İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1864
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :64
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1864
Şikayetçi:
 Çevtem Temizlik İnşaat Nakliye Turizm Güvenlik Sistemleri San.ve Tic. Ltd. Şti., Arpa Emini Mah. Kaptan Sinanpaşa Mah. No:1 Kat:6 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzaydaş İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş, Solaklar Köyü Mevkii Pk. 66 İzmit/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.04.2008 / 10773
Başvuruya konu ihale:
 2008/9864 İhale Kayıt Numaralı “Personel Destek Hizmeti Temini İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.10.81.0182/2008-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzaydaş İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş’ce 18.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Destek Hizmeti Temini İşi” ihalesine ilişkin olarak Çevtem Temizlik İnşaat Nakliye Turizm Güvenlik Sistemleri San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.04.2008 tarih ve 10773 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyiminin mevzuatın aradığı şartları taşımadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibraz etmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar B. İş Deneyimi Belgeleri  b) Hizmet Alımları” başlıklı bölümünde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için bu kuruluşlar tarafından iş deneyim belgesi düzenlenecek, bu kapsama girmeyenlere gerçekleştirilen işler için deneyim belgesi düzenlenmeyecektir.

 

Diğer taraftan Anılan Yönetmeliğin 54 üncü maddesi uyarınca 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere mühendis veya mimar olmak kaydıyla denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenecek, yapımla ilgili hizmet işleri dışındaki hizmetler için veya yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmayanlar (özellikle tekniker ve teknisyenler) için denetleme ya da yönetme faaliyetinde bulunulmuş olsalar dahi iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenmeyecektir. Hizmet alımlarında denetleme ve yönetmeye ilişkin iş deneyimi sadece yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olduğu dikkate alınarak, yapımla ilgili hizmet işleri dışındaki işlerin idari şartnamelerinde iş deneyimi ile ilgili olarak denetleme ve yönetmeye ilişkin iş deneyimine yer verilmemesi gerekmektedir.

 

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

 

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,

 

2- İş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini,

 

3- Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

 

4- Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını,

 

Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

 

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

 

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

 

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

 

Bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde güncellenmek suretiyle değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenecektir.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

          Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesi olarak “Hayat Kimya San. A.Ş.” ile yaptığı sözleşmeyi sunduğu tespit edilmiştir. Anılan sözleşme incelendiğinde, süresinin bir yıl olduğu, her personel için 680 YTL hizmet gideri öngörüldüğü ve toplam 60 personel çalıştırılacağı tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında sözleşme tutarına ulaşılabilmektedir.    

 

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (ğ) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 13 ay olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İdari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir.“ düzenlemesi yer almaktadır.

 

          31.01.2008 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 4.2.3. maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı Ek 1 maddesinde; “İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

 

            a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

 

            b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

 

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı şekilde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            İşin yıllara yaygın bir iş olduğu dikkate alındığında ihale ilanında iş hacmine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, yine idari şartname ile ihale ilanın arasında çelişki olduğu ve bu durumun tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini etkileyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3.1.Personele aylık 992,00 (dokuzyüzdoksaniki) YTL brüt maaş verilecektir.” düzenlemesi,

 

            “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu XII- Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” başlıklı bölümünde; “Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İşin süresinin 13 ay olduğu dikkate alındığında verilecek ücretin sabit olarak belirlenerek fiyat farkı verilmeyeceği düzenlenmesinin tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesi ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

                3) İdari şartnamenin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 61 kişi ile yapılacağı düzenlemesi,

 

                Teknik şartnamenin 3.4. maddesinde; “İşin başında en az 1 adet yüklenici vekili bulunduracaktır.

 

a)Noterden onaylı imza beyanı ile, yüklenici tarafından kendisine imza yetkisi verilmiş

olacaktır.

 

b)Yüklenicinin vekili, çalışan işçilerin sevk ve idaresi, idare tarafından tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi, muayene kabul komisyonu tarafından tutulan zabıtların onaylanması, gerektiği zaman idarenin talebine göre işçilerin yönetilebilmesi görevlerini yerine getirecektir. Yüklenici vekili toplam çalışan personel sayısına dahil değildir.” düzenlemesi,

 

 yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde; “14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamedeki düzenlemeden yüklenici vekilinin tüm mesaisini ihale konusu işte kullanacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, incelemeye konu ihale Kurulun  05.05.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1862 sayılı kararıyla iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul