İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1872
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :74
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1872
Şikayetçi:
 Er-Ma Sos. Hizm. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti., Hükümet Caddesi Özdoyuran İşhanı No:224 K:2 D:4 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Babaeski Devlet Hastanesi Başhekimliği, G.O.P. Mah. Hastane Sok. Nu 1 39200 Babaeski / KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8548
Başvuruya konu ihale:
 2008/11218 İhale Kayıt Numaralı “İşçilik Hizmetleri Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 08.08.84.0201/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Babaeski Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 28.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan İşçilik Hizmetleri Alımı İhalesi ihalesine ilişkin olarak Er-Ma Sos. Hizm. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.03.2008 tarih ve 8548 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Firmaları tarafından sunulan, iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair taahhütnamenin noter onaylı olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak Öztek Ltd. Şti’nin taahhütnamesinin noter onaylı olmamasına rağmen ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı, iş bitirme belgelerinin şirketlere ait olması ve beyanı gereken bir ortaklığın bulunmaması nedeniyle firmalar tarafından sözkonusu taahhütnamenin sunulmasına dahi gerek olmadığı, firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 ve 56 ncı maddeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği,

 

2) Ticaret Sicil Gazetesinin asıllarının idare yetkilisine gösterildiği ve idare yetkilisi tarafından “Aslı idarece görülmüştür” kaşesinin basıldığı, firmaları tarafından sunulan 6678 sayılı ticaret sicil gazetesinin tüzel kişiliğin ortakları ve yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterdiği, buna rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

3) İhale dokümanında faaliyet belgesi, kaşe ve ticaret sicil gazetesindeki adreslerin aynı olacağı yönünde düzenleme yapılmadığı halde tekliflerinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı, Türk Ticaret Kanununa göre bir şirketin birden fazla şubesi ve irtibat bürosunun bulunabileceği, idari şartnamenin 7.1.a maddesinde sadece tebligat için adres beyanı istenildiği, idarece tebligat adresinin ticaret sicil gazetesinde yayınlanması şartının ileri sürülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Öztek Ltd. Şti’nin geçici teminat mektubunda teyit yazısı bulunmadığı halde bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı,

 

            5) Teklif zarfının yapıştırılan yerinin istekliler tarafından imzalanıp, kaşe ve mühür basılması gerektiği, buna rağmen ihale komisyonunun zarfı imza ve kaşe yerine, etiketi kaşeleyip imzalayan Doğus Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif zarfını açtığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”,

 

İhale ilanının 4.1.10 ve idari şartnamenin 7.1.n maddesinde; “Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname”, istekliler tarafından sunulması zorunlu belgeler arasında düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından Çorlu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.07.2007 tarihinde düzenlenen “80 kişiyle 24 ay malzemesiz temizlik hizmeti alımı” işine ilişkin 1.224.948,06 YTL belge tutarına haiz iş durum belgesinin sunulduğu, belgede başvuru sahibi Er-Ma Sos. Hizm. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklık oranının %49 olarak, İstanbul Müzayede Org. Sos. Hiz. Gıda Nak. Tek. En. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklık oranının %51 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İhale komisyonunun 07.03.2008 tarihli kararında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında, iş deneyim belgesinin başvuru sahibi ve İstanbul Müzayede şirketlerinin beraber gerçekleştirdiği bir işe ilişkin olmasına rağmen iş deneyim belgesinin başka tüzel kişilere kullandırılmayacağına dair taahhütnamenin noter onaylı olmaması hususu sayılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Düzenleme koşulları” başlıklı 54 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; “İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini de belirtir, aynı iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenerek verilir…” düzenlemesine, “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 59 uncu maddesinin (c) bendinde; “Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarı; iş ortaklıklarında o iş ortaklığındaki hisse oranında, konsorsiyumlarda ise ortakların gerçekleştirdikleri iş kısımlarına ilişkin miktarlar üzerinden hesaplanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı VIII/F maddesinde;

“a) 4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesinde, iş deneyim belgelerinin, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, bu belgelerin devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan madde hükmünde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye katılımlarında, belge sahiplerinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi koşulları aranmış, aynı koşullara uygulama yönetmeliklerinde de yer verilmiştir.

… Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 10 uncu maddesindeki amir hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak adına düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunmak suretiyle ihaleye katılan tüzel kişiliği haiz aday veya isteklilerin, teklifleri kapsamında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"yi sunacakları hükme bağlanmış ve buna ilişkin olarak bir standart form oluşturulmuştur. (Standart Form — KİK027.2/….)

Söz konusu standart form; ihaleye katılımda, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağın birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunması ve bu ortağa ait iş deneyim belgesinin tüzel kişilikçe kullanılması halinde, ortağın hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğinin ve belge sahibinin adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin, bu tüzel kişilikte söz konusu hisse oranı muhafaza edildiği sürece, sadece aynı tüzel kişiye kullandırılacağının, ihalelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla başka tüzel kişilere de ayrıca kullandırılmayacağının taahhüdüne yöneliktir. Dolayısıyla ihaleye katılan tüzel kişinin, gerek yarıdan fazla hissesine sahip ortağının gerekse diğer ortaklarının tüzel kişilikteki hisse oranlarının standart form kapsamında ayrıca beyan edilmesi gerekmemektedir.

Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu standart form, ihaleye katılan tüzel kişiye kullandırılan iş deneyim belgesi bir gerçek kişiye ait ise bu gerçek kişi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından, bu iş deneyim belgesinin bir tüzel kişiye ait olması halinde ise bu tüzel kişinin yetkili temsilcisi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.

Söz konusu standart formun noterden onaylı olması gerekmekte olup, Türkiye Noterler Birliği’nin 2004/36 Sayılı Genelgesinde de belirtildiği üzere bu onay işlemine ilişkin noter harcı olarak maktu harç alınacaktır...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca iş deneyim belgelerinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin, iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı (hissedarı) adına düzenlenmiş olması halinde sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin, başvuru sahibi ile İstanbul Müzayede Org. Sos. Hiz. Gıda Nak. Tek. En. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin iş ortaklığı oluşturmak suretiyle gerçekleştirdiği bir işe ilişkin düzenlendiği, iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişinin hissedarı adına düzenlenmesi ile ihaleye katılan tüzel kişinin ortağı olduğu iş ortaklığı adına düzenlenmesinin farklı hususlar olduğu, iş deneyim belgesinin başvuru sahibi tüzel kişinin hissedarı adına düzenlenen bir belge olmadığı anlaşıldığından, şikayetçi tarafından iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin sunulmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle sözkonusu taahhütnamenin noter onaylı olmaması nedeniyle başvuru sahibinin teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması nedeniyle, sözkonusu istekli tarafından da iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.1.c maddesinde, isteklilerin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri kapsamında teklif ile birlikte sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

28.02.2008 tarihli “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak”ta başvuru sahibinin sunduğu Ticaret Sicil Gazetesine ilişkin olarak “…Ticaret Sicil Gazetesinin şirket ilanının bulunduğu 362-363 cü sayfalarında Ticaret Odasına veya notere ait tasdik kaşesi yoktur”  hususlarına yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 37 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan düzenleme uyarınca istekliler tarafından ihale dokümanında istenen belgelerin aslının, noter onaylı örneklerinin veya “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülen suretlerinin sunulması mümkün olduğu gibi, Ticaret Sicili Gazetesi yönünden bunlara ilave olarak Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanan suretlerinin sunulması da mümkündür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan 03.09.2003 tarih ve 5877 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 362 ve 363 üncü sayfaları ile 8.11.2006 tarih ve 6678 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 543 ve 544 üncü sayfaları üzerinde “aslı idarece görülmüştür” ibaresinin yer aldığı görüldüğünden, gazete örneğinin Ticaret Odası veya noter onaylı olmaması gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.1.a maddesinde; “Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi”nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri kapsamında teklif ile birlikte sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

İhale komisyonunun 07.03.2008 tarihli kararında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında, “…Ticaret Sicil Gazetesindeki, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış olan 15.02.2008 tarih 1442 sayılı faaliyet belgesindeki adresin teklif mektubundaki adres ile aynı fakat tebligat adresi ve firmanın kaşesindeki adres ile uyumsuz olduğu ve bu adres değişikliği Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilmediği…” hususları sayılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif mektubunda, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen  faaliyet belgesinde ve 03.09.2003 tarih ve 5877 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirket adresinin “Muhittin Mah. Vakıf İş Hanı Kat:2 No:226 Çorlu/Tekirdağ” olarak belirtildiği,  şirket kaşesi ve tebligat için adres beyanında ise “Hükümet Cad. Özdoyuran İş Hanı No:224 Kat:2 Daire:4 Tekirdağ” adresinin gösterildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerde iki farklı adresin yer aldığı anlaşılmakla birlikte, tebligat için adres beyanında; “…adıma yapılacak tebligatlar için aşağıdaki adresimi kabul ettiğimi bu adrese yapılacak tebligatların kendime yapılmış olduğunu beyan ve kabul ederim.” ifadesine yer verilerek beyandaki adrese yapılacak tebligatların istekli tarafından kabul edileceği belirtildiğinden, şirket adresinde farklılık bulunması gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca idari şartnamenin 7.1.c maddesi uyarınca Ticaret Sicili Gazetesinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumun belirtmesi zorunlu olduğundan, Ticaret Sicili Gazetesinde adres değişikliğine ilişkin bir ibareye yer verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teminatlar” başlıklı 65 inci maddesinde;

“İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.


Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın veya özel finans kurumunun genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun teyit edilmesinin idarenin takdirine bağlı bir husus olduğu ve zorunluluk arz etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 31.2.2 maddesinde; “İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı ve ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Doğan Sos. Hiz. Kur. Dağ. Taş. İnş. Yat. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarflarının ihale işlem dosyasında bulunan örneğinin incelenmesinden; zarfın üzerinde isteklinin ticaret unvanı, adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin adresinin yazılı olduğu, zarfın yapıştırılan yeri üzerine etiket yapıştırılarak etiketin imzalanıp kaşelendiği anlaşılmıştır. Zarfın yapıştırılan yerinde, etiketin üzerinde de olsa, imza ve kaşe bulunduğu anlaşıldığından teklif zarfının idarece geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul