İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1853
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :50
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1853
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizmetleri Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti. Ataç-1 Sokak No: 20/6 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak Sarıyer / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.04.2008 / 10088
Başvuruya konu ihale:
 2008/587 İhale Kayıt Numaralı “İTÜ Ayazağa ve Şehiriçi Yerleşkeleri Birimleri Bina ve Çevre Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.10.01.0163/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İTÜ Ayazağa ve Şehiriçi Yerleşkeleri Birimleri Bina ve Çevre Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizmetleri Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.04.2008 tarih ve 10088 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece belirlenen benzer iş tanımının rekabeti sağlamaya yönelik olmadığı, işin aynısı olduğu dolayısıyla yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 ve 42 nci maddelerine aykırı olduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin 160 kişi eli ile yürütüleceği belirlenmiş ancak, “diğer hususlar” başlıklı maddesinde yer alan; “ ..Müteahhit kendisini temsile yetkili bir elemanını iş süresince devamlı olarak ..alanlarında bulunduracaktır.” düzenlemesinde adı geçen temsilcinin 160 personele dahil olup olmadığının net olarak belirlenmediği, bu durumun sağlıklı teklif vermeyi engellediği,

            3) Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde sigorta türü, teminat kapsam ve limitlerine yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelemeye konu ihaleye ait idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamındaki idari şartnamenin 2, 19 ve 49 uncu maddelerinin incelenmesinden; işin 160 kişi ile 2.021.030 M2 alanda malzemeli bina ve çevre temizliği yaptırılması işi olduğu, isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekleri, işin süresinin 365 takvim günü olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak; kamu sektöründe yapılan bina ve çevre temizlik işleri veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak yapılan bina ve çevre temizlik işleri kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Teknik şartnamenin “temizlenecek alanlar” başlıklı 1 inci maddesinde;

 

Birim yetkilisi tarafından hazırlanacak iş programı çerçevesinde; her gün birimi kapsayan alanlar üzerinde bulunan sınıf ve derslikler, koridorlar, tuvaletler, aynalar, pencereler, duvarlar, merdivenler, sıralar, tahtalar, kapılar, radyatörler, koridor üzerindeki pano ve dolaplar, aydınlatma armatürleri, paspaslar, çöp kutuları ve sigaralıkların temizlenmesi, haftada bir gün birimde bulunan çalışma ofislerinin ve laboratuvarların temizliği ile birim yetkilisinin tanımlayacağı diğer alanların temizlenmesidir. Ayrıca yerleşke planında belirtilen bina çevreleri, yerleşke alanı içindeki tüm yollar, tretuvarlar, yeşil alanlar, otoparklar, ormanlık, fidanlık alanlar, vb. alanlar temizlenecektir” düzenlemesi, 

 

yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu iş bünyesinde binaların temizlenmesinin yanı sıra yerleşke planında belirtilen bina çevreleri, yerleşke alanı içindeki tüm yollar, tretuvarlar, yeşil alanlar, otoparklar, ormanlık, fidanlık alanlar, vb. alanların  temizliğinin de yer aldığı, sayılan işlerin benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olduğu halde idarece yapılan benzer iş tanımından, hem bina hem de çevre temizliğinin beraber yapılmış olarak istenildiğinin anlaşıldığı, bu durumda işlerden herhangi birine ilişkin olarak alınmış iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca kabul edilemeyeceğinin anlaşıldığı dolayısıyla, 24 adet ihale dokümanının satılmasına rağmen 12 teklifin verildiği ihalede yapılan benzer iş tanımının rekabeti en geniş şekilde sağlamaya yönelik yapılmadığı anlaşıldığından iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin 160 kişi eli ile yürütüleceği belirlenmiş olmasına rağmen, “diğer hususlar” başlıklı maddesinde; “ ..Müteahhit kendisini temsile yetkili bir elemanını iş süresince devamlı olarak yerleşke alanlarında bulunduracaktır.” düzenlemesi yapmıştır.

 

“Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde giyecek malzemelerinin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı, “diğer hususlar” başlıklı maddesinde 160  temizlik personelinin giyeceği kıyafetlerin evsafı ve miktarı belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G. maddesinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari Şartnamenin yukarıda yer alan düzenlemesinde yer alan ve yükleniciyi işyerinde iş süresi boyunca temsil etmesi öngörülen elemanın, işi yürütecek 160 personel içinden mi belirleneceği yoksa bunların dışında 161 inci personel mi olduğu konusunda net bir düzenleme olmadığı, idarece şikayete verilen cevap yazısında bu personelin maliyetinin genel giderler kaleminden karşılanabileceği belirtilse dahi şikayetçi ve istekli olabilecek diğer firmaların net olmayan düzenleme karşısında tereddüt yaşama ihtimallerinin makul kabul edilebileceği, öte yandan söz konusu düzenlemeye istinaden oluşan farklı bileşenler içeren tekliflerin ihale komisyonunca aynı kritere dayanılarak değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı, sonuçta yapılan düzenlemenin açık ve net olarak teklif bileşenlerinin belirlenmesi gerekliliğinden uzak olması sebebiyle iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.:

 

           3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur…

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” düzenlemesi getirilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarece “Genel şartnamenin 19 uncu maddesi hükümleri geçerlidir” şeklinde doldurulduğu, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda anılan hükmünde sigorta gerektiği taktirde sigortaya ilişkin şartların işin sözleşmesinde belirleneceğinin düzenlendiği, hem bina ve çevre temizliğinin kapsayan işin mahiyetinden hem de idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde sigortaya ilişkin özel bir düzenleme yapılmamasından, sigortaya gerek duyulmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul