İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1855
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :52
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1855
Şikayetçi:
 Zirve Temizlik İlaçlama Hiz. Otomotiv Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fenk Mahallesi Karakol Sokak No:1 K 2 Terme / SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü, Atatürk Cad. No:568 55020 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2008 / 8983
Başvuruya konu ihale:
 2008/16577 İhale Kayıt Numaralı “İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Temizliği ve İlaçlanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 08.09.13.0168/2008-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü’nce 07.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Temizliği ve İlaçlanması” ihalesine ilişkin olarak Zirve Temizlik İlaçlama Hiz. Otomotiv Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.03.2008 tarih ve 8983 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanının makine tesis ve ekipmana ilişkin maddesi ile idari şartnamenin aynı konudaki maddesinin birbiriyle çeliştiği,

 

            2) İlandaki diğer hususlar ile idari şartnamedeki diğer hususlar maddesinin birbiriyle uyumsuz olduğu,

 

            3) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde düzenlenmeyen işçilerin giyecek giderinin teknik şartnamede temizlik ve sarf malzemelerin listesinin içerisinde gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

            4) Teknik Şartnamenin iş makinelerinin özellikleri başlıklı maddesi içerisinde aslında amortismana tabi olmayan 6.7.8 inci maddelerindeki ekipmanların makine parkı içerisinde gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) Teknik Şartnamenin personele ilişkin hususlar başlıklı maddesinin 2. işçilerin bildirilmesi maddesindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) Teknik Şartnamenin Bölüm 1-Temizlik Hizmetleri başlıklı maddesinin 3.3 ilaçlama maddesindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait ilanın 4.3.2 nci maddesinde; “İsteklinin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak olan Teknik Şartnamede cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen makine ve ekipmanın kendi malı olması halinde; bu makine ve ekipmanın fatura ya da demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını veya yeminli mali müşavir ya da muhasebeci mali müşavir raporunu, kendi malı olmaması halinde ise bu makine ve ekipmanı taahhüt ederek temin edeceğine dair noter onaylı taahhütnameyi..” ve

 

İdari Şartnamenin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde ise; “İsteklinin ihale konusu temizlik hizmetinin yapılmasında kullanılacak olan ve teknik şartnamede cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen makine ve ekipmanın kendi malı olması halinde; bu makine ve ekipmanın fatura ya da demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporunu, kendi malı olmaması halinde ise, bu makine ve ekipmanı taahhüt ederek temin edeceğine dair noter onaylı taahhütnameyi,

 

İş ortaklıklarında, taahhüt edilerek temin edilecek makine ve diğer ekipman için taahhütnamenin pilot ortak ve diğer ortakların tamamı tarafından imzalanması gerekir.Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde; “ İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece ilan ile idari şartnamede makine tesis ve diğer ekipmana ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olduğu anlaşıldığından mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde; “a) Geçici teminat olarak teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektuplarının “İller Bankası Genel Müdürlüğü-Ankara” adına hitaben alınması gerekmektedir. b) Mimar Sinan Mahallesi 115.sokak Atakum/Samsun adresinde yapımı devam etmekte olan Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasının faaliyete geçmesi durumunda aynı şartlar altında yeni adreste hizmet verilecektir.” denilmekte olup, İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümüne ise ilandaki düzenlemeye ek olarak; “Yüklenici, çalıştırdığı personelin her türlü haklarını, kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kullandırmakla yükümlü olup, bu konuda çıkabilecek her türlü hukuki anlaşmazlıklarda taraf ve sorumludur.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin ihale ilanından fazlalık taşıyan düzenlemesinin sözleşme aşamasını ilgilendiren hukuki bir ifade taşıdığı, isteklilerle ilgili bir madde olmadığı ve kaldı ki ihale dokümanının bir bütün olduğu dikkate alındığında bu durumun bir aykırılık teşkil etmeyeceği, ayrıca düzenlemenin sözleşme yapmaya hak kazanmış kişiler için hukuki çerçeveyi çizen bir madde olduğu ve farklılığın ihaleye katılım aşamasındaki gerekli ve bağlayıcı olan bir belgeyi içermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, çalışılan her gün için her bir işçiye günlük brüt 4,20 YTL yemek bedeli ve 4,00 YTL yol bedeli ödenecek olup, yemek ve yol bedeli teklif fiyata dahildir.Yol ve yemek brüt tutarları ücret bordrosunda gösterilecek ve nakdi olarak ödenecektir.Yemek ve yol bedelleri 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.” ve 26.5 inci maddesinde; “Bu hizmet alımı işinde; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2’dir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik Şartnamenin III. Bölümünün “İşçilerin Kıyafetleri” başlıklı 5 inci maddesinde; “Temizlik işçileri görev süresince, sırt veya yaka kısmında yüklenici firmanın ismi yazılı olan tek tip iş önlüğü giyeceklerdir.İş önlüğünün rengi ve biçimi idarenin onayı ile kesinleşecektir.Temizlik işçilerinin iş önlüğü daima temiz ve muntazam olacak, yırtık ve yamalı iş önlüğü giyilmesine izin verilmeyecektir.İşçiler iş önlüklerini çalışma alanlarına girişlerinden çıkışlarına kadar üzerlerinden çıkarmayacaklardır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” bölümünün 13 üncü maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Tebliğin anılan hükmünden hareketle idarece giyime ilişkin olarak ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenleme yapılmasında ihale dokümanının bir bütün ve içerdiği düzenlemelerin ihaleye katılan tüm istekliler açısından bağlayıcı olduğu da dikkate alındığında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Kullanılacak İş Makinelerinin Özellikleri” bölümünün 6 ncı maddesinde; “Nemli ve ıslak mob aparatları”, 7 nci maddesinde; “Endüstriyel yer çek” ve 8 inci maddesinde ise; “Cam temizleme takımı (full set)” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “H.Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” bölümünün “b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı maddesinde; “..Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Tebliğ hükmü uyarınca temizlik ihalelerinde amortismana tabi olmayan malzemeler açıkça belirtildiğinden bu malzemelere ilişkin düzenlemenin nerede yapılmış olursa olsun, isteklilerce dikkate alınarak maliyetleri öngörülmek suretiyle teklif verilmesi gerektiği açık olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Bildirilmesi” başlıklı 2 nci maddesinde; “Yüklenicinin çalıştıracağı ekip başı ve işçi durumundaki personelin işe başlayabilmesi için bu kişilere ait nüfus cüzdanı örneği, iyi hal kağıdı, sağlık raporu, ikametgah ilmühaberi ve iki adet fotoğraflarının idareye verilmesi gerekmektedir.Yüklenici çalıştıracağı işçilerin kimliklerini, niteliklerini(tahsil ve sanat durumlarını) belirten bir liste düzenleyecek ve listeye söz konusu  belgeleri ekleyecektir.Bu işçiler idare tarafından uygun bulunarak kayıtlarının yapılması halinde işe başlayabileceklerdir.Yüklenici, idarenin haberi olmadan ve sık sık işçi değiştirmeyecektir. İdare tarafından yazılı olarak değiştirilmesi istenen işçiler, ikinci bir uyarıya gerek görülmeden derhal değiştirilecektir.Yüklenici, senelik ve mazeret izinleri, hastalık vb. sebeplerle çalışan işçi sayısının, çalıştırılması gereken işçi sayısının altına düşmeyecektir.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin yukarıda yer alan düzenlemesinin başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde sözü edilen 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında yer alan; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

            b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

            yönünde hükümler konulamaz” hükmü ile ilgili olmadığı, şartnamede yapılan söz konusu düzenlemenin kişi alımında belirleme yapmaya yönelik bir ifade içermediği, belirtilen belgelerin tüm işçilerden ayrım yapılmaksızın istendiği, işçilerin sabıka kaydının ya da sakat veya özürlü olmasının anlaşılmak istenmesinin, işçilerin ihale konusu temizlik hizmetini yapmaya bir mani hal taşıyıp taşımadığının belirlenmesi ile ilgili olduğu anlaşıldığından bu yöndeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

Teknik Şartnamenin  İlaçlama” başlıklı 3.3 üncü maddesinde; “ Hizmet binası, ek tesis binaları ve misafirhane ayda bir defa, çöp bidonları ve çöp mahalleri, yemekhaneler ayda iki defa mikrop, bakteri, böcek, sinek, fare ve diğer haşarata karşı insan sağlığına zarar vermeyen ve Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı ilaçlarla yetkililerce ilaçlanacak bu işler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.” denilmiştir.

 

            İlaçlamanın ihale konusu hizmetin ana unsuru olmadığı dikkate alındığında ilaçlamaya ilişkin yapılan söz konusu düzenlemedeki ilaçlama maliyetinin genel giderler içinde kabul edilebileceği anlaşıldığından, bu yöndeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul