İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-187
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-187 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1870 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :79
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-187
Şikayetçi:
 Eka Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Ltd. Şti., Suvari Mahallesi Ş.Abdullah Şener Sokak Nu:14/6 Etimesgut / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü Savunma Uzmanlığı, Atatürk Bulvarı Nu:21 06100 Opera Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35658
Başvuruya konu ihale:
 2007/145010 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 08.22.33.0177/2008-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü Savunma Uzmanlığı’nca 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eka Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Ltd. Şti.’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35658 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin 4.1 maddesinde 63 özel güvenlik görevlisinin silahlı çalıştırılacağı belirtilmesine rağmen İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde “silahsız personel ile yürütülen özel güvenlik hizmet işi”  benzer iş olarak tanımlanarak mevzuata aykırı hareket edildiği ve rekabetin kısıtlandığı

 

            2) İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmesine rağmen, İdari Şartnamenin 32.2.2 ve 32.2.3 maddelerindeki düzenlemelerden birim fiyat teklif mektubu verileceği anlamının çıktığı, belirtilen hükümlerin birbiri ile çeliştiği,

 

            3) Götürü Bedel Tip Sözleşmenin 13.2 maddesinde “yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder” düzenlemesine yer verilerek isteklileri tereddüte düşürdükleri,

 

            4) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 9 uncu maddesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı oluduğu,

 

            5) İdari ve Teknik Şartnamede çalışacak özel güvenlik görevlilerinin yaş sınırına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, oysaki 21 yaşını doldurmayanlara 6136 sayılı yasa gereği silah ruhsatı verilemeyeceği, yüklenicinin 21 yaşın altındaki bir kişiyi çalıştırmak istediğinde sorun yaşayacağı,

 

            6) Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinde “..herhangi bir nedenle meydana gelebilecek kazalardan tümüyle yüklenici sorumludur…” düzenlemesi bulunmasına rağmen madde metninde sigorta türü ve teminat limiti açıkça gösterilmediğinden, maddenin eksik düzenlendiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4.1 maddesinde; “Yüklenici 63 özel güvenlik görevlisi (silahlı) çalıştıracak, özel güvenlik hizmetinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda silahsız personel ile yürütülen özel güvenlik hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale konusu iş silahlı personel ile yürütülecek özel güvenlik işidir. Dolayısıyla iş ile aynı konuda bulunan yani silahlı personel ile yürütülecek özel güvenlik işlerine ait iş deneyim belgesi zaten kabul edilecektir.

 

İdare şikayete cevap yazısında da belirttiği üzere silahlı personel ile yürütülecek özel güvenlik işlerine ait işin benzer iş tanımını, silahsız personel ile yürütülecek özel güvenlik işlerini  dahil ederek genişletmiştir.

 

            İdare tarafından benzer işin  “özel güvenlik hizmeti” şeklinde genel bir tanımla yapılması istekliler için daha açık bir tanım olmakla beraber, yapılan düzenleme rekabeti engellemediğinden ve ihaleye katılan herhangi bir firmanın ihale dışı bırakılmasına sebep olmadığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 32.2.2 maddesinde; “En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.” düzenlemesi,

           

            İdari şartnamenin 32.2.3 maddesinde; “Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 32.2.2 ve 32.2.3 maddelerindeki düzenlemeler tip idari şartnamede aynen yer almakta olup aritmetik hataların düzeltilmesine ilişkindir. Teklifin türü tip idari şartnameye göre, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenmelidir. İdare de idari şartnamenin 19 uncu maddesinde teklif türünün götürü olduğunu sarih bir şekilde belirttiğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Sözleşme tasarısının 13.2 maddesinde; “Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Belirtilen düzenleme idareye yapılan fazla işler için geniş bir takdir yetkisi tanımaktadır ve istekliler için belirliliği ortadan kaldırmaktadır. Şartnamelerde ya da sözleşme metinlerinde bu tarz ifadelere yer verilmesi isteklileri tereddüte düşürecek mahiyettedir. Bununla beraber idari şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışı öngörülmediğinden ve götürü bedel hizmet alımlarında iş artışı 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre mümkün bulunmadığından, söz konusu hükmün uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır.

 

            İdarenin sözleşme metninin 13.2 maddesinde yapmış olduğu düzenleme, uygulama kabiliyeti bulunmayan bir düzenleme olduğundan şikayet uygun bulunmamıştır.

 

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin iş başında bulunması” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, işyerinden ayrılamaz. Ancak, idare tarafından kendi yerine kabul edilecek birisini, işlerin gecikmesine veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. Yüklenici veya vekili, iş yerinden ayrılmalarını gerektiren zorunlu hallerde, kontrol teşkilatından izin almak zorundadırlar.

Yüklenici veya vekili, işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında istendiği zaman kontrol teşkilatı ile birlikte bulunacaklardır. ” düzenlemesi mevcuttur.

Belirtilen düzenleme Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan düzenleme olup, Kamu İhale Genel Tebliği ya da Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olmadığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

 

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu iş silahlı personel ile yürütülecek özel güvenlik işidir. Dolayısıyla çalıştırılacak kişilerin işin mahiyetine uygun olması gerekmektedir.

 

            İdare tarafından çalıştırılacak kişiler için herhangi bir yaş şartı konulmamış olması, ruhsat almak için gerekli kanuni yaşı doldurmamış kişilerin işe alınmasını ve kendilerine sihal ruhsatı verilmesini sağlamadığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

 

Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinde; “Yüklenici hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın tüm güvenlik  önlemlerini zamanında almak ve kazalardan korunmak yöntem ve çarelerini almakla yükümlüdür. Bu nedenle yükümlülüğün yerine getirilmesinde gerek ihmal ve dikkatsizlik veya önlem almamaktan gerekse ehliyetsiz işçi kullanmaktan veya herhangi bir nedenle meydana gelebilecek kazalardan tümüyle yüklenici sorumludur. Bununla ilgili yapılması gerekebilecek giderler yükleniciye ait olacak ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19’ncu Maddesi Hükümlerine göre yürütülecektir.” düzenlemesi,

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” hükmü,  yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII.B maddesinde; “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında hırsızlık, emniyeti suiistimal gibi farklı sigorta türlerine ilişkin bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin özel güvenlik ihalesinde mali sorumluluk sigortası dışındaki diğer sigorta türlerine yer vermemesi mevzuata aykırı görülmediğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 İncelemeye konu ihalede;

 

Sözleşme tasarısının 13.2 maddesinde; “Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.” düzenlemesi ile ,

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun’ un 24 üncü maddesine göre götürü bedel sözleşme düzenlenecek hizmet alımı ihalelerinde iş artışı mümkün bulunmadığından sözleşme tasarısının 13.2 maddesinde yapılan “Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder” düzenlemesi mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gibi, ihaleye teklif verecek isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu, mevcut ihale dokümanı ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı, bu nedenle 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul