İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1874
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :77
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1874
Şikayetçi:
 Piramit Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Süleymaniye No: 25 34000 Beyazıt Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8230
Başvuruya konu ihale:
 2007/196703 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 08.08.40.0203/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2008 tarih ve 8230 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Götürü bedel üzerinden ihale edilen başvuruya konu ihalede, idari şartnamenin 26.3.2 nci maddesinde yer alan; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısının 26.3.3 te belirtilen miktarların gerçekleşmesi durumunda yüklenici aradaki farkı talep etmeyecektir. Ancak çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısının belirtilen miktardan fazla gerçekleşmesi durumunda fazla çalışma yükleniciye ödenecektir. Ödemelerde idarece tutulan kayıtlar esas alınacaktır.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamede yer alan güvenlik personelinden ne kadarının bayan olacağının idare tarafından belirleneceğine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Yakıt bedeline gelecek zamların isteklilere ödenmeyecek olmasının sağlıklı bir teklif hazırlamaya engel teşkil ettiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı; “Güvenlik hizmet alımı”, fiziki miktar ve türü; “İstanbul Üniversitesi Güvenlik Hizmeti Alımı (1.Kısım: 224 güvenlik personeli, 9 amir,1 güvenlik  müdürü olmak üzere toplam 234 Kişi İle) (2. Kısım: 271 güvenlik personeli, 10 amir, 2 güvenlik müdürü olmak üzere  toplam 283 kişi ile güvenlik hizmeti alımı)” düzenlemesi,

 

“Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 ncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi,

 

“Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3.2 Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışacak personel sayısı ve gün sayısının 26.3.3 te belirtilen miktarların altında gerçekleşmesi durumunda yüklenici aradaki farkı talep etmeyecektir. Ancak çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısının belirtilen miktardan fazla gerçekleşmesi durumunda fazla çalışma yükleniciye ödenecektir. Ödemelerde idarece tutulan kayıtlar esas alınacaktır.” düzenlemesi,

 

 yer almaktadır.

4735 sayılı Kanunun “Sözleşme türleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; “b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme, düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı” başlığı altında; “4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenleme dikkate alındığında, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde, götürü bedel üzerinden teklif alınacağı ve ihale üzerinde bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacağı düzenlemesine yer verilmesine karşın, 26 ncı maddesinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin olarak çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısında artış olması halinde fazla çalışmadan kaynaklanan ücretin yükleniciye ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılması mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4.5 inci maddesinde; “Özel güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak personelin ne kadarının bayan olacağı idarece belirlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

İhale dokümanında, ihale konusu işin toplam kaç güvenlik personeliyle yürütüleceğine ilişkin olarak isteklilerin sağlıklı şekilde teklif hazırlamalarına imkan sağlayacak nitelikte düzenlemelerin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle teknik şartnamede yer alan iddia konusu düzenleme  teklif vermeye engel teşkil etmemektedir.

 

Başvuru sahibinin, ihale konusu hizmet alımında istihdam edilecek personel içindeki  bayan personel sayısının ihale dokümanında belirtilmemesinin, yüklenicinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında idarece belirlenen sayıda bayan güvenlik personeli temin edememesine ve ihale dokümanında öngörülen yaptırımlara maruz kalmasına yol açabileceği yönündeki iddiası somut verilere dayanmadığından yerinde bulunmamıştır.  

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamede, ihale konusu özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesinde 4 adet motosiklet ve 1 adet arazi aracı olmak üzere, 5 adet aracın kullanılacağının belirtildiği ve bu araçların katedeceği günlük yol miktarlarına km cinsinden yer verildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 nci maddesinde; “Fiyat farkı, 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 8 inci maddesi esasları doğrultusunda ödenecektir. Sadece asgari ücretteki artış miktarı ve bu artış miktarından kaynaklanan işveren payı kadar fiyat farkı verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlığı altında; “Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılacak aracın akaryakıt ve diğer maliyetlerinin önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmeyeceğine ilişkin düzenleme dikkate alındığında, fiyat farkı ödemesinin yalnızca asgari ücretteki artışlarla sınırlandırılması, isteklilerin sağlıklı bir teklif hazırlamalarına engel teşkil etmeyecektir.  Bu bakımdan, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul