İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1868
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :70
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1868
Şikayetçi:
 Dr. Faruk Laboratuvar ve Bilş. Tekn. Bilg. İşlem Yem. Temz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No:65/17 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.04.2008 / 12209
Başvuruya konu ihale:
 2008/1248 İKN|li “210 İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik ve Çamaşırhane Hizmetleri (İlaçlama Dahil) Hizmet Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.12.59.0194/2008-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 210 İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik ve Çamaşırhane Hizmetleri (İlaçlama Dahil) Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Dr. Faruk Laboratuvar ve Bilş. Tekn. Bilg. İşlem Yem. Temz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 28.04.2008 tarih ve 12209 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer işin, “Personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan, hizmetin 24 saat devam ettiği ve yatak hizmetinin verildiği yerlerde kusursuz ve noksansız yapılmış genel temizlik hizmetleri” şeklinde belirlendiği, söz konusu belirlemenin katılımı daraltıcı nitelikte olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin 26 ncı maddesinin ayrıntılı düzenlenmediği,

 

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301,00.-YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması için son gün olan 29.04.2008 tarihine kadar eksikliğin giderilmesi gerekmesine karşın, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin ve aynı konuda 25.04.2008 tarih ve 12040 sayı, 02.05.2008 tarih ve 12725 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan ve esas incelemesine geçilmiş başka başvuruların olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul