İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1866
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :66
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1866
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:32 78000 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.04.2008 / 10865
Başvuruya konu ihale:
 2008/10682 İKN’li “Hastane Dışında Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtım ve Sonrasındaki Hizmetler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.1078.0183/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Devlet Hastanesi’nce 20.03.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Dışında Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtım ve Sonrasındaki Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.04.2008 tarih ve 10865 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartname ve sözleşme tasarısının iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin düzenlemelerinde teminat limitlerinin belirtilmediği, dolayısıyla ihaleye teklif veren her firmanın teminat limitlerinin farklı olacağı, bu durumun da isteklileri tekliflerini belirleme konusunda, idareyi ise teklifleri değerlendirme konusunda tereddüte düşüreceği ve subjektif uygulamalara yol açacağı,

 

            2) İdari şartnamede işin süresine ilişkin düzenlemelerinin mevzuata aykırı olduğu, zira işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin net olarak bildirilmesi gerektiği,

 

            3) İdari şartnamede “isteklinin ihale dokümanını satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılacağı” şeklindeki düzenleme ile birim fiyat teklif mektubunda “ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir” şeklindeki düzenlemenin uyumsuzluk arz ettiği, bu düzenlemelerin şikayet ve itirazen hakkını ellerinden almaya yönelik olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin 7.3.4’üncü maddesinde “c) Teslim edilecek olan iş ve işyerleriyle ilgili besin zehirlenmesi, yangın vb. gibi tüm rizikolara karşı sigortalanacağına, sigorta poliçesinin ihale kararının tebliğ edilmesini müteakip sözleşme yapılmadan önce yemek hizmeti süresini  kapsayacak şekilde idareye teslim edeceğine dair noter tasdikli taahhütname verecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, 

 

İşe ait sözleşme tasarısının 22’nci maddesinde “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. Yapılacak sigorta teslim edilecek iş ve işyerleriyle ilgili besin zehirlenmesi, yangın vb. tüm rizikoları kapsayacak şekilde olacaktır. Sigortalama işin süresi ve sözleşme bedeli toplam tutarından az olmayacaktır”. düzenlemesinin bulunduğu,

 

İşe ait teknik şartnamenin 5.29’uncu maddesinde “Sigortalamanın sözleşme bedelinin toplam tutarından az olamayacağı”  şeklinde düzenlemenin yer aldığı,

 

            Tespit edilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu ihalede “Yapılacak sigorta teslim edilecek iş ve işyerleriyle ilgili besin zehirlenmesi, yangın vb. tüm rizikoları kapsayacak şekilde olacağı” şeklindeki düzenleme ile sigorta türünün,  “sigortalamanın sözleşme bedelinin toplam tutarından az olamayacağı” şeklindeki düzenleme ile de teminat limitlerinin açıkça belirlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2’inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 49.1’inci maddesinde “sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içinde işe başlanacağı”, 49.2’nci maddesinde ise “işin süresinin 3 (üç) yıl” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

            İşe ait sözleşme tasarısının “Sözleşmenin süresi” başlıklı 10’uncu maddesinde de “Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 3(üç) yıldır”  düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            Açık ihale usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak tip idari şartnamesinin 49.2’nci maddesinde “İşin süresi …(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.” düzenlemesine yer verilmiş, anılan maddenin dipnotunda ise “idareler işin süresini takvim günü olarak belirleyerek bu maddeye rakam ve yazı ile yazacaktır” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Hizmet alımları tip sözleşmesinin “Sözleşmenin süresi” başlıklı 10’uncu maddesinde ise “Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren … gündür/aydır”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

                Hizmet alımları tip sözleşmesinde, sözleşme süresinin işe başlama tarihinden itibaren ay sayısı belirtmek suretiyle düzenlenebileceğinin öngörülmesinin karşısında, yıl sayısı belirtmek suretiyle düzenleme yapılabileceği, bir yılın 365 günden oluştuğu, Şubat ayının dört yılda bir 29 gün çektiği, 2008 yılında Şubat ayının 29 gün çektiği, söz konusu ihalenin niteliği ve ihale sonucunda teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı hususları göz önünde bulundurularak, iddia yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 4.3’üncü maddesinde “İstekli, ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiş, söz konusu düzenlemenin tip idari şartnamelerde de aynen yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet başvurusunda bulunabilecekleri belirtilmiş, “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde ise istekli olabilecekler, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler olarak tanımlanmıştır.

 

            Bu itibarla, mevzuatın açık hükmü gereği istekli olabileceklerin ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin aykırı olduğu iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunabilmeleri mümkün olup,  tip idari şartnamede yer alan düzenleme de bu duruma engel oluşturmamaktadır.

 

Diğer taraftan, 21 adet ihale dokümanının satın alındığı ihaleye üç isteklinin katıldığı, bu isteklilerden birinin teşekkür mektubu sunduğu, diğer isteklinin ise geçici teminat tutarının yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin geçerli tek teklifi sunan istekli üzerinde bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının ise yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete yakın bir tutar olduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu ihalenin 05.05.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1865 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden iptal edilen ihaleye ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul