür.

                        801.160 kodlu tetkik için ilave radyofarmasötik bedeli olmaması gerektiği idare tarafından da belirtilmesine karşın,  idarece teklif birim fiyat cetvelinin 72 nci sırasında ayrı bir iş kalemi olarak gösterildiği ve birim fiyat teklifi istenildiği anlaşılmış olup; idarece birim fiyat teklif cetvelinin 72 nci sırasında bu kalemin ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmesi, ancak ihaleye teklif veren isteklilerin 72 nolu bu kalem için birim fiyat bedel öngörmemeleri mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

                                                           

          (g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

          İhaleye ait idari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “48.1.Fiyat farkı verilecektir Fiyat farkı, Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 08 Ağustos 2005 tarih 2005/124 sıra numaralı genelgesinde bahsedilen hükümler doğrultusunda ödenecektir. Söz konusu genelgenin fiyat farkıyla ilgili açıklamaları aşağıya çıkarılmıştır.

 

Bilindiği üzere fiyat farkı uygulamalarında, 31.12.2002 tarihli ve 24980 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar"a göre hareket edilmesi gerekmektedir.

 

Anılan Esaslarda en son 07 Mayıs 2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan düzenleme ile değişiklik yapılmış olup, idarelerce fiyat farkı hesabının yapılmasında dikkate alınacak formül 7 nci maddede belirtilmiştir.

"Madde 7-   fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

F = An x B x ( Pn –1)

                         İn               Yn              Gn         Kn           Mn
Pn = [a1 + a2 —— + b1 —— + b2 —— + c —— + d —— ]
                          İo               Yo             Go          Ko          Mo

Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında;

Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında genelde asgari ücrete dayalı işçilikler öngörülmediğinden, formülde yer alan (a1 - a2 ) katsayısı ile (İo  - İn) indeksinin, işlerin yapılmasında akaryakıt kullanımı bulunmadığından (b1) katsayısı ile (Yo –Yn) indeksinin, mühendislik ve müşavirlik işi öngörülmediğinden (c) katsayısı ile (Ko – Kn) indeksinin, makine ve ekipmana ilişkin amortisman değerlemesi yer almadığından (d) katsayısı ile (Mo – Mn) indeksinin dikkate alınmayıp, Tıbbi Cihaz Hizmet alım ihaleleri kapsamında kullanılacak diğer malzeme veya diğer hizmet girdilerini temsil eden ( b2) sabit katsayısı ile bu katsayıya esas (Go - Gn) indekslerinin fiyat farkı hesabında dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle fiyat farkı hesaplamasına ilişkin formül aşağıdaki gibi belirlenebilir.

            F = An x B x ( Pn –1)                                        Pn=  [b2  Gn  ]     

                                                                                        Go

Anılan Esaslar´a göre formülün açılımı ise şu şekildedir:

 

F:   Fiyat farkını ( TL- YTL ) temsil eder.

 

An: İlk geçici hak edişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte, teklif birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL-YTL); götürü bedel işlerde ise, uygulama ayı ilerleme yüzdesine göre gerçekleşen iş grubu ve/veya iş kalemi imalat miktarlarının sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL-YTL),

B  : 0,90 katsayısını, (sabit katsayıdır).

 

Pn : ilk geçici hak edişte (n=l) olmak üzere, (n) inci hak edişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler (yani Go - Gn ) ile b2 değerinin ağırlık oranını temsil katsayısının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını ifade eder.

Yukarıda izah olunduğu üzere Tıbbi Cihaz Hizmet alımlarında İdarelerce sözleşme kapsamında işçilik, akaryakıt, mühendislik-müşavirlik ile makine ve ekipmana ait amortisman değerlemesi öngörülmediğinden formül içerisinde (Pn) için sadece (b2) katsayısı ve [b2  Gn   ] 

                                                                                                            Go

 paritesi esas alınacak olup, (b2) katsayısı sayısı l’ e eşit olacaktır.

Formülde, temel indeks (o), güncel indeks ise (n) olarak dikkate alınacaktır.

Esaslara göre (Go- Gn) Akaryakıt dışındaki malzemelerin temel indeksleri ve güncel İndeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki sayıyı ifade etmektedir.

Bakanlığımıza bağlı kurumlar tarafından gerçekleştirilen tıbbi cihaz hizmet alımlarında anılan sayının esas alınması halinde, Yılı Bütçe Uygulama Talimatlarında alınan hizmetlerde düşüş (Örnek MR çekim bedeli: 2003 yılı için 100.YTL, 2004 yılı için 85.YTL., 2005 yılı için 72,03.YTL, belirlenmiştir.) olmasına rağmen genelde hep artış yönünde fiyat farkı oluşacaktır.

                        Bu nedenle, gerek yaklaşık maliyetin tespitinde gerekse tekliflerin değerlendirilmesinde referans olarak alınan ve kurumlarımız tarafından sunulan hizmetin karşılığında elde edilecek fiyatları belirleyen Yılı Bütçe Uygulama Talimatlarındaki hizmet fiyatlarının; (Go – Gn) temel indeksleri ve güncel indeksleri olarak esas alınmasının, fiyat farkı uygulamalarında güdülen amaçla örtüşeceği düşünülmektedir.

Bu çerçevede Tıbbi Cihaz Hizmet Alım İhalelerinde:

Go: ihale tarihinde geçerli olan Yılı Bütçe Uygulama Talimatında ki alınan hizmete ilişkin birim fiyat.

Gn: İhale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan Yılı Bütçe Uygulama Talimatında ki alınan hizmete ilişkin birim fiyattır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8 inci maddesinde, “Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumu’nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir.

            Anılan Esasların 7 nci maddesinde  fiyat farkı hesabında uygulanacak formül ve katsayılar yer almaktadır. Anılan maddede, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin   temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade ettiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, söz konusu esaslar uyarınca, Go, Gn değerlerinin, akaryakıt dışındaki malzemelerin   temel indeksleri ve güncel indeksleri; Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü  tarafından aylık yayımlanan  (1994=100) bazlı  Tablo-2: Toptan Eşya   Fiyatları   İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayıyı ifade etmesine karşılık, ihale konusu işe ait idari şartnamede bu esaslara aykırı olarak, Go değerinin, ihale tarihinde geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat, Gn değerinin ise, ihale sonucu sözleşmeye bağlanan hizmetin gerçekleştirildiği (alındığı) tarihte geçerli olan yılı bütçe uygulama talimatındaki alınan hizmete ilişkin birim fiyat olduğu yolundaki düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul