İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1858
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :58
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1858
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar - Bilgisayar Sat. Prog. Tic. ve San. Ltd. Şti. VEKİLİ Av. Pınar Uslu -Av. S. Onur Gelbal Galyum Blok Zk 2 ODTÜ Teknokent /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi Baştabipliği, Zafer Mahallesi 23. Sokak Nu 8 35700 Bergama / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.04.2008 / 10085
Başvuruya konu ihale:
 2008/5850 İhale Kayıt Numaralı “HBS, Döküman-İş-Akış-Evrak Yönetim Sistemi ve 2008-2009-2010 Progrm Bakım Eğtm. ve Destek Hizmt. Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 08.09.98.0177/2008-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “HBS, Döküman-İş-Akış-Evrak Yönetim Sistemi ve 2008-2009-2010 Progrm Bakım Eğtm. ve Destek Hizmt. Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar - Bilgisayar Sat. Prog. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 10.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2008  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.04.2008 tarih ve 10085 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarenin “firmalardan gelen itirazlar neticesinde teknik şartnamenin bazı maddelerinde teklif veren firmaların farklı yorumlarına sebep olacak hususların bulunduğu” gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiği, ihaleye teklif vermiş firmaların ihale dokümanına ilişkin şikayette bulunamayacakları dolayısıyla mevzuata aykırı şekilde yapılan itirazlar neticesinde ihalenin iptal edildiği,

 

            2) İdarenin ihale kararı kesinleştikten sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesine göre iptal yetkisi bulunmadığı,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:[M1] 

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.1.23 maddesinde; “Alıcının kendi donanım ve lisansları mevcut olup bunların kullanılması düşünüldüğünden, yeni uygulamalarda kullanılıp kullanılmayacağının önceden bilinmesi gerekir. Bunlar arasından düşük harcamalar yapılarak uygrade ve / veya update edilebilecek olanlarının belirlenmesi teklif bedellerini etkileyebileceğinden mevcut yazılım ve donanım şartname ekine konmuştur.” düzenlemesi, 

 

Teknik şartnamenin 2.1.30 maddesinde; “… Yeni donanım gerekleri kurum tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 2.1.54 maddesinde; “Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması ve performansı açısından gerekli olabilecek donanım ve parçalar, kurulum aşamasında belirlenip Alıcı’ya bildirilmelidir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 3.8.8 maddesinde; “… Güvenlikle ilgili her tür yazılım maliyeti bu proje kapsamına dahildir. Gerekli olan donanım Alıcı tarafından sağlanacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 3.8.10 maddesinde; “…Donanım ihtiyaçları dışında gerekli düzenleme ve ayarlamalar için ek ücret talep edilmeyecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 16.13.2.7 maddesinde; “PACS kapasitesi planlanırken kısa dönemli arşiv olarak radyoloji bölümünde bulunan tüm cihazlar için 2 yıl süre ile yetecek HBS’nin döğer komponentlerinin de kullanıldığı ortak veri saklama biriminde tutulmalıdır…” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 16.13.2.13 maddesinde; “Teklif edilecek veri depolama sistemindeki her birim yedekli olmalı, her iki parça da normal zamanlarda fonksiyonel olarak çalışmalı ve herhangi bir parçanın arızalanması durumunda sistem yedeği ile çalışmaya devam etmelidir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 16.13.5.2 maddesinde; “Klinik görüntü değerlendirme iş istasyonları HBS yazılımı çalışan herhangi bir iş istasyonu üzerinde çalışabilmeli ve lisansı bulunmalıdır. Bu iş istasyonları ile birlikte seminer odalarına konmak üzere uygun çözünürlüklü projeksiyon cihazı verilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin ihalenin iptal sebebini gösteren teknik gerekçesinde; “Teknik şartnamenin 2.1.23, 2.1.30, 2.1.54, 3.8.8, 3.8.10 maddelerinde donanımın kurum tarafından temin edileceği belirtilmesine rağmen, 16.13.2.7, 16.13.2.13, 16.13.5.2 maddelerinde donanım talep edildiğine dair tereddütler doğabileceği anlaşılmaktadır.” denilmiştir.

           

            İhale dokümanına Doğrusoy Bilgisayar firmasının şikayette bulunduğu görülmüştür. Doğrusoy Bilgisayarın ihale dokümanını 15.02.2008 de satın aldığı ve 29.02.2008 tarihinde şikayette bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda şikayetin usulüne uygun olduğu ve idarenin usulüne uygun şikayet neticesinde ihalenin iptaline karar verdiği (Usulüne uygun bir şikayet olmadan hatta herhangi bir şikayet olmadan dahi ihale yetkilisinin ihaledeki teklifleri etkileyebilecek herhangi bir aykırılığın varlığı halinde iptal yetkisi mevcuttur.) ve iptal kararına gerekçe olan teknik şartname hükümlerinin tereddüte yer verecek nitelikte olduğu görüldüğünden iddia uygun bulunmamıştır.

           

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

İdarenin 06.03.2008 tarihli yazısında iptal gerekçesinin belirtilerek isteklilere tebliğ edildiği görülmektedir.  İdarenin haklı sebebe dayanarak ihaleyi iptal yetkisi bulunduğundan ihalenin iptali işleminde usule aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 [M1]Bu bölümde başvuru sahibinin her bir iddiası ve bu iddialara ilişkin idarece verilen cevap ile bu iddialara ilişkin yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sırasıyla yazılacaktır.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul