İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1861
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :61
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1861
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Sancak Mahallesi Ali Haydar Feroğlu Sokak No: 16/1 Yıldız Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Gedikkaya Mah. 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9895
Başvuruya konu ihale:
 2008/213 İhale Kayıt Numaralı “Toplam 129 İşçili Personel Çalıştırılmasına Dayalı Çeşitli Hizmet Alımları (Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Kısmı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2008 tarih ve 08.09.86.0182/2008-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Toplam 129 İşçili Personel Çalıştırılmasına Dayalı Çeşitli Hizmet Alımları İhalesi Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri” kısmına ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2008 tarih ve 9895 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; “İhale konusu hizmetin c) (Fiziki) miktarı ve türü: 4 kalem hizmet alımı

 

 

 

 

Sıra no

Kod no

İşin / Hizmetin adı

Miktarı

Birimi

1

1

Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri

108

İşçi

2

2

Hasta Danışma ve Yönlendirme Hizmetleri

11

İşçi

3

3

Teknik Destek Hizmetleri

7

İşçi

4

4

Kalorifer Hizmetleri

3

İşçi

 

düzenlemesi,

 

               “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; 26.3.Ayrıca,  malzeme dahil genel temizlik ve ilaçlama hizmetlerinde; 105 kişi (Yüzbeş)  (personelin ücret ( maaş, vergi, SSK vb asgari ücret maliyetine dahil olan giderler dahil), ayrıca 2 (iki) ekip sorumlusu ve idare ile koordinasyonu sağlayacak 1 (bir) genel yönetici (bu kişiler en azından asgari ücretli çalıştırılacak olup, sigortalı olacaklardır.) olmak üzere toplam 108 (Yüzsekiz) kişi çalışacak olup teklif fiyata dahildir. Ayrıca miktarları ve özellikleri teknik şartnamede yazılı olan temizlik malzemeleri istekli tarafından teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

 

ÜCRET: Asgari ücretin altında olamaz.

 

Hasta danışma ve yönlendirme hizmetlerinde; toplam 11 (onbir) kişi çalışacak olup teklif fiyata dahildir.

 

Ücret: Asgari ücretin altında olamaz.

 

Kalorifer hizmetlerinde; toplam 3 (üç) kişi çalışacak olup teklif fiyata dahildir.

 

Ücret: Asgari ücretin altında olamaz.

 

Teknik Destek hizmetlerinde ise ; toplam 7 (yedi) kişi çalışacak olup teklif fiyata dahildir.

 

Ücret: Asgari ücretin altında olamaz.

 

Tüm hizmet işlerinde ; yol giderleri (26 gün gidiş- geliş ) ve brüt 59,80 YTL (işçi bordrosunda gösterilecektir.) istekliler tarafından teklif verecekleri hizmet işi için teklif fiyata dahil edilecektir.

 

Teknik Şartnamede özellikleri yazılı olan ve aşağıda hizmet işleri itibarı ile miktarları gösterilen giyecek giderleri istekliler tarafından teklif verecekleri hizmet işi için teklif fiyatına dahil edilecektir.

 

YAPILACAK HİZMET

ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL SAYISI

YAZLIK

KIŞLIK

TOPLAM GİYECEK SAYISI

 

Malzeme dahil genel temizlik ve

ilaçlama hizmetleri işi, ekip sorumluları ve genel yönetici

108 Kişi

215 Adet

215 Adet

430 Adet

Hasta  danışma  ve  yönlendirme hizmetleri işi

11 Kişi

22 Adet

22 Adet

44 Adet

Teknik destek hizmetleri işi

7 Kişi

14 Adet

14 Adet

28 Adet

Kalorifer hizmetleri işi

3 Kişi

6 Adet

6 Adet

12 Adet

 

Tüm hizmet işlerinde; işçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir.   İsteklikler  tekliflerinde  işçilerin yemek ihtiyaçları için bir  bedel öngörmeyeceklerdir.

 

4857 Sayılı İş Kanununun 47. Maddesi uyarınca 2008-2009 yıllarına ait resmi, dini tatil ve yılbaşı günlerinde çalışılacak olan ve isteklilerin teklif verecekleri hizmet işi için teklif fiyata dahil edecekleri gün sayıları aşağıya çıkarılmıştır;

 

Malzeme dahil genel temizlik ve ilaçlama hizmetleri  işinde 1.023,5 gün, hasta danışma ve yönlendirme hizmetleri işinde 34 gün, kalorifer hizmetleri işinde 24 gün ve teknik destek hizmetleri işinde ise 62,5 gün sayısı olup isteklilerce teklif verecekleri hizmet işi için teklif fiyata dahil edilecektir.


        26.5.Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları;

1.  Genel temizlik personeli                      %2

2.              Hasta danışma ve yönlendirme                   %1,5

3.              Kalorifer personeli                            %2,5

4.  Teknik destek Personeli                                 % 1,5”  düzenlemesi,


“Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlemesi,

 

“İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “49.2. İşin süresi 374 (üçyüzyetmişdört) takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

İhale ilanının 2 nci maddesinde; “İhale konusu hizmetin c) İşin süresi: 23.03.2008-31.03.2008 tarihleri arasında 12 (oniki) ay 9 (dokuz) gün, (374 (üçyüzyetmişdört) takvim günüdür)” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamede giyim, kullanılacak temizlik maddeleri ve ilaçlamaya ilişkin düzenleme,

 

yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Cenikli Ticaret-Mehmet Cenikli’nin verdiği açıklama yazısında;

 

Personel gideri (yol dahil)

1.141.476,72

YTL

Giyim gideri

   623,50

YTL

Malzeme gideri

5.532,32

YTL

İlaçlama ve diğer ekipman gideri

   346,32

YTL

Firma karı

1.000,00

YTL

TOPLAM

1.148.980,00

YTL

 

Öngördüğü, bunlara ilişkin olarak da proforma faturaları açıklamasına eklediği görülmektedir.

 

Bununla birlikte sunulan proforma faturalar incelendiğinde, örneğin, cam ve toz bezi için 0.01 YTL, sıvı sabunluk için 0,01 YTL gibi fiyatların teklif edildiği tespit edilmiştir. Bahsi geçen fiyatların hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve piyasa şartlarını yansıtmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin “Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri” kısmında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kurul Çoğunluğu “ sunulan proforma faturadaki tutarların hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği “  düşüncesiyle ihale kararının iptal edilerek  4734 sayılı Kanunun  56/ a maddesine gore düzeltici işlem kararı vermiştir.

 

             Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliği’nin  Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72. maddesi :

 

            İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Hizmet işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır”  şeklindedir.

             Yukarıdaki hükümler uyarınca İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük tekliflerin, geçerli teklif olarak dikkate alınacağı açıktır.  İdarenin  isteklilerin gerekli açıklamalarını dikkate alarak yaptığı değerlendirmeler sonunda, teklifini uygun bulduğu isteklinin sunduğu proforma faturalar nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem kararı vermesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Kaldı ki 374 takvim günü süreli bu işte başvuru sahibinin yaptığı yazılı açıklamada belirttiği firma karının 38,71.-YTL olduğu ve bu meblağında hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı görülmektedir.

             Sözkonusu ihalede düzeltici işlem kararı verilmesinin, Kanunun  rekabet, eşit muamele, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleriyle uyarlık bulunmadığı  yönündeki düşüncem ve  4734 sayılı Kanunun 56/c maddesi gereğince İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmaması gerektiği kanaatimle  Kurul Çoğunluğunun kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul