İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1867
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :67
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1867
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No: 69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İsmet İnönü Bulvarı Liman Girişi No: 5 33100 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2008 / 9627
Başvuruya konu ihale:
 2008/7724 İKN|li “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 08.09.56.0184/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 11.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 25.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 02.04.2008 tarih ve 9627 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, ihalenin, hiçbir isteklinin teklifi aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan sonuçlandırıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin; “Miktarı ve Türü”, “10 kişilik silahsız 5 kişilik silahlı toplam 15 kişilik güvenlik personeli ile sözleşme imzalanmasını müteakip 1 yıl (365 gün) süreli özel güvenlik hizmeti.” olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

“26.1 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı yerlere ait 15 kişilik özel güvenlik hizmeti işi için; işçi ücreti, SSK primi, yol, yemek, giysi bedelleri, mali sorumluluk sigortası, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %1,5 (bir buçuk) dahil, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı tatili (13,5 gün x 9 = 121,5 gün) dahil, sözleşme ücreti %3,

 

26.3 Ayrıca;

 

a- Çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak,

- Güvenlik görevlileri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile 01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası için, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarının %10 fazlası ile bu tutar üzerinden (yemek ve yol bedeli ile istisna oranı dikkate alınarak) hesaplanan işveren payı,

 

b- İstekli tarafından nakdi olarak ödenerek, bordroda gösterilmesi gereken her bir güvenlik personeli için; aylık 26 gün üzerinden, günlük brüt 2,50 YTL (İki Yeni Türk Lirası, elli Yeni Kuruş) yol bedeli ile aylık 26 gün üzerinden brüt 3,50 YTL (Üç Yeni Türk Lirası, elli Yeni Kuruş) yemek bedeli giderleri,

 

c- Ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait, toplam 3 gün üzerinden 6 personel için iş mevzuatına göre verilmesi gereken fazla çalışma ücreti, (13,5 x 9 = 121,5 gün)

 

d- İşin yapılması sırasında personelce kullanılacak ve ayni olarak verilecek giyecek bedelleri,

 

e- Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli,

 

f- İsteklinin hizmete konu işler için talep edeceği kar tutarı,

 

g- Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, vergi resim ve harç giderleri ve ihale dokümanında belirtilen diğer giderler, teklif fiyata dahildir.

 

h- Teknik şartnamede adı, miktarı ve teknik özellikleri belirtilen ekipman ve gereçlerin bedelleri, kiralama bedelleri ve amortisman değerleri v.b. giderler teklif fiyata dahil edilmeyecektir.

 

26.5 İhale konusu işin yaklaşık maliyeti hesabında iş kazarlı ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk) alınmıştır.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 1 (bir) takvim günü içinde işe başlanır.”, 49.2 nci maddesinde de, “İşin süresi bir yıl olup, 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “A-İşin Konusu” başlıklı bölümünde de, işin süresi 12 ay olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak işçilere “01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arası için, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarının %10 fazlasının” ödeneceği belirtilmiştir. Oysa ihale tarihi 11.03.2008 olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 27.12.2007 tarih ve 2007/1 sayılı Tebliğine göre, 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin, 01.01.2008 – 30.06.2008 tarihleri arasında 20,28 YTL olduğu (Aylık 608,40 YTL’ye tekabül etmektedir) belirtilmiştir. Dolayısıyla, idarece yapılan söz konusu düzenlemenin asgari ücrete ilişkin mevcut düzenlemelere aykırı olduğu, bununla birlikte, isteklilerin tekliflerini hazırlarken geçerli asgari ücreti dikkate almaları gerektiğinden ve yüklenicinin geçerli asgari ücretin altında işçi ücreti ödemesi mümkün olmadığından, bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca, yine idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait, toplam 3 gün üzerinden 6 personel için iş mevzuatına göre verilmesi gereken fazla çalışma ücreti, (13,5 x 9 = 121,5 gün)” düzenlemesi yer almaktadır. Her ne kadar söz konusu düzenlemede “fazla çalışma ücreti” tabiri geçiyor olsa da, ayrıca “toplam 3 gün üzerinden 6 personel için” ifadesi ile kastedilen hususun ne olduğu anlaşılamamışsa da, gerek düzenlemenin bütününden gerekse idari şartnamenin 26.1 inci maddesinde yer verilen “resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı tatili (13,5 gün x 9 = 121,5 gün)” düzenlemesinden, söz konusu düzenlemenin, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında çalışılacak günlere ilişkin ve bu günlerde çalışılacak toplam gün sayısının 121,5 gün olduğunun anlaşılabildiği, dolayısıyla bu durumun isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte olmadığı, bu itibarla söz konusu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelerden; asgari işçilik maliyeti 188.023,87 YTL olarak hesaplanmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeli, bu tutarın 234,75 YTL, başvuru sahibinin teklif bedelinin ise 312,00 YTL üzerindedir. Bu tutarlarla “giyim bedelinin” ve “mali sorumluluk sigortası bedelinin” karşılanması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece, yalnızca Fırat Özel Güv. Kor. ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifi aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmuş ve yapılan değerlendirme neticesinde teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Diğer isteklilerin teklifleri aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmamıştır.

 

Bu çerçevede; idarece, diğer isteklilerin teklif bedellerinin diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olmadığının değerlendirilip takdir edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihinin, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre ihale ilanında, aynı Kanunun 27 nci maddesine göre de idari şartnamede belirtilmesi zorunludur.

 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 49.2 nci maddesine ait 26  nolu dipnot hükmünde de; idarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek 49.2 nci maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII üncü maddesinin G bendinde;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.…” açıklamaları yer almaktadır.

 

İhale ilanının 2.c maddesinde, işin süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl (365 takvim günü) olarak belirtilmiştir. İdari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 1 (bir) takvim günü içinde işe başlanır.”, 49.2 nci maddesinde de, “İşin süresi bir yıl olup, 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim gündür.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Teknik şartnamenin “A-İşin Konusu” başlıklı bölümünde de, işin süresi 12 ay olarak belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu işin süresi ihale ilanında ve idari şartnamede 365 gün, teknik şartnamede de 12 ay olarak belirtilmiş olmasına rağmen, işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle, işe başlangıç ve işin bitiş aylarında çalışılacak gün sayısı belli olmadığı, bu itibarla “asgari işçilik maliyetinin” hesaplanabilmesinin mümkün olmadığı ve bu hususun tekliflerini hazırlarken isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte olduğu, bu itibarla ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği görüşünde olduğumdan, düzeltici işlem öngören çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 

                   

   

 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre ihale ilanında, aynı Kanunun 27 nci maddesine göre de idari şartnamede, ihale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihinin belirtilmesi zorunludur.

 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 49.2 nci maddesine ait 26  nolu dipnot hükmünde de; idarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek 49.2 nci maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII üncü maddesinin G bendinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.…” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelerde işin başlangıç, bitiş tarihleri belirlenmediği ve işin süresi 365 takvim günü olarak belirtildiği dikkate alındığında, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan hükmü uyarınca işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden ve bitiş tarihinin ayın son gününden farklı bir tarih olması durumunda işçilik ücreti hesabının başlangıç ve bitiş aylarında ay içinde çalışılan gün üzerinden, arada kalan tam aylarda ise ay üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

İhale ilanının 2.c maddesinde, işin süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl (365 takvim günü) olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 1 (bir) takvim günü içinde işe başlanır.”, 49.2 nci maddesinde de, “İşin süresi bir yıl olup, 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “A-İşin Konusu” başlıklı bölümünde de, işin süresi 12 ay olarak belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu işin süresi ihale ilanında ve idari şartnamede 365 gün, teknik şartnamede de 12 ay olarak belirtilmiş olmasına rağmen, işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle, işe başlangıç ve işin bitiş aylarında çalışılacak gün sayısı belli olmadığı, bu itibarla “asgari işçilik maliyetinin” hesaplanabilmesinin mümkün olmadığı ve bu hususun tekliflerini hazırlarken isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalenin yukarıda açıklanan nedenle iptal edilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul