İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1852
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :49
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1852
Şikayetçi:
 Özmert İnşaat İth. İhrc. Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Bulvarı Seçkin Apt. K 1 D 2 No: 39 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Reşatbey Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2008 / 9672
Başvuruya konu ihale:
 2008/798 İhale Kayıt Numaralı “Asfalt Üretim Şube Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Ocak Taşı, Elenmiş ve Kırılmış 350.000 Ton Agrega Nakli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 08.09.61.0163/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Asfalt Üretim Şube Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Ocak Taşı, Elenmiş ve Kırılmış 350.000 Ton Agrega Nakli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özmert İnşaat İth. İhrc. Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 12.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2008 tarih ve 9672 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede “iş deneyim belgesi ekinde sözleşme ve faturaların sunulmadığı” gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı halbuki, söz konusu belgelerin tamamlatılabileceği, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin kendi tekliflerinden daha yüksek olduğu, ihale kararının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleye ait ihale ilanının 2 nci maddesinden; işin asfalt üretim şube müdürlüğünün ihtiyacı olan ocak taşından kırılmış ve elenmiş 350.000 ton agrega nakli işi olduğu, idari şartnamenin 19 uncu maddesinden; isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, 49 uncu maddesinden işin süresinin, sözleşme yapıldıktan sonra 5 gün içerisinde yer teslimin yapılmasını müteakip 15.12.2008 tarihine kadar süreceği, 22 nci maddesinden; işin tamamı için teklif verileceği, 48 inci maddesinden; fiyat farkı verilmeyeceği anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 7.3.1 inci  maddesinde isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiş, benzer iş tanımı ise; Bu ihalede benzer iş olarak ; her türlü kum, çakıl, kum-çakıl, stabilize veya alt temel ve temel malzemeleri, kırılarak elde edilmiş kırma taş, mıcır, agrega veya alt temel ve temel malzemeleri kil vb. malzemelerin nakliye işleri değerlendirilmeye alınacaktır” şeklinde yapılmıştır.

 

Şikayetçi tarafından iş deneyimi tevsik için, Lafarge Aslan Çimeto A.Ş. tarafından düzenlenen 22.01.2008 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgeye esas işin “kalker istihraç temini ve nakliye işleri” olduğu, özel sektöre taahhüt edilmiş söz konusu işin asıl sözleşmesi ve sözleşme ile ilgili olarak düzenlenen herhangi bir faturanın sunulmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “…İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.


İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir...” hükmüne,

 

“Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.


Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmüne,

 

“Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde;İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/B-b maddesinde; “…Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,

2- İş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini,

3- Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

4- Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını,

Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır…” açıklamasına,

 

yer verilmiştir.

 

Aktarılan hükümler gereğince; özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyiminin tevsiki için, belgeye konu işe ilişkin sözleşmenin ve bu sözleşmeye dayalı faturanın sunulması gerekmektedir. Ayrıca, iş deneyim belgesi mesleki ve teknik yeterliğin tevsiki için teklif dosyasında eksiksiz olarak sunulması zorunlu katılım belgelerinden olup, sunulmaması veya usulüne uygun olarak sunulamaması hallerinde ihale komisyonunca tamamlatılması mümkün bulunmamaktadır.

 

İdarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; şikayetçi tarafından söz konusu belgelerin sunulmadığı, böylece özel sektörde gerçekleştirilen işte, mesleki ve teknik yeterlik mevzuatın aradığı şekilde tevsik edilemediğinden şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul