İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1844
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :40
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1844
Şikayetçi:
 Kartem Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Sidar TUNCA, Cinnah Cad. Alaçam Sokak No 1/21-22 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No 21 06053 Opera Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9382
Başvuruya konu ihale:
 2007/158709 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.09.31.0092/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanlığınca 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Satın Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kartem Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Sidar TUNCA’nın 29.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  31.03.2008 tarih ve 9382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin iptaline yönelik alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin iptal kararının iptal edilmesi ve işin gerçekleştirilmesiyle ilgili maliyet unsurlarını karşılayan tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenip, ihalenin firmaları üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının iptal gerekçeleriyle sınırlı olmak üzere değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonunca alınan 15.02.2008 tarihli karar ile başvuru konusu ihalenin; “Kartem Tem. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketinin İdaremize sunduğu bileşenler; İşçilik + Yemek + Yol + Giyim Bedeli = 4.871.827,35 YTL olması gerekirken, ilgili firma, 4.871.872,80 YTL olarak tekliflerinde açıklama getirmişlerdir. Ayrıca giysi bedeli, İşçilik + Yol + Yemek ücretleri içerisinde değerlendirildiği gibi malzeme bedeli içerisinde de giysi ücreti mükerrer olarak değerlendirilmeye alınmıştır. Sunulan teklif bileşenleriyle ilgili firma açıklaması, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı (H) bendine uymadığı, ayrıca İsteklice verilen teklifin incelenmesinde sunmuş olduğu teklif bedeli ile temizlik hizmetinin bu şartlarda yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, gerek malzeme ve gerekse ilaçlama hizmeti için sunulan teklif bedelinin piyasa koşullarından çok uzak olduğu hizmetin yerine getirilmesinde Komisyonumuzca ciddi aksaklıkların oluşacağı kanaati oluştuğundan, teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır. Değerlendirme dışı bırakılan Kartem Tem. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile ikinci teklifi veren Bakış Tem. Taş. Eğit. Bilg. Gıda İlaç. Turz. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin teklifi yüksek ayrıca diğer tekliflerinde yaklaşık maliyetin üzerinde olması hususlarının gerekçe gösterilmesi suretiyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir...” hükmü bulunmaktadır. Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrası ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder…” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, idarenin ihaleyi iptal sebeplerinin objektif olması gerektiği izahtan varestedir.

 

İncelenen ihalede, 9 (Dokuz) isteklinin ihaleye katıldığı, yapılan değerlendirmede başvuru sahibi Kartem Tem. Gıda İnş. San. Ltd. Şti.’nin yaptığı aşırı düşük fiyat açıklaması neticesinde, teklif fiyatının 4.871.827,35 YTL olması gerekirken,  4.871.872,80 YTL olarak hesaplandığı, giysi bedelinin İşçilik + Yol + Yemek ücretleri içerisinde değerlendirilmesine karşılık  malzeme bedeli içerisinde  mükerrer olarak değerlendirildiği, ayrıca İsteklice verilen teklif bedeli ile temizlik hizmetinin bu şartlarda yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, gerek malzeme ve gerekse ilaçlama hizmeti için sunulan teklif bedelinin piyasa koşullarından çok uzak olduğu hususları gerekçe gösterilerek ihale dışı bırakıldığı, ihalede geçerli 8 (Sekiz) teklifin geriye kaldığı, ancak bahse konu tekliflerden Bakış Tem. Taş. Ltd. Şti.’nin teklifinin yüksek olması, diğer tekliflerin ise yaklaşık maliyet tutarının üzerinde kalması nedeniyle rekabet ortamının oluşmaması gerekçeleriyle ihalenin iptal edildiği belirlenmiştir.

 

İdare tarafından başvuru sahibi istekli hakkında gerçekleştirilen tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri incelendiğinde, başvuru sahibi Kartem Tem. Gıda İnş. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin, yaklaşık maliyete göre aşırı düşük bulunduğu, ilgili istekliden teklif bileşenlerinin ayrıntılarının ihale komisyonuna sunulması yönünde yazılı açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “…, Ayrıca, personele; yol, yemek giderleri yüklenici tarafından ödenecek, bu ücret günlük Yol için brüt: 7,91 (Yedi Yeni Türk Lirası Doksan Bir YKR) YTL, Yemek günlük brüt bedeli 2,61 (İki Yeni Türk Lirası Altmış Bir YKR) YTL’dir. Bu ücretler işçilerin aylık bordolarında gösterilecektir. Yol + Yemek teklif fiyata dahildir.


195 İşçiye iş önlüğü ayrıca sadece; 50 İşçiye 50 (Elli ) adet çizme, sadece; 20 İşçiye 20 ( Yirmi ) adet yağmurluk teklif bedele dahildir.

 

Bu iş ile ilgili meslek hastalıkları ve sigorta risk prim oranı % 2 (İki) üzerinden hesaplanacaktır.” düzenlemesine yer verildiği,

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Yine, İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde zeyilname ile yapılan değişiklik ile ihale konusu işe başlama ve bitiş tarihlerinin “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 takvim günü içinde işe başlanır, ve sözleşmenin süresi olarak da (365 x 2=) 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür. denilmek suretiyle düzenlendiği,

 

Görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (H/b) bendinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme- açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler belirtilerek" açıklama istenecektir.

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır. …” açıklamaları bulunmaktadır.

 

Buna göre; başvuru sahibi istekli olan Kartem Tem. Gıda İnş. San. Ltd. Şti.’nin 5.045.000,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri

3.340.116,00 YTL

Yol Ücreti

1.174.258,80 YTL

Yemek Ücreti

356.148,00 YTL

Giysi Bedeli

1.350,00 YTL

Ara Toplam

4.871.872,80 YTL

% 3 Sözleşme Giderleri

146.156,18 YTL

Temizlik Malzemesi

25.105,50 YTL

İlaçlama Bedeli

1.650,00 YTL

Firma Karı

215,52 YTL

Toplam Teklif Tutarı

5.045.000,00 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, giyim giderleri için teklif fiyatının bileşenlerini gösteren icmal tablosunda 1.350,00 YTL gider öngörüldüğü halde, İstanbul İş Elbiseleri Giyim Sanayi firmasından alınmış bulunan 08.12.2007 tarihli 1.300,00 YTL tutarlı bir proforma faturanın kanıtlayıcı belge olarak sunulduğu, temizlik malzemesi için Serena Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan 09.12.2007 tarihli 25.105,50 YTL tutarlı proforma faturanın sunulduğu, söz konusu proforma faturanın 31, 32 ve 33 ncü sırasında yer alan kalemlerde iş önlüğü, çizme ve yağmurluk olmak üzere idarenin istediği nitelikte giyim eşyalarına yer verildiği, bu eşyaların tutarının 1.070,00 YTL’sına tekabül ettiği ve birim fiyatlarının İstanbul İş Elbiseleri Giyim Sanayi firmasının verdiği fiyatlarla aynı olduğu, bu durumda idare tarafından  195 iş önlüğü, 50 çizme ve 20 yağmurluk istendiği halde, başvuru sahibinin 190 + 150= 340 iş önlüğü, 50 + 40 = 90 çizme ve 20 + 20= 40 yağmurluk için bedel öngörmüş olduğu, ayrıca ilaçlama gideri için ise 1.650,00 YTL’lik Sistem Haşere Kontrol Hizmetleri firmasından alınan 08.12.2007 tarihli proforma faturanın sunulduğu belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; yol ve yemek giderleri dahil, giyim giderleri hariç olmak üzere, toplam asgari işçilik maliyetinin 4.870.476,00 YTL ve % 3’lük sözleşme giderinin 146.114,28 YTL olduğu, buna göre % 3’lük sözleşme giderleri de dahil olmak üzere asgari işçilik maliyet toplamının ise 5.016.590,28 YTL’sına tekabül ettiği belirlenmiştir.

 

Bu durumda, başvuru sahibi istekli olan Kartem Tem. Gıda İnş. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik yaptığı açıklamaların belgelere dayandırıldığı ve ilgili istekli tarafından verilen teklif fiyatında yer alan işçilik maliyetinin, 5.016.590,28 YTL olan teklif edilmesi gerekli asgari işçilik maliyet tutarını karşıladığı,

 

Ayrıca, başvuru sahibi isteklinin giyim gideri için İstanbul İş Elbiseleri Giyim Sanayi firmasından 1.300,00 YTL’lik proforma fatura aldığı halde, teklif fiyatının bileşenlerinin gösterildiği icmal tablosunda proforma faturadaki tutardan daha yüksek tutarda olmak üzere giyim giderinin 1.350,00 YTL olarak gösterilmesinin mümkün bulunduğu, belgelendirilen tutarın altında olmamak kaydıyla proforma faturadaki tutarın aynen fiyata yansıtılması gerektiğine dair bir zorunluluğun bulunmadığı, buna karşılık proforma faturadaki tutarın altında bir bedelin öngörülmesinin mümkün olmadığı,

 

Temizlik malzemesine ilişkin olarak sunulan proforma faturada da idarenin istediği nitelikte giyim eşyasına fazladan yer verilmesinin neticesinde, idarenin ihtiyacından fazla giyim eşyasının bedelinin firma karına aktarılması gerektiği,

 

İsteklinin teklif fiyatı olan 5.045.000,00 YTL’den, % 3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti olan 5.016.590,28 YTL düşüldüğünde; giyim, temizlik ve ilaçlama giderleri ile firma karı da dahil olmak üzere, geriye 28.409,72 YTL’nin kaldığı, belgelere dayandırılan ilgili kalemlere ilişkin tutarların uygun olduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, teklif edilen bedel ile aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen açıklamada yer alan teklif fiyatının bileşenlerinin tutarının bir biri ile örtüşmemesi ve mükerrer giyim gideri öngörülmesi ile teklif bileşenlerinden giyim, temizlik ve ilaçlama kalemleri için öngörülen bedellerin piyasa koşullarından çok uzak olması ve hizmetin yerine getirilmesinde aksaklıkların oluşmasına sebebiyet vermesi şeklinde idarenin ortaya koyduğu gerekçenin uygun olmadığı tespit edildiğinden, adı geçen isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakma kararının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, teklifinin geçerli olarak kabul edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanı arasındaki uyumsuzluk dolayısıyla tekliflerin sağlıklı değerlendirilemeyeceği de dikkate alındığından ihalenin iptaline karar verildiğinin belirtildiği, ancak ihale dokümanın kesinleştiği, ihaleye dokuman satın alan 11 istekliden 9’unun katıldığı ve zeyilnamedeki değişikliklere uygun olarak tekliflerini sundukları ve idare tarafından da alınan tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulaması dahil geçerli olup olmadığının tespitinin yapıldığı belirlendiğinden, idarece dolaylı olarak gösterilen bu gerekçenin tekliflerin değerlendirilmesinden daha sonra ortaya konulmuş olması nedeniyle yerinde olmadığı belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibi istekli olan Kartem Tem. Gıda İnş. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük fiyat sorgulamasına ilişkin yaptığı açıklamanın kabul edilmesi gerektiğinden, teklifinin değerlendirme dışı bırakılma kararının uygun olmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali yönünde alınan kararın iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalenin iptaline yönelik alınan kararın iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 Kurul Çoğunluğu, başvuru sahibinin  “aşırı düşük teklif sorgulamasına” yaptığı açıklamanın,  İdarece kabul edilmeme gerekçelerinin uygun olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale dışı bırakılması kararı yerinde bulunmadığından “ihalenin iptali kararının iptali”  yönünde karar vermiştir.

 

            İhaleye sunulan en düşük teklif ile en yüksek teklif  arasında 1.705.000,- YTL; en düşük teklif ile ikinci teklif   arasında 1.434.000.-YTL lik çok yüksek bir fark olduğu görülmektedir. Bu fiyat farkının neden kaynaklanmış olabileceğinin komisyon tarafından değerlendirilmediği;

 

            Kurumumuza  intikal  eden ihale işlem dosyasından İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet cetvelindeki  “iki yıllık malzeme bedeli toplamı” kalemine ilaçlama ve giyim bedelinin de dahil edildiği, bu kalemin karşısındaki bedel ile başvuru sahibinin aynı kaleme teklif ettiği bedel arasında 23 kat fiyat farkı olduğu, aradaki farkın başvuru sahibinin teklifinin %12 si gibi büyük bir meblağa  tekabül ettiği görülmektedir. İhale kararı verilirken ihalenin yaklaşık maliyeti ile bu ihaleye diğer istekliler tarafından verilen tekliflerin oluşturulduğu ekonomik ve teknik koşulların İdarece dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği gibi İdarenin kendisi tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin gerçek piyasa fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, yaklaşık maliyetini irdelemesi gerekmektedir.

 

             Bu hususlar İdarece sorgulanması gerektiği halde sorgulanmadığından  ihale dökümanında   isteklileri tereddüde düşüren ve sağlıksız teklif vermelerine yol açan ayrıca sözleşme sonrası sorunlara yol açabilecek bir durum oluştuğu açıktır.

              Yukarıda açıklanan hususların yanısıra,  İdarenin 5.075.000.-YTL teklif veren başvuru sahibinin İdareye yaptığı yazılı  açıklamada kar tutarı olarak belirttiği 215,52.-YTL.nin , işin 24 ay süresi ,kapsadığı açık ve kapalı alanlar ve parasal büyüklüğü dikkate alındığında ülkemiz gerçekleriyle bağdaşmadığı görülmektedir.

 

              Kurumumuz hesap modülü ile asgari maliyeti 5.016.000.-YTL (iki yıllık malzeme bedeli toplamı hariç)  olarak hesaplanan söz konusu işte İdarenin ihaleyi , asgari maliyete göre % 30 yüksek teklif veren (6.479.000.-YTL) ikinci teklif sahibi istekliye  vermeyerek ihaleyi iptal yoluna gitmesi, yıllık enflasyon oranının %12 dolayında olduğu ülkemizde  Kanunun kaynakların verimli kullanılması ilkesi açısından son derece yerinde bir karardır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”  hükmü yer almaktadır. 

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihalenin iptal edilebileceği açıklanmıştır.

 

Bu itibarla , İdarenin gerekçelerine ilave olarak yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı ihalenin iptal edilmesinin yerinde olduğunu düşündüğümden , 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmaması gerektiği yönündeki görüşümle Kurul Çoğunluğunun kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul