İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1875
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :78
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1875
Şikayetçi:
 Lider Güvenlik Sistemleri End. Temz. Ürün. Kurye Dağt. Taşm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Arpaemini Mahallesi Morova Sokak No:34-2 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Süleymaniye No:25 34000 Beyazıt Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8463
Başvuruya konu ihale:
 2007/174927 İhale Kayıt Numaralı “Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa Mevkilerindeki Üniversiteye Bağlı Birimlerin Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.08.71.0203/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa Mevkilerindeki Üniversiteye Bağlı Birimlerin Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Lider Güvenlik Sistemleri End. Temz. Ürün. Kurye Dağt. Taşm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8463 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idareye sundukları aşırı düşük teklif değerlendirmesine ilişkin açıklamaların işçilik hesabının 5 ay 58 gün üzerinden yapıldığı gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı; “Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa Mevkilerindeki Üniversitemize Bağlı Birimlerin  Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi”, fiziki miktar ve türü; “91 kişi ile 153.100 m2 alan” düzenlemesi,

 

“Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3 ayrıca her personele günlük brüt 5,50 YTL yemek bedeli ve günlük brüt 7,50 YTL yol bedeli nakdi olarak 26 gün üzerinden ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

 

26.5 bu işin tehlike sınıfı II, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası pirim oranı %2’dir.” düzenlemesi, 

 

“İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “49.1 sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra 03.03.2008 tarihinde ilgili birim amirleri ile firma arasında imzalanan tutanak ile işe başlanır. İş 03.03.2008 tarihinde başlar, 30.06.2008 tarihinde akşam mesai bitiminde ara verilir. 03.10.2008 tarihinde başlar 31.12.2008 tarihinde akşam mesai bitiminde son bulur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin 706.247,85 YTL, % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yol ve yemek bedeli dahil, giyim bedeli ve kullanılacak malzeme giderleri hariç) 727.435,09 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin 733.000,00 YTL tutarında teklif sunduğu, söz konusu teklifin ise idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve 28.12.2007 tarih ve 45743 sayılı yazı ile başvuru sahibinden teklif bileşenleriyle ilgili açıklama talep edildiği tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif bileşenlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, asgari toplam maliyetin (yemek ve yol dahil, giyim bedeli hariç) işin başlangıç tarihinin ve ara vermeden sonra yeniden işe başlama tarihinin ayın ilk gününden farklı bir gün olduğu dikkate alınarak hesaplandığı, giyim ve temizlik malzemelerine ilişkin olarak teklif edilen fiyatların dayanağı olan proforma faturalara da açıklama ekinde yer verildiği tespit edilmiştir. Bu durumda, başvuru sahibinin asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak yaptığı hesaplamanın Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan açıklamaya uygun olarak yapıldığı ve teklif bileşenlerine ilişkin olarak sunduğu belge ve bilgilerin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlığı altında; “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu durumda, teklifi asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılayan başvuru sahibi Lider Kor. ve Güv. Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin 5 ay 58 gün üzerinden yapıldığından teklif edilmesi gereken asgari toplam maliyetin altında kaldığı gerekçesiyle reddedilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, teklifi asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılayan başvuru sahibi Lider Kor. ve Güv. Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul