İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1846
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :42
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1846
Şikayetçi:
 Erşanlı Bilgisayar Otom. Yemek Temz. İnş. İmalat San. Ltd. Şti. Murat Mahallesi Finike Sokak Nu 7/d B. Esat Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Behiçbey / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8693
Başvuruya konu ihale:
 2007/185897 İhale Kayıt Numaralı “Genel Müdürlük Merkez Binasının Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.08.92.0097/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tcdd 2. Bölge Müdürlüğü’nce 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Müdürlük Merkez Binasının Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Erşanlı Bilgisayar Otom. Yemek Temz. İnş. İmalat San. Ltd. Şti.’nin 12.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.03.2008 tarih ve 8693 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli olarak katıldıkları, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevabın idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif bileşenlerine ilişkin ayrıntılı açıklamada bulundukları ve tevsik edici belgelerini sundukları, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin haksız olduğu iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin “35 işçi ile Genel Müdürlük Binasının iç ve dış çevrelerinin temizlik hizmetlerinin (İdr. ve tekn. Şartnameye göre) 11 ay (onbir ay)süre ile yaptırılması” işi olduğunun belirtildiği,

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.3. a) İşçilik ücretleri: Yüklenici firma her ay işçilere günlük asgari 2.50 Yeni Türk Lirası yol bedeli ve 3.50 Yeni Türk Lirası yemek bedelini brüt olarak ücret bordrosunda gösterecektir. Bu bedellerden yol bedeli her ay için 26 gün yemek bedeli her ay için 22 gün üzerinden hesaplanacaktır.

b) İşçi elbise bedeli: Yüklenici firma işçilere yıllık en az 1 adet iş elbisesi verecektir.

26.4…

26.5. İş kazaları ve meslek hastalıkları (risk oranı) %2 olarak alınacaktır.” düzenlemesinin,

 

49.2 maddesinde ise, “İşin süresi 01.02.2008- 31.12.2008 11 Ay 334 takvim günüdür.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; 35 kişi için brüt asgari ücret (608,40-YTL) üzerinden hesaplanan  (% 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere, giyim ve temizlik malzemesi hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 355.380,18 YTL ‘ye karşılık geldiği görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihaleye teklif veren Ölmez İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Erşanlı Bilgisayar Otomasyon Tem. Yemek Tic. Ltd. Şti., Tem-Ser Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Asır Peyzaj Tem. İnş. Gıda Taş. Tic. San. Ltd. Şti. olmak üzere 4 isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmü gereği firmalara gönderilen 16.01.2008 tarihli yazılar ile belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamalarda bulunmalarının istenildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Erşanlı Bilgisayar Otomasyon Tem. Yemek Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 07.02.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile, aşırı düşük teklif açıklamasında sarf malzemesi, giyecek gideri ve ilaçlama gideri için sunmuş olduğu proforma faturalar ile idarece hazırlanan yaklaşık maliyet cetvelinde yer alan tutarlar arasında büyük fark bulunduğu ve bu tutarların piyasa koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Erşanlı Bilgisayar Otomasyon Tem. Yemek Tic. Ltd. Şti.’nin 356.671,70 YTL’lik teklif bedeline ilişkin olarak sarf malzemesi gideri için 930,00 YTL, giyim gideri için 175,00 YTL, ilaçlama gideri için 48,90 YTL teklif açıklamasında bulunduğu ve bu hususları tevsik eden proforma faturaları sunduğu görülmüştür.

 

İhale komisyonu kararında Erşanlı Bilgisayar Otomasyon Tem. Yemek Tic. Ltd. Şti. ’nin temizlik malzeme gideri için öngördüğü 930,00-YTL’lik bedel ile ilgili olarak; idarece hazırlanan yaklaşık maliyet cetvelinde teknik şartnamede istenen 43 kalem malzeme için öngörülen yaklaşık maliyet tutarı ile firmanın sunmuş olduğu proforma fatura arasında büyük fark olduğu; ilaçlama giderine ilişkin olarak ise her ay yapılacak ilaçlama işi için 48,90-YTL‘lik proforma faturanın piyasa koşullarına uygun olmadığı şeklinde gerekçeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde başlıklı düzenlemesi altında;

 

          “…Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır…”şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

 

Bununla birlikte; başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; temizlik malzeme giderine ilişkin olarak sadece 22 kalem temizlik sarf malzemesi için teklif açıklamasında bulunduğu, amortismana tabi olmayan temizlik ekipmanlarına (kova, fırça, paspas vb.) ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı ve bu hususu tevsik eden herhangi bir belge sunmadığı görülmüştür.

 

Ayrıca; idarenin yaklaşık maliyet hesabında temizlik malzemeleri için öngördüğü tutar karşısında başvuru sahibinin yaptığı 930,00-YTL’lik teklif açıklamasının hayatın olağan akışına ve piyasa koşullarına uygun olmadığı görülmüştür.

 

Öte yandan; teknik şartnameye göre her ay 800 odalı Genel Müdürlük binasının ilaçlanması işinin toplam 48,90 YTL ile yapılamayacağı da görüldüğünden, başvuru sahibi isteklinin teklif açıklamasının uygun görülmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında temizlik ekipmanlarına (kova, fırça, paspas vb.) ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadığı ayrıca, temizlik sarf malzeme gideri ile ilaçlama giderine ilişkin teklif açıklamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte; aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin teklif bileşenleri hakkında değerlendirme yapabilmek maksadıyla idarenin yaklaşık maliyeti incelendiğinde;

 

            - İhale dokümanında giyim eşyasının teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiş olmasına rağmen idarenin yaklaşık maliyet hesabında giyim için parasal tutar öngörülmediği, giyim eşyası için herhangi bir fiyat araştırması yapılmadığı,

 

            - İhale dokümanında yol ve yemek bedeli öngörülmesine rağmen bu maliyet kalemlerinin ne şekilde belirlendiğine dair ihale işlem dosyasında herhangi bilgi veya belgenin yer almadığı,

 

            - Temizlik malzeme ve ekipman giderinin tespitine yönelik olarak Aydoğanlar A.Ş. ve Ekrem Ticaret (Ekrem AYDOĞAN) olmak üzere iki firmadan fiyat alındığı, teklif edilen fiyatlar incelendiğinde Aydoğanlar A.Ş. tarafından temizlik sarf malzemeleri ve ekipmanları için toplam 8.956,90-YTL teklif verildiği, Ekrem Ticaret (Ekrem AYDOĞAN) tarafından ise toplam 16.880,00-YTL teklif verildiği, bu tekliflerin ortalamasının 12.918,45-YTL olduğu, idare tarafından yaklaşık maliyet cetvelinde 11.000,00-YTL tutar belirlendiği,

 

            - İdarenin yaklaşık maliyet hesabında ilaçlama işi için ayrı bir maliyet öngörülmediği, aşırı düşük teklif sorgulamasında ise ilaçlama gideri önemli teklif bileşeni olarak değerlendirilerek, başvuru sahibi firmanın ilaçlama gideri için öngördüğü 48,90-YTL’lik bedelin piyasa koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle teklif açıklamasının uygun bulunmadığı, ayrıca teklif açıklamasında bulunan ve ilaçlama işini alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname sunan Tem-Ser Ltd. Şti.’nin ilaçlama giderini tevsik için herhangi bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“ İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

 

İdareler, ihale konusu hizmet alımının yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerin altında kalıp kalmadığını belirler.

 

Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir...”

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

Oysa bu ihalede; idarenin yaklaşık maliyet hesabına ilişkin dayanakların bir kısmının olmadığı (yol, yemek, giyim ve ilaçlama bedeline ilişkin), bir kısmının ise (temizlik malzeme gideri) ayrıntılı fiyat araştırması yapılmadan belirlendiği görülmüştür.

 

Sonuç olarak; idarenin yaklaşık maliyetinin gerçekçi dayanaklarının olmadığı; yaklaşık maliyetin gerçekçi belirlenmemesi neticesinde 5 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, böyle olmakla birlikte ihale komisyonu tarafından tekliflerin söz konusu yaklaşık maliyet esas alınarak değerlendirildiği, bu haliyle sağlıklı bir teklif değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

- Bunun yanı sıra; ihale işlem dosyasında mevcut yaklaşık maliyet hesap cetvelinin imzasız ve onaysız olduğu, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan; “ Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. “ hükmüne aykırılık teşkil ettiği,

 

- Ayrıca ihale onay belgesinde yaklaşık maliyet tutarının 437.000,00-YTL olarak belirtildiği ve işin miktarının “35 işçi ile 12 aylık” olarak ifade edildiği, ihale konusu işin ise 11 aylık yapıldığı, 12 aylık olarak yapılması öngörülen ihalede yaklaşık maliyetinin ne şekilde belirlendiğine dair herhangi bir açıklayıcı belgenin olmadığı, ayrıca ihalenin 11 aylık olarak yapılması karşısında yaklaşık maliyet hesabının ne şekilde tadil edildiğine ilişkin de herhangi bir bilgi veya belgenin yer almadığı görülmüştür.

 

        Yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptalinin gerektiği düşüncesi ile çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

               

1- İncelemeye konu ihalede; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında temizlik ekipmanlarına (kova, fırça, paspas vb.) ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadığı ayrıca, temizlik sarf malzeme gideri ile ilaçlama giderine ilişkin teklif açıklamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte; aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin teklif bileşenleri hakkında değerlendirme yapabilmek maksadıyla idarenin yaklaşık maliyeti incelendiğinde;

 

            - İhale dokümanında giyim eşyasının teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiş olmasına rağmen idarenin yaklaşık maliyet hesabında giyim için parasal tutar öngörülmediği, giyim eşyası için herhangi bir fiyat araştırması yapılmadığı,

 

            - İhale dokümanında yol ve yemek bedeli öngörülmesine rağmen bu maliyet kalemlerinin ne şekilde belirlendiğine dair ihale işlem dosyasında herhangi bilgi veya belgenin yer almadığı,

 

            - Temizlik malzeme ve ekipman giderinin tespitine yönelik olarak Aydoğanlar A.Ş. ve Ekrem Ticaret (Ekrem AYDOĞAN) olmak üzere iki firmadan fiyat alındığı, teklif edilen fiyatlar incelendiğinde Aydoğanlar A.Ş. tarafından temizlik sarf malzemeleri ve ekipmanları için toplam 8.956,90-YTL teklif verildiği, Ekrem Ticaret (Ekrem AYDOĞAN) tarafından ise toplam 16.880,00-YTL teklif verildiği, bu tekliflerin ortalamasının 12.918,45-YTL olduğu, idare tarafından yaklaşık maliyet cetvelinde 11.000,00-YTL tutar belirlendiği,

 

            - İdarenin yaklaşık maliyet hesabında ilaçlama işi için ayrı bir maliyet öngörülmediği, aşırı düşük teklif sorgulamasında ise ilaçlama gideri önemli teklif bileşeni olarak değerlendirilerek, başvuru sahibi firmanın ilaçlama gideri için öngördüğü 48,90-YTL’lik bedelin piyasa koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle teklif açıklamasının uygun bulunmadığı, ayrıca teklif açıklamasında bulunan ve ilaçlama işini alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname sunan Tem-Ser Ltd. Şti.’nin ilaçlama giderini tevsik için herhangi bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyet” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“ İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

 

İdareler, ihale konusu hizmet alımının yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerin altında kalıp kalmadığını belirler.

 

Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir...”

 

Hükmüne yer verilmiştir.

 

Oysa bu ihalede; idarenin yaklaşık maliyet hesabına ilişkin dayanakların bir kısmının olmadığı (yol, yemek, giyim ve ilaçlama bedeline ilişkin), bir kısmının ise (temizlik malzeme gideri) ayrıntılı fiyat araştırması yapılmadan belirlendiği görülmüştür.

 

Netice itibariyle; idarenin yaklaşık maliyetinin gerçekçi dayanaklarının olmadığı; yaklaşık maliyetin gerçekçi belirlenmemesi neticesinde 5 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, böyle olmakla birlikte ihale komisyonu tarafından tekliflerin sözkonusu yaklaşık maliyet esas alınarak değerlendirildiği, bu haliyle sağlıklı bir teklif değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

- Bunun yanı sıra; ihale işlem dosyasında mevcut yaklaşık maliyet hesap cetvelinin imzasız ve onaysız olduğu, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan; “ Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. “ hükmüne aykırılık teşkil ettiği,

 

- Ayrıca ihale onay belgesinde yaklaşık maliyet tutarının 437.000,00-YTL olarak belirtildiği ve işin miktarının “35 işçi ile 12 aylık” olarak ifade edildiği, ihale konusu işin ise 11 aylık yapıldığı, 12 aylık olarak yapılması öngörülen ihalede yaklaşık maliyetinin ne şekilde belirlendiğine dair herhangi bir açıklayıcı belgenin olmadığı, ayrıca ihalenin 11 aylık olarak yapılması karşısında yaklaşık maliyet hesabının ne şekilde tadil edildiğine ilişkin de herhangi bir bilgi veya belgenin yer almadığı görülmüştür.

 

2- İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin;

           

 

                                              A

                               B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

TUTARI

 

1

Genel Müdürlük Tem. Hiz. Alımı

adet

35

 

 

                                                                        TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

            şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

 

  Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir” hükmüne yer verilmiştir.   

 

İdarelerce, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde her bir iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve  hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekmektedir.

 

Oysa ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde teklif fiyata dahil olan temizlik malzeme giderine ayrıca yer verilmediği, teklif cetvelinde sadece kişi sayısına yer verildiği görülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede amortismana tabi olmayan temizlik malzeme ve ekipman giderinin teklif fiyatını oluşturan ücret kalemlerinden biri olduğu açıktır.

 

Birim fiyat üzerinden çıkılan ihalelerde, tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulabilmesi için idarece teklifleri etkileyebilecek iş kalemlerinin ayrıntılı şekilde düzenlenmesinin esas olduğu göz önüne alındığında, temizlik malzeme giderinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir ücret kalemi olarak belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

     

Yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptalinin gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul