İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1871
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :73
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1871
Şikayetçi:
 Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliği, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:16 35920 Selçuk / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliği, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:16 35920 Selçuk / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.04.2008 / 10173
Başvuruya konu ihale:
 2007/202942 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.10.20.0201/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erd-Tem Tem. İla. Güv. Ele. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.04.2008 tarih ve 10173 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idareye 24.03.2008 tarihinde yapılan başvurudan sonuç alınamadığı belirtilerek  itirazen şikayet başvuruları hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi talep edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda ise, ihaleye katılan yedi isteklinin altısından aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, dört isteklinin teklif açıklamalarını verdiği, firmaları ile ihale üzerinde bırakılan İşbilir firmasının teklifi arasında 595,34 YTL fark bulunduğu, firmaları tarafından giyim ve ilaçlama için öngörülen bedelin kabul edilmediği ancak İşbilir firmasının açıklamalarının kabul edildiği, idarenin 2006 yılı ihalesinde İşbilir firması giyim ve ilaçlama için bedel öngörmemesine rağmen 2006 yılında yapılan ihalenin  bu firma üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonu üyelerinin mevzuata aykırı işlem tesis ettiği, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu iş 01.03.2008-31.12.2010 tarihleri arası 34 aylık süre için 17 personel ile malzemesiz genel temizlik hizmeti alımı olarak tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin üçüncü bendinde ihale konusu iş kapsamında çalışacak 16 personele asgari ücretin, 1 şefe asgari ücretin %25 fazlasının ödeneceği, personele yemek ve yol gideri ödenmeyeceği, 17 kişiye verilecek altışar adet kıyafet ile ilaçlama giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiş, 26.5 inci maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranı %2 olarak belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.B maddesinde temizlik malzemelerinin idare tarafından yükleniciye verileceği belirtilmiş, 2.C maddesinde kullanılacak temizlik ekipmanların sayısı belirlenmiş, ilaçlama özel şartnamesinde ilaçlama süreleri ile kullanılacak ilaçların özelliklerine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 17 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti esas alınarak yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyetinin (giyim gideri hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 448.389,43 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde de benzer düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir…

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye yedi isteklinin teklif verdiği, altı istekliden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenildiği, 04.03.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile Soner Mob. İnş. Tur. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarını sunmaması nedeniyle, Genç Ufuklar Dan. Tem. Gıda Hal. İlş. İnş. Taah. Paz. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin hatalı teklif verdiklerine ilişkin yazılı beyanda bulunması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklamalarını sunan dört istekliden başvuru sahibi Erd-Tem Tem. İla. Güv. Ele. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının giyim için kişi başına öngörülen 0,03 YTL ve aylık ilaçlama için öngörülen 0,07 YTL ile işin yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle yeterli bulunmadığı, açıklamaları yeterli görülen İşbilir Tem. Taş. İnş. Gıda Tek. Ür. Oto. Eml. Tur. Sey. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Erd-Tem Tem. İla. Güv. Ele. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 448.395,06 YTL olduğu, bu tutarın giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 5,63 YTL üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan açıklamalar incelendiğinde, giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç kıyafet başına 0,03 YTL, toplam 3,06 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği, ilaçlama gideri için toplam 2,49 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan İşbilir Tem. Taş. İnş. Gıda Tek. Ür. Oto. Eml. Tur. Sey. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 448.990,40 YTL olduğu, bu tutarın giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 600,97 YTL üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan açıklamalar incelendiğinde giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç kıyafet başına 2,50 YTL, toplam 255 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği, ilaçlama gideri için toplam 328,47 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu hüküm uyarınca aşırı düşük teklif bileşenlerine ilişkin yapılan açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda teklifin aşırı düşük olup olmadığına karar verilmesi ihale komisyonun yetkisinde olup, başvuru sahibi tarafından giyim gideri için öngörülen 3,06 YTL ve ilaçlama giderleri için öngörülen 2,49 YTL ile işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin açıklamalarının yeterli görülmemesinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırılık bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından idarenin 2006 yılında yaptığı ihalede İşbilir firmasının giyim ve ilaçlama için bedel öngörmemesine rağmen 2006 yılında yapılan ihalenin  bu firma üzerinde bırakıldığı iddia edilmekle birlikte, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağından, 2006 yılında gerçekleştirilen ihalenin bu dilekçe kapsamında incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) İhale dokümanında teklif bedellerinin birbiriyle karşılaştırılmasını engelleyen eksiklik, belirsizlik veya çelişki yaratan bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

1) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G maddesinde; “…16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesine,

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “…Önemli not: Bayram ve fazla mesai ücretleri yükleniciye idarece ayrıca ödenecek olup teklif fiyata dahil edilmeyecektir…” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 2.B maddesinde; “…Kurumumuzun 24 saat kesintisiz görev yapması nedeniyle bayram ve haftalık izin günleri idare tarafından düzenlenecektir.

…Bayram ve resmi tatil günlerinde çalıştırılacak işçi sayısını ihtiyaca göre idare belirleyecek olup bu günlere denk gelen fazla çalışmaların ücreti idarece yüklenici firmaya ödenecektir.

Bu fazla çalışmaların karşılığı prensip olarak çalışılan her günün karşılığında kişiye izin verilmesi olmasının yanında, izin verilemediği hallerde fazla çalışma ve mesai ücretleri ödenecektir…” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece resmi ve dini bayram günlerinde de çalışma yapılacağı öngörülmesine rağmen ihale dokümanında bu günlerde yaptırılacak çalışma için çalışılacak gün ve personel sayısının  belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde tatil yapmayarak çalışması halinde bir günlük ücret ödenmesi gerekmekte olup, “çalışmaların karşılığı prensip olarak çalışılan her günün karşılığında kişiye izin verileceği”  yönündeki düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G maddesinde; “…13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” düzenlemesi mevcuttur.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde giyim giderine ilişkin olarak “…Giyim ücreti: (17 kişi x 6 adet)”  ifadesine yer verilmiş, teknik şartnamenin 2.C maddesinde; “…İşçilere yapılacak olan her türlü ödeme esnasında ve giyim-kuşamlar işçilere dağıtılırken yazlık ve kışlık (2 adet) muayene komisyonu üyelerinden en az biri nezaret edecektir…” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartname ve teknik şartnamede giyim giderinin istekliler tarafından karşılanacağı ve giyeceğin sayısı belirtilmekle birlikte, kıyafetlerin türü ve özelliklerine dair herhangi bir belirleme yapılmamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            ı) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

1) İdarenin 12.02.2008 tarih ve 371 sayılı yazısı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ant-Pa End. Yem. Tem. Gıd. Oto. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği anlaşılmıştır. Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamalar incelendiğinde, giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç kıyafet başına toplam 663,00 YTL öngörüldüğü ve buna ilişkin proforma fatura sunulduğu, ilaçlama gideri için toplam 765,00 YTL öngörüldüğü ve kullanılacak ilaca ilişkin proforma fatura ile ilaçlamanın Akdeniz Tem. İlaç. Hiz. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılacağına dair taahhütname sunulduğu görülmekle birlikte, ilaçlama yapacak firmaya ödenecek ücrete dair herhangi bir açıklama yapılmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin açıklamalarının geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Berk-say Tem. Yem. Ürt. Hiz. Dan. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamalar incelendiğinde, sözkonusu istekli tarafından giyim gideri için %3 sözleşme gideri hariç kıyafet başına toplam 730,32 YTL öngörüldüğü ve buna ilişkin proforma fatura sunulduğu, ilaçlama gideri için toplam 860,24 YTL öngörüldüğü ve ilaçlama işinin bu tutara yapılacağına dair taahhütname sunulduğu görülmekle birlikte, ilaçlama işinin bu tutara yapılacağını tevsik eden belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin açıklamalarının geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul