İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1857
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :57
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1857
Şikayetçi:
 Alnıaçık Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., İstasyon Mahallesi 43. Sokak No 6/A Etimesgut / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü Savunma Uzmanlığı, Atatürk Bulvarı No 21 06100 Opera Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.03.2008 / 8769
Başvuruya konu ihale:
 2007/145010 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.09.00.0177/2008-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü Savunma Uzmanlığı’nca 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alnıaçık Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.03.2008 tarih ve 8769 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Sözleşme tasarısının 13.2 nci maddesinde yüklenicinin fazla iş yapması durumunda idarenin fazla işin bedelini ödeyeceğinin düzenlendiği, öte yandan ihalenin götürü bedel teklif almak suretiyle yapıldığı, dolayısıyla iş artışı yapmak mümkün olmadığı için sözleşme tasarısının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            2) İhale üzerine bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin ihale dokümanındaki benzer iş tanımına uymadığı,

 

            3) Teknik şartnamede yüklenicinin işin ifası sırasında üçüncü kişilere verilen zararlardan ötürü sorumlu olduğunun düzenlendiği, bu durumun bir maliyet kalemi olduğu ve teklif vermeyi engelleyici nitelik taşıdığı,

 

            4) İhale konusu iş yerinin sigortalanmasına ilişkin bir zorunluluk bulunması durumunda sigorta türü ve teminat limitlerinin belirtilmesi gerektiği ancak ihale dokümanında buna ilişkin bir düzenleme bulunmadığı,

 

            5) Teknik şartnamenin 10.3 üncü maddesinde çalışma düzeni oluşturmanın idarenin yetkisinde olduğu ve buna ilişkin idarenin düzenlemeler yapabileceğinin düzenlendiği, ancak bu düzenlemenin 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aykırı olduğu,

 

            6) Teknik şartnamenin çalışacak elemanların görev sürelerinin ve niteliklerinin düzenlendiği bölümündeki hizmet sürelerinin haftalık 45 saati aştığı, bu durumun 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

            7) Teknik şartnamede yer alan yüklenicinin idarenin iznini almadan güvenlik görevlisini değiştiremeyeceği yolundaki düzenlemenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

            8) Teknik şartnamede vardiya defterinin tutulacağının düzenlendiği ancak görev yeri sayısının belirtilmediği ve yüklenicinin getireceği defter sayısının belirtilmediği,

 

            9) İhale üzerine bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            10) Teknik şartnamede mesai bitiminde otoparkta yer alan araçların sayılacağının ve defterinin tutulacağının düzenlendiği ancak otopark sayısı ve tutulacak defter miktarının belirtilmediği,

 

            11) İdari şartnamenin 49 uncu ve sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinin birbiriyle çeliştiği, resmi ve dini bayramlarda çalışılacak günlere ilişkin hesaplamanın yanlış olduğu,

 

            12) İhale üzerine bırakılan isteklinin yeterlik belgelerinin idari şartnamenin 7.3.2.1 inci ve 7.3.2.2 nci maddesine aykırı olduğu,

 

            13) İhale üzerine bırakılan isteklinin sunmuş olduğu banka referans mektubunun ilgili standart forma aykırı olduğu,

 

            14) İhale dokümanında belirlenen benzer iş tanımının rekabeti engelleyici olduğu,

 

            15) Teknik şartnamede üçüncü kişilere karşı verilecek zararların yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlendiği, bu düzenlemenin sözleşme tasarısı ve Genel Şartname hükümleriyle çeliştiği,

 

iddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihalenin sözleşme tasarısının 13.2 nci maddesinde “yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.” düzenlenmesi yer almaktadır.

 

Öte yandan gerek ihale ilanında gerekse idari şartnamede ihalenin götürü bedel teklif almak suretiyle yapılacağı düzenlenmiştir. Her ne kadar başvuru sahibinin iddia ettiği gibi sözleşme tasarısının ilgili maddesi iş artışını ifade etse de 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca götürü bedel üzerinden ihale edilen hizmet alımlarında söz konusu artışı yapmak mümkün bulunmadığından sözleşme tasarısının anılan maddesinin uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu düzenleme icrai niteliği bulunmadığı ve  ihaleye teklif hazırlamayı engelleyici bir nitelik taşımadığı için başvuru sahibinin birinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Tuğ Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi incelendiğinde ilgili belgenin “5188 Sayılı Kanun Kapsamında 48 Personel İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ifadesinin yer aldığı ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde sayılan koşulları haiz olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan anılan belgedeki hizmet tanımı 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik hizmet alımı olarak yer almaktadır. Bu tanım ihale ilanında ve idari şartnamede “5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" hükümleri doğrultusunda silahsız personel ile yürütülen özel güvenlik hizmet işi” olarak belirlenen benzer iş ile örtüşmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibinin ikinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII.B maddesinde; “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında hırsızlık, emniyeti suiistimal gibi farklı sigorta türlerine ilişkin bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin idari şartnamesinin 26 ncı maddesinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının teklif fiyatına dahil olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla ihale dokümanındaki sigortaya ilişkin düzenleme kamu ihale mevzuatına uygun olduğu için başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan düzenlemeleri çerçevesinde idarenin özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında farklı düzenleme yapması mümkün bulunmadığı için ihale dokümanında işyeri ve benzeri sigorta türlerine yer verilmemesi kamu ihale mevzuatına uygundur. Dolayısıyla başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihalenin teknik şartnamesinin 10.3 üncü maddesinde “toplam personel sayısında değişiklik yapılmaksızın, 4857 sayılı Kanunda belirtilen süre ve sınırlamalara uymak koşuluyla çalışma düzeni oluşturmak idarenin yetkisindedir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde düşünüldüğünde yukarıda anılan düzenlemenin sadece çalışma düzeniyle ilgili olduğu idareye işçi istihdamı ile ilgili yetki tanımadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki anılan düzenleme “4857 sayılı Kanunda belirtilen süre ve sınırlamalara uymak koşuluyla” kaydını da içermektedir. Dolayısıyla başvuru sahibinin beşinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 inci maddesinin son fıkrasında hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması ve hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamayacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin teknik şartnamesinde çalışma saatleri “personelin haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla 63 güvenlik personelinin her vardiyada çalışacak sayısı iş programı yapılmak suretiyle belirlenir (…) 1. vardiya: 08.00-16.00, 2. vardiya: 16.00-24.00, 3. vardiya: 24.00-08.00” olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde haftalık çalışma süreleri iş mevzuatına uygun olduğundan başvuru sahibinin altıncı iddiası yerinde görülmemiştir.

 

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 inci maddesinin son fıkrasında hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması ve hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamayacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin teknik şartnamesinin 4.19 uncu maddesinde “yüklenici idare izni olmadan güvenlik görevlisini değiştiremez” düzenlemesi yer almaktadır. 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereği ihtiyaçların zamanında ve uygun şartlarla karşılanmasını sağlamakla sorumlu olan idarenin yüklenicinin iş akdine müdahale niteliği taşımayan söz konusu düzenlemesi kamu ihale mevzuatına aykırı değildir. Dolayısıyla başvuru sahibinin yedinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde yüklenici tarafından vardiya defteri tutulacağı belirtilmiştir. Söz konusu defter maliyeti idari şartnamenin 26 ncı maddesi çerçevesinde teklif fiyatına eklenmesi gereken bir unsur olarak belirtilmediği için isteklileri tereddüte düşürücü bir niteliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin sekizinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Tuğ Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde isteklinin asgari işçilik maliyetini de içeren teklif fiyatı sunduğu, ayrıca idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere teknik şartnamenin 7.1 inci maddesinde belirlenen giyim bedelini 23.587,05 YTL olarak proforma fatura sunmak suretiyle açıkladığı tespit edilmiştir. Öte yandan başvuru sahibinin iddiasında yer alan reflektörlü yelek ve yağmurluk teknik şartnamede teçhizat olarak belirlenmiş teklif fiyata dahil bir unsur olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin dokuzuncu iddiası uygun bulunmamıştır.

 

 

10) Başvuru sahibinin onuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6.4.14 üncü maddesinde yüklenici tarafından araç kayıt defteri tutulacağı belirtilmiştir. Söz konusu defter maliyeti idari şartnamenin 26 ncı maddesi çerçevesinde teklif fiyatına eklenmesi gereken bir unsur olarak belirtilmediği için isteklileri tereddüte düşürücü bir niteliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin onuncu iddiası uygun bulunmamıştır

 

11) Başvuru sahibinin onbirinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihalenin ilanında, idari şartnamesinde ve sözleşme tasarısında işin süresi 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında 731 (Yediyüzotuzbir) takvim günü olarak belirlenmiştir. İdari şartnamede de sözleşme süresi boyunca 27 resmi tatil ve bayram günü tespit edilmiştir. İdarenin yaptığı düzenlemelerde herhangi bir çelişki olmadığı gibi ihaleye katılımı engelleyici bir durum da bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin onbirinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

12) Başvuru sahibinin onikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde, “Ayrıca istekli Teknik Şartnamenin (7.2.1) maddesinde miktarları belirtilen telsizlerin, (7.2.1.2.), (7.2.1.3.) ve (7.2.1.4) maddelerinde belirtilen özeliklere sahip olduklarını belgeleyecekler ve (7.2.1.1.) maddesinde belirtilen hizmetlerin temin edilerek işin başlama tarihinde hizmet verilecek yerlerde hazır bulunduracağına ilişkin noter tasdikli taahhütnameyi teklifleri ile birlikte sunacaktır.” ve 7.3.2.2 maddesinde “malzeme ve ekipmanlar isteklinin kendi malı değil ise; belirtilen miktarda ve belirtilen özelikleri taşıyan malzeme ve ekipmanları işin başlama tarihinde hizmet verilecek yerlerde hazır bulunduracağına ilişkin noter tasdikli taahhütnameyi teklifleri ile birlikte sunacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Tuğ Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti teklif dosyası kapsamında noter onaylı malzeme ekipman taahhütnamesi sunmuştur. Anılan taahhütname idari şartnamede belirlenen nitelikleri karşıladığı için başvuru sahibinin onikinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

13) Başvuru sahibinin onüçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihalenin ilanında ve idari şartnamesinde, “Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” ekonomik ve mali yeterlik ölçütü olarak belirlenmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Tuğ Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti’n,in sunduğu banka referans mektubunda 300.000 YTL’lik tutar yukarıda anılan düzenlemedeki değerleri taşıdığı için başvuru sahibinin onçüncü iddiası uygun bulunmamıştır.

 

14) Başvuru sahibinin ondördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihalede benzer iş “5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" hükümleri doğrultusunda silahsız personel ile yürütülen özel güvenlik hizmet işi” olarak belirlenmiştir. İhale konusu iş silahlı personel ile yürütülecek özel güvenlik işidir. Dolayısıyla iş ile aynı konuda bulunan yani silahlı personel ile yürütülecek özel güvenlik işlerine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir. İdare şikayete cevap yazısında da belirttiği üzere silahlı personel ile yürütülecek özel güvenlik işlerine ait işin benzer iş tanımını, silahsız personel ile yürütülecek özel güvenlik işlerini  dahil ederek genişletmiştir. İdare tarafından benzer işin  “özel güvenlik hizmeti” şeklinde genel bir tanımla yapılması istekliler için daha açık bir tanım olmakla beraber, yapılan düzenleme rekabeti engellemediğinden ve ihaleye katılan herhangi bir firmanın ihale dışı bırakılmasına sebep olmadığından başvuru sahibinin ondördüncü iddiası uygun bulunmamıştır.

 

15) Başvuru sahibinin onbeşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII.B maddesinde; “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında hırsızlık, emniyeti suiistimal gibi farklı sigorta türlerine ilişkin bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenleme çerçevesinde başvuru konu ihalenin dokümanında özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Dolayısıyla anılan sorumluluk sigortasının niteliği açık olduğundan başvuru sahibinin onbeşinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

1- İdari şartname ve ihale ilanında “İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almasına rağmen, idare tarafından, isteklilere dökümanı eki olarak verilen sözleşme tasarısının 13.2 nci maddesinde “Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder” düzenlenmesine yer verilerek iş artışının öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

 Ancak 4735 sayılı Kanunun 24 üncü madde hükmü uyarınca, götürü bedel üzerinden ihale edilen hizmet alımlarında  iş artışı yapılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, idare tarafından sözleşme tasarısının 13.2 nci maddesinde öngörülen düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin 4.19 uncu maddesinde “Yüklenici idarenin izni olmadan güvenlik görevlisini değiştiremez düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun ikinci maddesinde “…. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz."  hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddesinde idare tarafından yapılan düzenlemenin, İş Kanununun 2 nci maddesine uygunluk arz etmediği anlaşılmıştır.

 
İncelemeye konu ihalenin yukarıda açıklanan nedenlerle iptal edilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul