İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1849
  • Toplantı No: 2008/ 25
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 25
Gündem No :46
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1849
Şikayetçi:
 Mis Gıda Yemek Temz. Taah. Tekstil. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Toptancılar Sitesi 8. Sokak No: 36/B KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kayseri Asfaltı Üstü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat No: 4-5 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8423
Başvuruya konu ihale:
 2008/7160 İhale Kayıt Numaralı “Mamul Yemek Alımı ve Sonrası İşler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.08.64.0110/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 15.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mamul Yemek Alımı ve Sonrası İşler” ihalesine ilişkin olarak Mis Gıda Yemek Temz. Taah. Tekstil. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8423 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmekte ise de, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmış olup, bu durumda iptal kararı verilemeyeceğinden, tespit edilen aykırılıkların idarenin bağlı olduğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-KİK elektronik ihale bültenindeki ihale tarih ve saati ile ihale dokümanındaki  ihale tarih ve saatinin farklı olduğu,

 

2- İdarece istenilen bazı belgelerin rekabeti engellediği,

 

3- İhale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin usule uygun olmadığı, söz konusu belgeye ilişkin imzalanan sözleşmede bedel belirtilmediği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmenliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinin son fıkrasında,    ihale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.”

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde,  İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ye ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını

oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.”

 

“İlanın uygun olmaması” başlıklı 31 inci maddesinde ise, “Bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan

sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan Unların 30 uncu madde hükümlerine uygun

olmadığının anlaşılması durumunda, Unların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde

hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayım organında aynı formatta yayımlanması sağlanır.”

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 

            İhale ilanında, ihalenin tarihinin 15.02.2008, saatinin ise, 10:00 olarak belirtilmesine rağmen, idari şartnamede, “ihale tarihi: 15.01.2008, ihale saati: 14:00 ibaresinin bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemenin yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            “İhale İlanının, “ 4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde,

 

“a) istekli ihale konusu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresini doldurmamış kalite yönetim sistem belgesinin asıl veya noter lastikli sureti

b)Ticaret ve sanayi odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 2000 Öğün günlük kapasite raporu asil veya noter tasdikli sureti.

c) Yemek pişirme dağıtım ve sonraki hizmetlerle ilgili GHP (iyi Hiien) uygulama kalite belgesi asıl veya noter tastikli suretini vermeleri gerekir.

 

Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca düzenlenen 5179 sayılı gıda üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmündeki kararname kapsamındaki ürünler için gıda üretim izin belgesi,gıda sicil belgesi veya gıda izin sertifikası,gıda sicil sertifikasının aslı veya noter tasdikli sureti. İl sağlık müdürlüğü gıda imal iş yerleri 2. sınıf gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” şeklinde düzenleme yapılmış olup,

 

İdari Şartnamenin” 7.3.3 Kalite ve standarda ilişkin belgeler”  başlıklı bölümünde de aynı belgelerin istenildiği görülmüştür.

 

2- a) Ticaret ve sanayi odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 2000 öğün günlük kapasite raporu asıl veya noter tasdikli suretinin istenilmesi ile ilgili olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından istenilen öğün miktarının toplam 314.904  adet olduğu ve hizmetin 306 gün boyunca eşit miktarlarda alınacağı bu durumda da günlük yaklaşık olarak 1029 öğün yemek verileceği anlaşılmıştır. İdare tarafından yapılan düzenlemelerden ihale konusu iş ile orantısız 2000 öğün/gün olarak kapasite raporu istenilmiş olup, ihale konusu işin idarenin yemekhanesinde yürütüleceği hususu da göz önüne alındığında, söz konusu belgenin istenilmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, idarece yapılan işlemde mevzuata uyarlılık bulunmamaktadır.

 

2- b) Yemek pişirme dağıtım ve sonraki hizmetlerle ilgili GHP (iyi Hijyen) uygulama kalite belgesinin asıl veya noter tastikli suretinin istenilmesi ile ilgili olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurulunun 12.02.2007 tarih ve 2007/UHZ-474 nolu ve 11.12.2006 tarihi ve 2006/UHZ-3111 nolu kararlarında,  İyi Hijyen Uygulama (GHP) ye Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgelerine ilişkin olarak 29.11.2006 tarih ve 2978 sayılı Kurum yazısı ile Türk Akreditasyon Kurumu´ndan görüş istenildiği, Türk Akreditasyon Kurumu´nun 05.12.2006 tarih ve 6598/10910 sayılı yazısında;  “İyi Hijyen Uygulama (GHP) ve Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgelendirme çalışmalarının henüz Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) karşılıklı tanınma anlaşmalarına (MLA) konu olmadığı, bu belgeleri veren kuruluşların uluslar arası geçerliğini destekleyici nitelikte bir kontrol düzenin günümüz itibari ile akreditasyon kuruluşları tarafından tesis edilmediği  bu itibarla söz konusu belgelerin kamu ihalelerinde talep edilmesinin uygun olmadığının düşünüldüğü" hususunun belirtildiği ifade edilmekte olup, incelenen ihalede, ihaleye tek geçerli teklifi veren isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu "GHP (İyi Hijyen Uygulama) kalite belgesi" incelendiğinde, söz konusu kalite belgelerinin,  Türk Akreditasyon Kurumundan alınması gereken bir yazı ile teyit edilmediği veya TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgelerden  olmadığı anlaşılmıştır.  Kalite Belgelerine ilişkin olarak kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler ile Türk Akreditasyon Kurumu´nun anılan yazısındaki görüşleri göz önünde bulundurulduğunda, incelenen ihalede GHP (İyi Hijyen Uygulama ) kalite belgesi istenilmesinin rekabeti engellediği sonucuna varılmıştır.

 

2- c) İdare tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden gıda imal iş yerleri 2. sınıf gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin istenilmesi ile ilgili olarak;

 

İhale tarihinde geçerli olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,

d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,

e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,

,… ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca, gayrisıhhi müesseselere ait belgenin, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri sınıflandırmak için verildiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu hizmet alımı dikkate alındığında, idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu ve yemek üretiminin bu yerlerde yapılacağı dikkate alındığında, İl Sağlık Müdürlüğünden veya ilgili Belediyelerden alınmış II. sınıf gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açılma ruhsatının aslı veya noter onaylı suretinin istenilmesi ve anılan belgenin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “B İş Deneyim Belgeleri” başlıklı bölümünde, “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

         

          Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale uhdesinde kalan isteklinin, Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’den aldığı iş bitirme belgesinin ekinde yer alan sözleşmede sözleşme bedelinin belirtilmediği tespit edilmiş olup, bu durumun mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan,

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde;

İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur. Bu şikâyetler;  

a) Sözleşme imzalanmamışsa,  

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 İdarece dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece şikayet başvurusunun, 15 günlük itiraz süresinin sona erdiği gerekçesiyle değerlendirilmediği tespit edilmiştir.

 

Belirtilen hususla ilgili yapılan incelemede; başvuru sahibinin 13.02.2008 tarihinde doküman satın aldığı, idareye 28.02.2008 tarihinde itiraz dilekçesi verdiği, dolayısıyla, doküman satın aldığı tarihten itibaren 15 inci gün şikayette bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin idareye süresinde şikayette bulunduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bununla birlikte,  

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. ",

 42 nci maddesinde ise; "41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. " hükmü bulunmaktadır.

İhale yetkilisince 15.02.2008 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararının, 18.02.2008 tarihinde ihale üzerinde bırakılan da dahil olmak üzere bütün isteklilere tebliğ edildiği  anlaşılmıştır.

Teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun bulunmayan isteklilerce, kararın tebliğ edildiği 18.02.2008 tarihinden itibaren 5 gün içinde (en son 23.02.2008) açıklama istenilmesi mümkün olup bu sürede açıklama istenilmemesi veya idareye şikayet başvurusunda bulunulmaması halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaya davet edilerek sözleşme imzalanması mümkün bulunmamaktadır.

Sözleşmenin, 23.02.2008 tarihinden sonra, 25.02.2008 tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 inci maddelerine uygun olarak imzalandığı belirlenmiştir.

Her ne kadar, başvuru sahibi, doküman satın aldığı tarihten itibaren 15 inci gün şikayette bulunmuş ise de, şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun sözleşme imzalanmamış olması kaydıyla idareye şikayet başvurusunda bulunması mümkündür.

Şikayetçi tarafından idareye şikayet dilekçesinin 28.02.2008 tarihinde sunulduğu, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen 15 günlük süre içerisinde yapılmış bir başvuru olduğu anlaşılmakla birlikte idarece anılan Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde belirtilen usule uygun olarak sözleşme nedeniyle idarece başvurunun değerlendirilmemesinde ve sözleşme imzalanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmekte ise de, yapılan inceleme sonucunda, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak  sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, iptal kararı verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun SHÇEK Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede beş adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu ve sadece bir teklifin geçerli olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği hususunun kararda mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemleri arasında sayılması gerektiği,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığına da bildirilmesi gerektiği,

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul