İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1860
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :60
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1860
Şikayetçi:
 Gaptem Gıda Temizlik Özel Güv. Sist. Teks. Elekt. İnş. Nak. Turz. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yenişehir Mahallesi Ofis Cami Sok. Cüneyt Bey Apt. Altı No: 16/B DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Aziziye Mah. Hastane Cad. No: 1 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.04.2008 / 11607
Başvuruya konu ihale:
 2008/5280 İhale Kayıt Numaralı “27 Kişi İle 12 (Oniki) Aylık Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtımı ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.11.70.0182/2008-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “27 Kişi İle 12 (Oniki) Aylık Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtımı ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gaptem Gıda Temizlik Özel Güv. Sist. Teks. Elekt. İnş. Nak. Turz. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.04.2008 tarih ve 11607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

             Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin meslek odası kayıt belgesinin 2006 tarihli olduğu, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu,

  

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

           Yapılan inceleme sonucunda, ortak girişim olarak ihaleye teklif verildiğinden başvuru dilekçesine eklenen başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerden vekaletnamenin pilot/koordinatör ortak tarafından verilip verilmediğinin anlaşılamadığı, vekaletname pilot/koordinatör ortak tarafından verilmemiş ise pilot/koordinatör ortağın veya tüm ortakların birlikte verdiği vekaletnamenin aslı veya noter onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği, başvuru sahiplerinin, varsa vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve adresinin belirtilmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

             İncelenen ihalede, iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle,

 

          Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul