• Karar No: 2008/UH.Z-1847
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :44
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1847
Şikayetçi:
 Aktif İnşaat Gıda Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti., Saray Mahallesi Muş Yolu Üzeri Selim Atala Camii Yanı BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 Van Devlet Hastanesi Başhekimliği,Vali Mithatbey Mah. 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9893
Başvuruya konu ihale:
 2008/12053 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.09.84.0102/2008-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Devlet Hastanesi’nce 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Aktif İnşaat Gıda Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 18.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2008 tarih ve 9893 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

l- İdari şartnamenin "İhale Konusu İşe ilişkin Bilgiler" başlıklı 2.a maddesinde işin adının; “Veri hazırlama ve kontrol işletmeni Hizmeti” olarak tanımlandığı, 2.c maddesinde işin miktarı ve türünün; “2 kişi yazılım, 2 kişi Donanım toplam 96 kişi ile 01.05.2008-31 12.2008 tarihleri arasında 8 aylık VHKİ hizmeti" şeklinde belirtildiği, idari şartnamenin “iş deneyim belgesi” başlıklı 7.3.1 maddesinde; “isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi ve aynı şartnamenin 7.4 maddesinde; “Kamu ve Özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilen Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir." düzenlemesine yer verildiği, idari şartnamenin 2 (a) maddesindeki ihale konusu iş ile 7.4 maddesindeki benzer iş tanımlarının bire bir aynı işi kapsar şekilde yapıldığı, ihale konusu işin aynısının benzer iş olarak tanımlanmasının rekabeti önleyici ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı etki gösterdiği, personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri yapan firmaların ihaleye katılımını engeller nitelikte olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir” hükmüne yer verildiği, aynı Tebliğin XIII.H.b. maddesinde; “veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetlerinin” personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları olarak sayıldığı, söz konusu hizmet alımında hizmetlerin personelin vasıf ve marifeti ile yerine getirildiği, şirketin bu konudaki iş deneyiminin personelin temini, sevk ve idaresi noktasında olduğu, personel temini ve personelin ihale dokümanı çerçevesinde çalıştırılması dışında isteklinin özel bir uzmanlıkta olması veya işin gereklerine göre öngörülerde bulunmasına gerek olmadığı,

 

            2- İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı 26.1 maddesinde; “Resmi ve dini Bayram Günleri ile Yılbaşı günü çalıştırılacak personel ve gün sayılarına” yer verilmiş ve bu çalışmalara ait maliyetin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiştir aynı maddenin bir sonraki fıkrasında ise; “26.1 maddede yer alan kalemlerde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiş ve yukarıda değinildiği üzere “resmi tatil ve yılbaşı tatili” çalışmasının idari şartnamenin 26.1 maddesinde düzenlendiği, dolayısıyla resmi tatil ve bayram çalışmasına fiyat farkı verilemeyeceği, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde anılan düzenlemenin yer almasına rağmen, yine aynı şartnamenin "Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları" başlıklı 48 maddesinde; “48.1. Fiyat Farkı Verilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, dolayısıyla idari şartname maddelerinde yapılan düzenlemelerin bir birine uygun olmadığı,

 

            3- İdari şartnamenin "Diğer Hususlar" başlıklı bölümünde yer alan 56 ncı maddesi ile teknik şartnamenin 4.11 inci maddesinde "veri hazırlama kontrol işletmeni personellerinin maaş, yol vb. ücretleri hastane idaresi tarafından bu hesaplara yatırılacak diğer hakları firmaya ödenecektir" düzenlemesine yer verildiği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde hak edişlerin nasıl düzenleneceği ve ödeneceğinin ayrıntılı olarak belirlendiği, aynı şartnamenin 38 inci maddesinde ise “kontrol teşkilatının işyerinde çalışanlar arasında ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edeceğinin” belirtildiği, yukarıda anılan mevzuat hükümleri göz önüne alındığında idare tarafından yüklenicinin çalıştırdığı personellere ait maaş ödemelerinin hak edişten kesinti yapılması sureti ile dağıtılması yönündeki düzenlemenin hukuki dayanaktan yoksun olduğu ve idareye şikayet başvurusu üzerine; idare tarafından "ivedilik ve kamu yararı" bulunduğu yönünde karar alındığı, başvurularının yerinde görülmediği,  işin ivediliğine gerekçe olarak ihale dokümanında işin başlangıç tarihinin 01.05.2008 olarak belirtilmiş olduğunun gösterildiği, idare tarafından Kamu İhale Mevzuatına aykırı olarak yapılan düzenlemelerin "işin ivediliği öne sürülerek" haklı gösterilmesi yasanın özüne aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 2.a maddesinde ihale konusu iş; 2 Kişi Yazılım, 2 Kişi Donanım Toplam 96 Kişi ile 01.05.08-31.12.08 Tarihleri Arası 8 Aylık Vhki Hizmeti” olarak tanımlanmıştır.

 

            İdari şartnamenin 2.a maddesinde de ihale konusu işin adı; “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti” olarak belirlenmiştir.

 

İhale ilanının “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az % 70`i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesine yer verilerek, ihale konusu iş için istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 50’si oranında iş deneyim belgesi sunulması gerektiği belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Taşıması Gereken Kriterler” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde de iş deneyim belgesi konusunda aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya Özel Sektörde sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilen Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenleme ile ihale konusu iş ile benzer iş tanımının “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmeti İşi” olarak tanımlandığı, dolayısıyla ihale konusu iş ile benzer iş tanımının aynı yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalede “ihale konusu iş” ile “benzer iş” tanımının aynı şekilde yapıldığı, dolayısıyla bu durumun mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, (KDV hariç) resim, her türlü sigorta giderleri, ulaşım giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Sözleşme giderlerine ilişkin damga vergileri, KİK payı gibi giderler için asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme gideri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak personel ve gün sayısı 11,5 gün 6 personel üzerinden toplam 69 gün/ personel için brüt asgari ücretin fazlası üzerinden hesaplanacak günlük bedel teklif edilecek fiyata dahil olup, bu tutarlar ücret bordrosunda gösterilecektir. Resmi ve dini bayram günlerinde aşağıda 26.3 üncü maddede belirtilen tablonun 3. satırındaki veri hazırlama kontrol işletmenleri çalıştırılacaktır.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 26.2 nci maddesinde; “26.1 inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “personelin yol gideri günlük brüt 2,48 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Çalıştırılacak VHKİ personeline yemek hastanemizce yedirileceğinden yemek bedeli öngörülmemiştir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22 gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıda belirtilmiştir; Yazılım sorumlusu 2 kişi:asgari ücretin %100 fazlası, Donanım sorumlusu 2 kişi asgari ücretin % 100 fazlası, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 92 Kişi asgari ücretin % 50 fazlası.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 26.4 maddesinde; “ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Diğer taraftan, idari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Şartları” başlıklı 48.1 inci maddesinde; “Fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesine göre uygulama yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Fiyat farkına konu olan bayram ve dini tatil ile yılbaşı günlerine ait çalışmanın idari şartnamenin 26.1 inci maddesinde düzenlenmesinin isteklilerde tereddüt oluşturacağı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 56.1 inci maddesinde; “yüklenici hastanenin bulunduğu il merkezindeki bir bankada her çalışan personel için ayrı bir hesap açtıracak ve hesap numaralarının onaylı listesini idareye verecektir. Veri Hazırlama ve Kontrol Personellerinin maaş, yol vb ücretleri hastane idaresi tarafından bu hesaplara yatırılacak, diğer hakları firmaya ödenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Anılan düzenlemeye, ihale konusu işe ait teknik şartnamenin 4.11 maddesi ile sözleşme tasarısının 37.1 maddesinde de yer verilmiştir.

 

            Düzenleme ile; yüklenicinin çalışanlar için bir bankadan hesap açtırması, ücretlerin idare tarafından çalışanların hesaplarına yatırılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde hak edişlerin nasıl ödeneceği, 38 inci maddesinde ise “kontrol teşkilatının işyerinde çalışanlar arasında ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edeceği” düzenlenmiş olup, ihale konusu işte çalıştırılacak personele ödenecek ücretin, doğrudan idare tarafından personelin hesabına yatırılması işleminin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile belirlenen mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuruya konu ihaleye Fonet Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. ve Hat İnşaat Temizlik Otomasyon San. San. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere iki adet teklif verilmiş bulunmaktadır.

 

Fonet Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. 17.03.2008 tarihinde saat 09:55 de verdiği aynı tarihli dilekçede; “17.03.2008 günü saat 10:00 da yapacak olduğunuz veri hazırlama ve kontrol işletmenliği için kullanmış olduğum dosyamı iptal ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Teklifimi geri çekiyorum” ifadesine yer vermiştir.

 

İhale komisyonunun 08.04.2008 tarihli kararında; İhale günü ihale komisyonumuz tam olarak toplanmış olup, söz konusu ihaleye iki istekli firmanın teklif zarfı verdiği tespit edilmiştir. Ancak teklif zarfları üzerinde ayrıntılı incelemeye geçilmeden ve teklif zarfları açılmadan önce istekli firma Fonet Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. adlı firma yetkilisi tarafından ihale günü saat 09:55´ te Baştabipliğimize vermiş olduğu dilekçede, söz konusu ihale için vermiş olduğu teklif dosyasını iptal etmek istediğini beyan eden yazı Baştabipliğimizce satınalma komisyonumuza sevk edilmiş ve komisyonumca ihale dosyası imza karşılığı firma yetkilisine geri iade edilmiştir. Geriye kalan Hat İnşaat Temizlik Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti. adlı katılımcı firmanın teklif dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde, ihaleye katılım için gerekli olan yeterlilik kriterlerini tam olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. İhalenin, ekonomik açıdan avantajlı teklifi veren Hat İnşaat Temizlik Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti. adlı firma üzerine ihale edilmesine” karar verildiği belirtmiştir.

 

Yapılan işlemlerden, Fonet Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti.’nin ihaleye teklif verdiği, teklif zarfının idarece ihale komisyonuna teslim edildiği, ancak Fonet Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti.’nin  verdiği dilekçe ile teklifini geri çektiğini bildirdiği, ihale komisyonunun da adı geçen isteklinin teklif zarfını açmadan iade ettiği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin son fıkrasında; “verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez” hükmü bulunmakta olup, ihale komisyonunca isteklinin talebi üzerine tesis edilen işlemin, Kanunun anılan hükmüne uygun olmadığı gibi, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen güvenirlik ilkesine de aykırılık taşıdığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2- Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

  İncelemeye konu 2008/12053 İKN’ lu ihalede Kurul Kararında yer alan  mevzuata  aykırılıklar nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptali ve idari soruşturma acısından Sağlık Bakanlığına   bildirim kararına  katılmakla birlikte,   İhaleye katılan FONET Bilgisayar Yazılım Ltd.ŞTİ.nin  ihale günü saat 09.55 de teklif zarfları açılmadan önce  idareye  verdiği dilekçe ile söz konusu ihale için vermiş olduğu teklif dosyasını iptal etmek istediğini beyan etmesi üzerine komisyonca ihale dosyasının imza karşılığı ilgiliye iade edildiği, bunun 4734 sayılı Kanunun 30 maddesinin son fıkrasında yer alan “ verilen teklifler, zeyilname  düzenlenmesi hali hariç,  herhangi bir sebeple geri alınmaz, değiştirilemez” hükmüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle FONET firması  hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunda bulunulması gerektiği oyuyla karara katılıyorum.

 

   

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede iki teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu  ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği hususunun kararda mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemleri arasında sayılması gerektiği,

 

2) İhaleye katılan FONET Bilgisayar Yazılım Ltd.ŞTİ.nin  ihale günü saat 09.55 de teklif zarfları açılmadan önce idareye verdiği dilekçe ile söz konusu ihale için vermiş olduğu teklif dosyasını iptal etmek istediğini beyan etmesi üzerine komisyonca ihale dosyasının imza karşılığı ilgiliye iade edildiği, bunun 4734 sayılı Kanunun 30 maddesinin son fıkrasında yer alan “ verilen teklifler, zeyilname  düzenlenmesi hali hariç,  herhangi bir sebeple geri alınmaz, değiştirilemez” hükmüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle FONET firması  hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunda bulunulması gerektiği,

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul