İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1870
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :72
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1870
Şikayetçi:
 Beker Turizm Seyahat Kollektif Şti., Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Nu 48 K 2 Gölcük / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,Ömerağa Mah. A. Yüksel Cad. Belsa Plaza A Blok Nu 41028 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2008 / 9062
Başvuruya konu ihale:
 2008/11979 İhale Kayıt Numaralı “Kandıra İlçesinde Kullanılmak Üzere Damperli Kamyon Kiralanması Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.09.14.0196/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kandıra İlçesinde Kullanılmak Üzere Damperli Kamyon Kiralanması Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Beker Turizm Seyahat Kollektif Şti.’nin 17.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.03.2008 tarih ve 9062 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sundukları iş deneyim belgesinin ihale konusu işe uygun olmaması nedeniyle idare tarafından kabul edilmemesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

 

           

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı Kandıra ilçesinde kullanılmak üzere damperli kamyon kiralanması hizmeti olarak, fiziki miktarı ve türü ise 10 adet (her biri 1080 saat) en az 10 m3 damperli  kamyon ile sürücü, akaryakıt ve genel giderler dahil, 200 gün süre ile toplam 10.800 saat damperli kamyon kiralama hizmeti olarak düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde;“İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70´i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” düzenlemesi,

 

            7.4 maddesinde ise;“Benzer iş olarak kabul edilecek işler:Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü iş makinesi ve araç kiralama hizmetleri “ düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi firma tarafından iş deneyim belgesi olarak Yay Gemi Yapım San. Tic. A.Ş. ile imzalanan personel taşıma işine ait sözleşmenin sunulduğu, iş deneyim belgesi olarak sunulan bu sözleşmenin benzer iş tanımına uygun olmaması gerekçesiyle başvuru sahibi firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi firma tarafından sunulan sözleşmenin personel taşıma işine ilişkin olduğu, nitelik bakımından benzer iş tanımından farklılık gösterdiği, bu nedenle de başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşmenin benzer iş tanımına uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasından mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde;

 

“Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

 

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işler iş ortaklığındaki hisseleri oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları dikkate alınarak değerlendirilir.

 

Aday veya istekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulan bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde 60 ıncı maddeye göre güncellenmek suretiyle ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, aday veya istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, B. İş Deneyimi Belgeleri, b) Hizmet Alımları” kısmında;

 

“Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

           

            Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi firma ile Yay Gemi Yapım San. Tic. A.Ş. arasında imzalanan sözleşmede işin 01.05.2006 tarihinde başlayacağı, 31.12.2007 tarihinde sona ereceği düzenlenmiştir. Başvuru sahibi tarafından 31.05.2006-31.12.2007 dönemine ilişkin faturaların sunulduğu görülmüştür. Ancak sunulan sözleşmede yapılacak işlerin bedeli yazılmakla beraber, sözleşmenin toplam bedeli yazılı olmadığından ve bu bedel hesaplanamadığından başvuru sahibi firma tarafından sunulan sözleşmenin iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı

 

            İhale üzerinde bırakılan Ertaç Tur. Sey. Oto. A.Ş. tarafından iş deneyim belgesi olarak Korozo Amb. San. ve Tic. A.Ş. ile imzalanan personel toplu taşıma ve araç kiralama işine ait sözleşmenin sunulduğu, bu sözleşmenin idare tarafından uygun kabul edildiği görülmüştür. Sunulan sözleşme ve buna ilişkin faturalar incelendiğinde sözleşme konusu işin personel taşıma işi olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan sözleşmenin konusunun nitelik bakımından benzer iş tanımından farklılık gösterdiği, bu nedenle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

  Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, B. İş Deneyimi Belgeleri, b) Hizmet Alımları” kısmında;

 

“Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

           

          Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Ertaç Tur. Sey. Oto. A.Ş. ile Korozo Amb. San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan sözleşmede 01.01.2006 tarihinde işe başlanıp, 31.12.2007 tarihinde işin sona ereceği düzenlenmiştir. İhale üzerinde bırakılan firma tarafından 31.01.2006-31.12.2007 dönemine ilişkin faturaların sunulduğu görülmüştür. Ancak sunulan sözleşmede ihale bedeli günlük olarak belirtilmekle beraber, sözleşmenin toplam bedelinin açık ve net bir şekilde belirtilmediği görülmüştür. Bu nedenle anılan firma tarafından sunulan sözleşmenin iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuruya konu ihalede geçerli ve en yüksek teklifi veren iki istekli olan Özdemir Ticaret ile Özaykutlar Nak. İnş. Ltd. Şti.-Gazioğlu Nak. iş ortaklığının teklifinin 475.200,00 YTL olduğu, bu bedelin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

 İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler gereğince, idareler bu Kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; tekliflerin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. Anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerin söz konusu ihalede ihlal edildiği anlaşıldığından, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

            Şikayete konu ihalede, Kurul kararında da belirtildiği üzere, başvuru sahibi firma tarafından sunulan sözleşme iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından, ihale üzerinde kalan firma tarafından sunulan sözleşmeye konu iş ise benzer iş tanımından farklılıklar gösterdiğinden her iki istekliye ait teklifin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ancak, Kurulun çoğunluk kararı ile geriye kalan iki teklifin de idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesi ile ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

Oysa, İdarenin kullanılabilir ödenek tutarı da yeterli olduğundan, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. Maddesi (C ) fıkrası uyarınca İdarece yaklaşık maliyete ilişkin gerekli sorgulamanın yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Bu bakımdan, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği karşı oyu ile inceleme konusu ihalenin iptaline yönelik çoğunluk kararına  katılmıyoruz.

 

 

 

 

              İş Deneyim  belgelerinin  taşıması gerekli olan şartlar 4734 sayılı kanun, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, İdari şartname ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Anılan  mevzuat hükümleri ile belirlenen kriterler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilen  iş deneyim belgesinin “Damperli Kamyon Kiralanması

Hizmeti” işi ile uyuşmaması, iş deneyim belgesini tevsik eden sözleşme vb. türü  belgelerinde yeterli görülmemesi nedeniyle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki esas inceleme  raporunda yer alan tespite Kurul katılmış ancak;  ihalede tek geçerli teklif olarak kalan  Özdemir LTD.ŞTİ.-Gazioğlu Nakliyat İş ortaklığının teklifinin  idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, bundan söz konusu ihalede tekliflerin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, dolayısıyla  4734 sayılı Kanun’un 5  inci maddesinde yer alan  “rekabeti ve kaynakların verimli kullanılması” ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar vermiştir.        

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. Maddesi (C ) fıkrası uyarınca ihalede  geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda İhale komisyonu;

           a-Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

           b-Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse,güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

          c-Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

           Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese ettikten sonra verilen teklifleri uygun bulması halinde  işin ihalesine , uygun bulmaması halinde  ihalenin iptaline karar verme hususunda  takdir hakkına sahip bulunmaktadır.

 

            İdarece yaklaşık maliyete ilişkin gerekli sorgulamanın yapılarak ihalenin sonuçlandırılması

konusundaki takdir hakkını kullanmadan, Kurul tarafından resen ihale işlem ve kararının iptaline karar verilmesi anılan tebliğ ile yapılan düzenlemeye aykırı  olduğundan; incelemeye konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği karşı oyu ile inceleme konusu ihalenin iptaline yönelik çoğunluk kararına  katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul