İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-185
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-185 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1850 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :75
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-185
Şikayetçi:
 Kosifler Tem. İnş. Oto. Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:16 K:2 İçerenköy Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Devlet Hastanesi, Barbaros Mahallesi Veysipaşa Sok. No:14 Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2007 / 37120
Başvuruya konu ihale:
 2007/151057 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 06.23.65.0194/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Üsküdar Devlet Hastanesi’nce 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kosifler Tem. İnş. Oto. Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.12.2007 tarih ve 37120 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde, yüklenicinin gerektiğinde malzeme ve ekipman getirmesinin öngörüldüğü, ancak bunların teklif fiyata dahil olan masraflar içerisinde belirtilmediği, maliyeti oluşturan unsurların açıkça belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin idarece hatalı düzenlendiği,

 

3) Personele ilişkin giyeceğin özellik ve sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmediği,

 

4) İdari şartnamenin 26 ncı maddesi uyarınca yol gideri olarak akbilin kabul edilmediği, ancak akbilin maliyetinin daha az olması nedeniyle isteklilerce avantajlı koşul olarak teklif edilebilmesi gerektiği,

 

5) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının idarece yanlış tespit edildiği,

 

6) Teknik şartnameye göre, çalışacak elemanların bazılarının idare tarafından seçilecek olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

7) Teknik şartnameye göre, temizlik işi yapacak personelin taşıma işi de yapacak olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

8) Teknik şartnamede personel için istenilen tetkik ve tahlillerin maliyet tespiti yapılmasına engel teşkil ettiği,

 

9) İdari şartnamede işçi ücretlerinin ödenme zamanına ilişkin olarak yükleniciye süre sınırlaması getirilmesinin iş mevzuatına aykırı olduğu,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde; “İhale konusu hizmet işi için ihtiyaç duyulan temizlik sarf malzemeleri ve hizmet işine yardımcı diğer makine ve ekipmanlar Hastanemiz tarafından verilecektir. Ancak, Hastanemize ait temizlik makine ve ekipmanlarının yetersiz kalması ve/veya arızalanması durumunda işin sürekliliği açısından, eksik malzeme ve ekipmanlar yüklenici firma tarafından hiçbir ek ücret talep edilmeksizin Hastanemizde hizmete sunulacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı şekilde, teknik şartnamenin “Araç, Gereç ve Malzeme” başlığı altında; “Sunulacak hizmet işi ile alakalı araç, gereç ve malzeme İdare tarafından karşılanacaktır. Arıza ve yetersiz durumlarda araç ihtiyacı, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanarak, hizmet sunumu kesintiye uğratılmadan devam ettirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b. Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı bölümünde;

 

           “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…” açıklaması yer almaktadır.

            

           İncelenen ihalede, hizmet işi için ihtiyaç duyulan temizlik sarf malzemeleri ve hizmet işine yardımcı diğer makine ve ekipmanların idare tarafından verileceği öngörülmüştür. Bu itibarla, arıza ve/veya yetersizlik gibi istisnai durumlar için istenen makine, ekipman ve malzemeye ilişkin giderlerin sözleşme ve genel giderler içerisinde yer aldığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII – M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde;

 

           “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

           Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, işe ait birimin “kişi-ay” olarak doldurulduğu, ancak teklif edilen birim fiyat kısmında birimin “1 kişi-24 ay” olarak düzenlendiği görülmekle birlikte bu durumun esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

           3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” bölümünün 13 üncü bendinde, giyeceğin özellikleri ve sayısının ihale dokümanında belirtileceği düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “Temizlik elemanlarına giyecekleri forma olarak her yıl için iki takım iş elbisesi, (tıbbi atık görevlisi olarak çalışacak kişi için özel turuncu iş elbisesi) yüklenici tarafından karşılanacaktır. (1 kişiye 24 ay için toplam:4’er takım iş elbisesi, 2 yazlık ve 2 kışlık olmak üzere)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “İşçilerin sayısı ve nitelikleri” başlıklı bölümünde; “Özelliği olan bölümlerde (kliniklerde, idare, kapı ve kat kontrolü, mutfak, ameliyathane vb.) çalışacak elemanlar İdare tarafından seçilecek ve yüklenici bu elemanları işe almak zorunda olacaktır. Bu elemanların giyecekleri formaların şekli ve biçimi İdare tarafından belirlenecektir. Temizlik elemanlarına giyecekleri forma olarak her yıl için iki takım iş elbisesi, (tıbbi atık görevlisi olarak çalışacak kişi için özel turuncu iş elbisesi) yüklenici tarafından karşılanacaktır. (1 kişiye 24 ay için toplam:4’er takım iş elbisesi, 2 yazlık ve 2 kışlık olmak üzere)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece ihale dokümanında giyeceğin özelliği ve sayısının belirtildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde; “Çalışan personele yol için; Günlük 2 adet İ.E.T.T. bileti kabul edilecek olup, (Aylık gün sayısı 26’dır.) Akbil, mavi akbil ve benzerleri kabul edilmeyecektir.

Yol ve giyim giderleri AYNİ olarak Yüklenici tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” bölümünün 11 inci bendinde; “Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdarenin anılan düzenlemesinde, yukarıda yer alan mevzuat hükmüne aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabının buna göre yapılması ve ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Bölümünün “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” bölümünün 11 inci bendinde;

 

“Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “2008-2009 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alımı” olduğu, sözleşme tasarısında işin “35 kişi ile 24 ay Hastane Ana ve Ek Hizmet Binalarının Genel Temizliği” şeklinde tanımlandığı, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde ise iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %2 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Sayısı ve Nitelikleri” başlıklı bölümünün 8 inci maddesinde, “Özelliği olan bölümlerde (kliniklerde, idare, kapı ve kat kontrolü, mutfak, ameliyathane vb.) çalışacak elemanlar idare tarafından seçilecek ve yüklenici bu elemanları işe almak zorunda olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde, hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması yönünde hükümler konulmayacağı hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan hastanenin özelliği olan bölümlerinde çalışacak personelin idare tarafından seçileceği yönündeki düzenleme, İş Kanununun anılan hükmüne uygun olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Çalışma Yerleri ve Çalışma Planı-Günlük Temizlik“ başlıklı bölümünün 13 üncü maddesinde; “Ayrıca ofis, demirbaş, koli, kutu, dosya, bidon gibi idarenin uygun gördüğü her türlü taşıma işleri”nin yapılması öngörülmüştür.

 

İhaleye konu esas iş temizlik olup, esas işin yürütülmesi sırasında ferî ve tamamlayıcı nitelikte olan taşıma işlerinin de yaptırılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Hizmet Sunumu İle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün 20 nci maddesinde; “İdarenin belirlediği yerlerde (mutfak, yemekhane, ameliyathane vb.) çalışanların 3 ayda bir kere portör muayenesi, işe alınan her eleman için HİV, hepatit, parazit, ppd testi ve İdarenin isteyebileceği diğer tetkik ve tahliller yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Yüklenici bu tahlil sonuçlarını bir dosyada muhafaza edecektir. Buna ait giderler yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu giderlerin önemli bir teklif bileşeni olmadığı, dolayısıyla genel giderler içinde yer alabileceği anlaşıldığından maliyet hesabına engel olmayacağı değerlendirilmiştir.

 

9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 46.1. maddesi ile sözleşme tasarısının 13.1. maddesinde; “… çalışan elemanların ücretlerinin idare tarafından hakediş ödemesi yapıldıktan sonra en geç 2 (iki) gün içerisinde çalışan elemanların hesaplarına aktarılmasının sağlanması gerekmekte olup; herhangi bir sebeple idarenin yapacağı ödemelerde bir gecikme olması durumunda, hakedişlerin ödenmesi beklenilmeden yüklenici çalışan elemanların ücretlerini en geç ayın 10. günü ödemekle (banka hesap numaralarına yatırmakla) yükümlüdür...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 Sayılı İş Kanununun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.”; aynı Kanunun “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34 üncü maddesinde ise, “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” denilerek işçiyi koruyucu hükümler getirilmiştir.

 

Bunun dışında, ihaleyi yapan idarenin işçi ile işveren (yüklenici) arasındaki iş akdinde ücretin ödenmesi hususunun nasıl düzenlendiğini göz önüne almaksızın sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde ve ihale konusu işin yürütümüne ilişkin olmayan bir konuda kanundan almadığı bir yetkiyi kullanarak düzenleme yapmasının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul