İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1869
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :71
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1869
Şikayetçi:
 Emin Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti., Emniyetevleri Mah. Taşkent Sok. Mesut Apt. No:5/1-B Kağıthane/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği, Yenidoğan Mah. Fabrika Cad. SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.04.2008 / 10217
Başvuruya konu ihale:
 2008/9772 İKN|li “5188 Sayılı Kanuna Göre 15 Personel İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.10.24.0194/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği’nce 28.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5188 Sayılı Kanuna Göre 15 Personel İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Emin Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 24.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.04.2008 tarih ve 10217 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifin aşırı düşük teklif kapsamında sorgulanıp değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bunun yapılmadığı, söz konusu tekliflerde öngörülen giyim maliyetinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalede idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı, “Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı”, fiziki miktarı ve türü, “2008 yılında biri özel güvenlik sorumlusu olmak üzere 15 personel ile Özel Güvenlik Hizmeti alımı ve 14 güvenlik personeli için Resmi-Dini  Tatil Günü 2008 yılı 12,5 gün (toplam 50 gün)” şeklinde tarif edilmiş; aynı şartnamenin 49.1 inci maddesinde 01/04/2008 tarihinde işe başlanıp 31/12/2008 tarihinde işin sona ereceği, 49.2 nci  maddesinde ise işin süresinin 275 (iki yüz yetmiş beş) takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde,

 

“Asgari ücret brüt 608,40 YTL, personelin günlük brüt yol bedeli 2,50 YTL olup 26 gün üzerinden nakdi olarak ücret bordrosunda gösterilerek işçiye ödenecektir. Resmi ve dini tatil günlerinde çalışacak işçiler için günlük 30,80 YTL ayrıca ödenip ücret bordrosunda gösterilecektir. Güvenlik şefi resmi ve dini tatil günlerinde çalıştırılmayacaktır.

 

İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

Her bir personele verilecek giyecek türü ve miktarı aşağıdadır; giyecekler isteklilerce teklif fiyata dahil edilecek ve ayni olarak verilecektir.

 

                        Kıyafetler

 

Gömlek (Bir yazlık+Bir Kışlık)

2 Adet

Pantolon (Bir yazlık+Bir Kışlık)

2 Adet

Kep (Bir yazlık+Bir Kışlık)

2 Adet

Ayakkabı

1 Çift

Bot

1 Çift

Özel Güvenlik Yeleği (Bir yazlık+Bir Kışlık)

2 Adet

Özel Güvenlik Kemeri

1 Adet

Kravat

2 Adet

Güvenlik Montu (Bir yazlık+Bir Kışlık)

2 Adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantolon (kışlık-yazlık)  : % 65 viskon, % 35 polyester

Güvenlik montu (kışlık)  : Su geçirmez kumaş 

Güvenlik montu (yazlık) : % 65 viskon, % 35 polyester

Gömlek (kışlık)               : Uzun kollu, terikoton kumaş, % 45 pamuk, % 55 polyester

Gömlek (yazlık)              : Terikoton, % 45 pamuk, % 55 polyester

Kep                                 : % 65 viskon, % 35 polyester

Ayakkabı / Bot                : Deri

 

İhale konusu hizmetlerde çalıştırılacak işçiler için;

a.      Güvenlik şefi için brüt asgari ücretin % 30 fazlası

b.      Güvenlik görevlilerine brüt asgari ücretin % 25 fazlası,

ücret ödenecek olup, bu giderler teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi ile,

 

26.5. maddesinde, “İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5’tir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır….

           

           Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

           

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            

           Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

         

           Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

 


         

           Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

 


         

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

         

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir….” açıklaması bulunmaktadır.

 

            İhale konusu işe ilişkin asgari işçilik maliyetinin, 14 güvenlik görevlisi için brüt asgari ücretin % 25 fazlası, 1 güvenlik şefi için brüt asgari ücretin % 30 fazlası olarak ödenmesi öngörülen ücret ile idari şartnamede öngörülen ayni giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu, bu tutara ayrıca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin de eklenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler ile yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde, 9 ay üzerinden ve 15 güvenlik personeli için yüklenici tarafından ödenmesi öngörülen işçilik ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için ödenecek ücretler dikkate alınarak (yol bedeli dahil, giyim bedeli hariç) yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 141.393,18 YTL olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu toplam asgari maliyete idari şartnamede ayni olarak karşılanacağı belirtilen giyim bedeli ile özel güvenlik  mali sorumluluk sigortası bedeli dahil edilerek tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Varöz Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.02.2008 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında; giyim bedeline ilişkin olarak 15 işçi için toplam 133,64 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olarak toplam 157,50 YTL öngörüldüğü ve açıklamalarının belgelendirildiği anlaşılmıştır. Varöz Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında öngördüğü bedeller esas alınarak ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada, anılan firmaya ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet bedelinin 141.684,32 YTL olduğu, anılan isteklinin teklif fiyatı olan 141.689,73 YTL’nin bu tutarın üzerinde olduğu ve aşırı düşük teklif açıklamalarının belgelendirildiği anlaşıldığından idarece Varöz Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’ne ait aşırı düşük açıklamalarının uygun bulunmasında mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Mardan Koruma ve Özel Güv. Ltd. Şti.’nin 03.03.2008 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında; giyim bedeline ilişkin olarak 15 işçi için toplam 120,00 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olarak toplam 315,00 YTL öngörüldüğü ve açıklamalarının belgelendirildiği anlaşılmıştır. Mardan Koruma ve Özel Güv. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında öngördüğü bedeller esas alınarak ve işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada, anılan firmaya ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet bedelinin 141.828,18 YTL olduğu, anılan isteklinin teklif fiyatı olan 141.831,78 YTL’nin bu tutarın üzerinde olduğu ve aşırı düşük teklif açıklamalarının belgelendirildiği anlaşıldığından idarece Mardan Koruma ve Özel Güv. Ltd. Şti.’ne ait aşırı düşük açıklamalarının uygun bulunmasında mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul