İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1865
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :65
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1865
Şikayetçi:
 Polat İnşaat ve İnş. Malz. Mak. Kimya Bes. Elk. Gıda Tem. İlaçlama Paz.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti., Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı Çömelek Apt. No:38 K:4 D:8 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliği,Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:32 78000 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.04.2008 / 9983
Başvuruya konu ihale:
 2008/10682 İKN’li “Hastane Dışında Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtım ve Sonrasındaki Hizmetler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.10.05.0183/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.03.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Dışında Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtım ve Sonrasındaki Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Polat İnşaat ve İnş. Malz. Mak. Kimya Bes. Elk. Gıda Tem. İlaçlama Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.04.2008 tarih ve 9983 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)  Şartname bedelinin Kamu İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak 250 YTL olarak belirlendiği,

 

            2) Şartnamede diyet kahvaltının özellikleri belirtildiği halde diyet kahvaltı sayısının belirtilmediği ve diyet kahvaltıya birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmediği,

 

            3)  Sözleşme tasarısının 39’uncu maddesinde sözleşmenin kaç suret imzalanacağının belirtilmediği,

 

            4)  İdari şartnamede teslim edilecek iş ve işyerleriyle ilgili sigorta poliçesinin sözleşme yapılmadan önce yemek hizmeti süresini kapsayacak şekilde idareye teslim edileceğine dair noter tasdikli taahhütname verileceğinin belirtildiği, ancak sigorta teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İhale dokümanı satış bedelinin 250 YTL olarak belirlendiği ve  21 adet ihale dokümanı satın alındığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Söz konusu ihalede 21 adet ihale dokümanı satın alındığı da göz önünde bulundurulduğunda, ihale doküman bedeli rekabeti engelleyecek düzeyde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İhale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinde normal yemek, diyet yemek, kahvaltı ve ara öğün olmak üzere 4 adet iş kalemine yer verildiği, ayrıca bir diyet kahvaltı kalemi bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu işe ait teknik şartnamenin “Kahvaltı dağıtımında dikkat edilecek hususlar” başlıklı 4.7’nci maddesinde ise “kahvaltının normal hastaya, diyet hastaya........verileceği, normal kahvaltılıklarda komisyon kararı, diyet kahvaltılıklarında ise diyetisyen tabelası/kartının esas alınacağının” belirtildiği, 6.2’nci maddesinde kahvaltının (diyet ve normal) çay, süt ve ekmek dışında 3 çeşit olarak verileceği, aynı maddede normal kahvaltı malzemelerinin isimleri ve gramajlarının tek tek sayıldığı, 6.4’üncü maddesinde ise diyet kahvaltı malzemelerinin ve gramajlarının tek tek sayıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, normal kahvaltı ve diyet kahvaltı için öngörülen malzemelerin büyük oranda aynı olduğu, diyet kahvaltıda normal kahvaltıya ek olarak sadece iki adet malzemenin bulunduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan, normal kahvaltı ve diyet kahvaltısı için öngörülen malzeme gramajlarının bir adet malzeme haricinde aynı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 İşe ait sözleşme tasarısının 39’uncu maddesinde “Bu sözleşme noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme ........ maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ....... tarihinde ...... nüsha olarak imza altına alınmış ve  ……. nüshası İdarede ve  ..… nüshası Yüklenicide  alıkonulmuştur.” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

 

 

 

            Hizmet alımları tip sözleşmesinin 40.1’inci dipnotunda

 

            “a) Sözleşmenin birden fazla nüsha düzenlenerek taraflarca alıkonulmasının öngörülmesi halinde madde metni aşağıdaki şekilde devam edecektir:

             ……(….) nüsha olarak imza altına alınmış ve …….(…..) nüshası İdarede ve …….(…..) nüshası Yüklenicide alıkonulmuştur.

            b) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile sözleşmenin tek nüsha düzenlenmesinin öngörüldüğü ihalelerde madde metni aşağıdaki şekilde devam edecektir: (Ancak yükleniciye, talebine göre sözleşmenin ikinci bir nüshası veya idarece onaylı bir sureti verilecektir.)

            1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur.” açıklaması yer almaktadır.

           

           İdarenin hizmet alımları tip sözleşmesinin 40.1’inci dipnotunda yer alan düzenlemelerden (a) şıkkını seçmek suretiyle sözleşmenin birden fazla düzenlenmesi iradesini ortaya koyduğu açıktır. Her ne kadar sözleşmenin kaç nüsha olarak imza altına alınacağı işe ait sözleşme tasarısında açıkça ifade edilmemişse de, genel uygulama sözleşmenin bir nüshasının idarede, bir nüshasının da yüklenicide alıkonulması şeklindedir. Diğer taraftan, idarenin birden fazla sözleşme nüshası alıkoymasının idare için herhangi bir faydası da bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

           

            4)  Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin 7.3.4’üncü maddesinde “c) Teslim edilecek olan iş ve işyerleriyle ilgili besin zehirlenmesi, yangın vb. gibi tüm rizikolara karşı sigortalanacağına, sigorta poliçesinin ihale kararının tebliğ edilmesini müteakip sözleşme yapılmadan önce yemek hizmeti süresini  kapsayacak şekilde idareye teslim edeceğine dair noter tasdikli taahhütname verecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, 

 

İşe ait sözleşme tasarısının 22’nci maddesinde “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. Yapılacak sigorta teslim edilecek iş ve işyerleriyle ilgili besin zehirlenmesi, yangın vb. tüm rizikoları kapsayacak şekilde olacaktır. Sigortalama işin süresi ve sözleşme bedeli toplam tutarından az olmayacaktır”. düzenlemesinin bulunduğu,

 

İşe ait teknik şartnamenin 5.29’uncu maddesinde “Sigortalamanın sözleşme bedelinin toplam tutarından az olamayacağı”  şeklinde düzenlemenin yer aldığı,

           

            Tespit edilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu ihalede “Yapılacak sigorta teslim edilecek iş ve işyerleriyle ilgili besin zehirlenmesi, yangın vb. tüm rizikoları kapsayacak şekilde olacağı” şeklindeki düzenleme ile sigorta türünün,  “sigortalamanın sözleşme bedelinin toplam tutarından az olamayacağı” şeklindeki düzenleme ile de teminat limitlerinin açıkça belirlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan, 21 adet ihale dokümanının satın alındığı ihaleye üç isteklinin katıldığı, bu isteklilerden birinin teşekkür mektubu sunduğu, diğer isteklinin ise geçici teminat tutarının yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin geçerli tek teklifi sunan istekli üzerinde bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının ise yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete yakın bir tutar olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

    Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İdare ve Kontrol Teşkilatının itiraz hakkı” başlıklı 11. maddesi:

İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir.Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır.

Kontrol teşkilatı, uygun olmayan ekipman ve araçların işyerinden uzaklaştırılmasını talep hakkına sahiptir. Yüklenici, söz konusu ekipman ve araçları idare veya kontrol teşkilatınca kabul edilebilir olanlarla değiştirecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan hüküm uyarınca, idarelerin işin yürütülmesi sırasında personel ve makine ekipmanları belirleme yetkisinin olduğu ve idari şartnameye personel ve ekipmanla  ilgili hükümler koyabilecekleri açıktır.

 

İdarece İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52. maddesine konulan hüküm mevzuata  uygun bulunmasa da şartnamelerde idarelerce keyfi olarak yapılan düzenlemelerin Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin üzerine çıkamayacağı açıktır. Bu nedenle idarece mevzuata aykırı olarak idari şartnameye konulan ceza ile ilgili hükmün  uygulamada hiçbir yaptırımı olmadığı gibi geçerliliği de yoktur. Konulan hükmün, işin ifasında yüklenicilerin daha dikkatli olmalarını sağlanmaya yönelik olduğu ve ihalenin esasına etkili olmadığı düşünülmektedir.

Ancak, üç isteklinin katıldığı, tek geçerli teklifin bulunduğu ve ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu şikayete konu ihale, Kurul çoğunluk kararı ile “rekabetin  sağlanamadığı” gerekçesi ile ihale iptal edilmiştir.

 

İhalenin açık ihale usulü ile yapıldığı ve ihale dokümanında katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğuracak esasa etkili herhangi bir hususun  yer almadığı görüldüğünden, 4734 sayılı Kanunun 56/c maddesi uyarınca şikayet başvurunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşümüzle Kurul çoğunluğunun “rekabetin sağlanamadığı” gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi kararına katılmıyoruz.

 

 

 

             

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede 21 adet ihale dokümanının satın alındığı, üç teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından,

 

2) İhale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde; normal yemek, diyet yemek, kahvaltı ve ara öğün olmak üzere 4 adet iş kalemine yer verildiği, diyet kahvaltı iş kalemine yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerde normal ve diyet kahvaltı için öngörülen malzemeler ve gramajları büyük oranda aynı ise de, diyet kahvaltıda normal kahvaltıya ek olarak sadece "bisküvi (tatlı-tuzlu)(30 gr.)" ve "tatlandırıcı" olmak üzere 2 adet malzemenin bulunduğu, diğer taraftan, normal kahvaltı ve diyet kahvaltısı için öngörülen malzeme gramajlarının bir adet malzeme (tereyağı) haricinde aynı olsa bile var olan farklılıkların her iki kahvaltı türünün maliyetini farklılaştıracağı, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinde normal ve diyet kahvaltı için öngörülen öğün sayısının ayrı ayrı iş kalemi  olarak belirlenmiş olması gerektiği, aksi durumun isteklilerce tekliflerin sağlıklı oluşturulmasında tereddüde yol açacağından,

3) İdari şartnamenin "Cezalar ve Kesintiler" başlıklı 52´nci maddesinde " 1-Yüklenici işe başlama anında şartnamelerde belirtilen bütün personel ve makine ekipmanları hazır hale getirmek mecburiyetindedir. Eksikliklerin giderilmediği her gün için 200 YTL ceza kesilecektir. Bu gecikme 3 günü geçerse ihale fesh edilerek, teminatı gelir kaydedilecektir" düzenlemesi yer almaktadır. Aynı düzenlemeye sözleşme tasarısında da yer verilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun 20 nci maddesinde; "Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a)        Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b)        Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir." hükmü ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 54 üncü maddesinde; "Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyan yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur." düzenlemesi bulunmaktadır.

4735 sayılı Kanunun 20 inci maddesinde (a) bendinde belirtilen durumların tespiti halinde sözleşmenin feshinin idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi şartına bağlandığı halde idari şartnamenin 52.1 maddesinde yapılan düzenlemede anılan Kanun hükmündeki usule aykırı olarak doğrudan sözleşmenin feshine gidileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin anılan Kanun hükmüne aykırı olduğundan,

Söz konusu ihalenin yukarıda belirtilen nedenlerle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul