İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1848
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :45
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1848
Şikayetçi:
 Ye-Doy Yemek Gıda Temizlik Hizmetleri İth. İhr. Ltd. Şti., Gersan Sanayi Sitesi Tahsin Kahraman Cad. No: 93/3 Şaşmaz / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği,Sanatoryum Cad. No: 27 Keçiören / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2008 / 12051
Başvuruya konu ihale:
 2008/17961 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009-2010 Yılı (22 Aylık ) Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.12.43.0102/2008-45 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından 03.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009-2010 Yılı (22 Aylık ) Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Ye-Doy Yemek Gıda Temizlik Hizmetleri İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 25.04.2008 tarih ve 12051 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- İhale tarihi 03.04.2008 olmasına rağmen şartnamede işe başlama tarihi olarak 01.05.2008 tarihinin belirtildiği, ancak 3 Nisan da yapılan ihalede aynı gün ihale komisyon kararı alınıp ita amirine onaylatılsa dahi, tebligat ve itirazen şikayet süresi dikkate alındığında ihalenin sonucunun netleşmesinin 12 Mayısı bulacağı, ihale uhdesinde kalan firmanın sözleşmeye daveti için yedi gün tebligat ve sözleşme içinde on günlük kanuni süre eklendiğinde işin ancak en iyi ihtimalle 1 Haziran da başlayabileceği, ihalede 22 aylık rakamlardan sözleşme ve teminat mektubu masrafları yapılacağı, toplam satın alınacak öğün sayısındaki yaklaşık % 5’lik eksik alımın oluşması ile tüm bu maliyet kalemlerinde ihaleye girerken hesaplanan değerlere göre % 5 daha fazla maliyet ortaya çıkacağı, bu da toplam maliyet kalemlerine yansıtıldığında oldukça önemli bir rakama tekabül ettiği, ihale maliyet fiyatlarının alt üst olmasına neden olacağı,

 

2- Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin iş nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin mutlaka belirtilmesi gerektiği, ancak şartnamede bu limit ile kapsam ve diğer ayrıntıların hiç birine yer verilmediği, bu belirsizliğin firmaların doğru ve sağlıklı maliyet hesabı yapmalarını imkansız hale getirdiği,

 

3- Tip idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde Ankara İl sınırları içinde 3000 öğün kapasiteli yemek fabrikası istenmiş ve katılımcının yemek fabrikası olmaması halinde iş üzerin de kaldığı taktirde kira sözleşmesi yapacağına dair taahhütname istendiği, bu düzenlemenin kanuna uygun olmasına rağmen hemen altındaki satırda “yemeğin temin edileceği yemek fabrikasının yemek olarak ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresi dolmamış ISO 9001-9002 vb belgeleri olacaktır" denildiği, ancak ihale üzerinde kaldığı taktirde kira sözleşmesi verilmesine dair taahhütname istenilen yemek fabrikasının kanuna göre hiçbir belgesinin ihale dosyasında istenilemeyeceği, düzenlemede ISO 9001, 9002 ve benzeri belgeler denildiği bu durumda hangi belgelerin istendiğinin anlaşılamadığı,

 

4- Tip idari şartnamenin “Diğer hususlar” maddesinin alt 3 üncü maddesinde; “elektrik, su süzme saat takılarak müteahhit firma tarafından ödenir” denildiği, elektrik ve su giderleri maliyet bileşenleri olmasına rağmen burada maliyeti hesaplamada kullanılacak ne bir tüketim miktarı nede bir tüketim bedeli verilmediği, tamamen belirsiz bırakıldığı, katılımcıların maliyetlerini nasıl hesaplayacaklarının bilinemediği,

 

5- Teknik şartnamenin hizmetin ifa şekli maddesi altında ofis yemekhane ve mutfağın bakım onarım giderleri yükleniciye ait denildiği, bunların sayısının kaç olduğu konusunda bir düzenleme bulunmadığı, bu durumun maliyet hesaplamaya engel olduğu, inşaatla ilgili bir takım giderlerin buraya eklenmemesi gerektiği,

 

6- Tip idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde Ankara il sınırları içinde 3000 öğün kapasiteli yemek fabrikası istendiği, katılımcının yemek fabrikası olmaması halinde iş üzerinde kaldığı taktirde yine günlük en az 3000 öğün kapasiteli bir yemek fabrikası ile kira sözleşmesi yapacağına dair taahhütname istendiği, kapasite raporu istenmesinin anlamsız ve rekabeti engelleyici bir durum olduğu, 3000 öğün/gün kapasite raporuna sahip bir fabrika ile sözleşmeye zorlanmanın rekabeti engellediği,

 

7- Tip idari şartnamenin “Diğer hususlar” maddesinin 4 üncü alt maddesinde yüklenicinin 2 adet elektronik kontrol sistemi yaptıracağını taahhüt etmesinin istendiği, ancak maliyet kalemi olan unsurun detay açıklamasının olmadığı, bu pahalı sistemin iş bitiminde ne olacağının da şartnameye göre meçhul olduğu, firmalar tarafından bu madde ile ilgili şartnamedeki açıklamaya bakarak sıhhatli bir maliyet çıkarılmasının imkansız olduğu,

 

8- Önemli bir maliyet kalemi olan peçete vb. masa üstü sarf malzemelerinin şartnamenin muhtelif bir çok yerinde yüklenici firma tarafından sağlanacağı belirtilmekle beraber bunlarla ilgili miktarın hiçbir yerde verilmediği, bu durumda maliyet hesabını yapabilmenin imkansız hale geldiği,

 

9- Teknik şartnamede “Hizmetin ifa Şekli” başlığı altındaki (a) maddesinde, “Şentepe, Yenimahalle ve Halil Aktar klinik ve polikliniklerine yemek motorize kapalı araçlarla yapılacaktır.” denildiği, bu maddede kaç araç kullanılacağının ve buralara kaç öğün yemek gideceğinin belirtilmemesinin maliyet hesabının yapılmasını imkansız kıldığı,

 

10- Teknik Şartnamede Hizmetin ifa şekli başlığı altındaki (c) maddesinde kullanılacak etlerin sadece belediye mezbaha damgalı olacağının belirtildiği, oysaki idarenizin böyle bir kısıtlama ve ya düzenleme yapma yetkisinin olmadığı, Katılımcı firmaların eti Tarım Bakanlığının izin verdiği her türlü kesimhaneden alma hakkı olduğu, böyle bir kısıtlamanın ancak maliyetleri artırarak rekabet etmeyi englleyeceği,

 

11- Teknik şartnamede “Hizmetin ifa Şekli” başlığı altında (k) maddesinde yoğun bakım ve kemoterapi ünitelerinde ve diğer gerekli yerlerde yemek servis tabakları, kaşık, çatal, bıçak, v.b. tüm malzeme bir kullanımlık olacaktır denildiği, ancak yine bir maliyet kalemi olan bu malzemelerin sözleşme süresinde ne kadar kullanılacağına dair bir düzenleme bulunmadığı,

 

12- Yemek sayıları ve ödemesinin elektronik takip sistemi (turnike) ile yapılacak kontrole göre, yani sistemde sayılan yemek yiyen kişi sayısına göre yapılacağı, ancak 3000 porsiyon yemek pişirilmesine rağmen 2700 yemek yenilmesi halinde 300 yemeğin artacağı, hastanenin firmaya 2700 yemek parası ödeyeceği, fakat şartnamede bu tip sapmalarla ilgili bir değerin verilmediği, artan yemeğin ne yapılacağının belirtilmediği,

 

13-Tip idari şartnamenin “Diğer hususlar” maddesinin S alt maddesinde, yüklenicinin çalışan işçilerin ücretini her ayın en geç 7 iş günü içerisinde banka hesap numaralarına yatıracağı ve bunun kontrol teşkilatı tarafından denetleneceğinin yazılı olduğu, bu düzenlemenin İş Kanunun 34 üncü maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

14-Tip idari şartnamenin “Ceza ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin 1 inci alt maddesinde yemeğin istenilen şekilde çıkmaması halinde aylık sözleşme bedelinin % 1´i oranındaki bedelin firmanın ilk hak edişinden ceza olarak kesileceği yönünde düzenleme yapıldığı, bu bedelin oldukça ciddi bir tutar olmasına rağmen.bu ifadenin ne olduğunun belirsiz olduğu, bu maddenin uygulanabilirliğinin olmadığı, çünkü objektif olmadığı, objektif olmayan her düzenlemenin keyfiyet ve çifte standart getirebileceği,

 

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise yapılan ön inceleme sonucunda; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul