İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-188
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-188 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1880 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :80
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-188
Şikayetçi:
 V İ P Temizlik Yem. Taş. Bilg. Otom. ve Yön. Sist. Tic. Ltd. Şti. Hürriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:105/b İncirlik / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Silifke Devlet Hastanesi Baştabipliği Göksu Mahallesi, Atatürk Caddesi, 33960, Silifke / İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36270
Başvuruya konu ihale:
 2007/158918 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 75 (Yetmiş Beş) İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik ve Malzemeli İlaçlama Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.22.81.0171/2008-84E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Silifke Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 75 (Yetmiş Beş) İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik ve Malzemeli İlaçlama Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak V İ P Temizlik Yem. Taş. Bilg. Otom. ve Yön. Sist. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.12.2007 tarih ve 36270 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Benzer iş kapsamının rekabeti engelleyecek şekilde belirlendiği,

 

            2) Birim fiyat teklif cetvelinde işçiler ile diğer sabit gider kalemlerinin birlikte tek bir kalem olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

           

            3) İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanmasına ilişkin düzenlemenin eksik ve mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Teknik Şartnamenin işin koordinasyonunu sağlayacak genel yönetici ücretinin teklif fiyata dahil edilmeyeceği yönündeki düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu, 

 

İddia  edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde;

 

            Kamu veya özel sektörde yapmış olduğu malzemeli temizlik ve malzemeli ilaçlama işi” nin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır.

 

Aynı şekilde anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında;

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar/ M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

            İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

 

            İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale konusu hizmet, 75 işçi ile malzemeli genel temizlik ve malzemeli ilaçlama alımı işidir. Yukarıdaki düzenlemede, karakteristik ediminin ilaçlama olmadığı hizmet alımı ihalelerinde sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip yüklenicilerin değil, buna sahip olmayan ve fakat anılan belgeye sahip üçüncü kişiler tarafından yerine getirileceğini taahhüt edilmesi suretiyle ihaleye katılabilmelerinin yolu açılarak geniş bir katılımın amaçlandığı görülmektedir. Şikayete konu ihalede ise, malzemeli ilaçlama işinin yaklaşık maliyet içerisinde çok küçük bir paya sahip olduğu göz önüne alındığında Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olmayan kişilerin de sırf bu nedenle ihaleye katılmalarının engellenmemesi gerekmektedir. Oysa benzer iş tanımından,  malzemeli temizlik hizmeti ile birlikte malzemeli ilaçlama işinin de yapılmış olması şartının arandığı, dolayısıyla bu düzenleme ile, her iki işi de yapmış isteklilerin teklif verebilecekleri belirlenmiş bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle, sadece temizlik işini yapmış ancak ilaçlama işini yapmamış olan yüklenicilerin hiçbir şekilde ihaleye teklif verebilmeleri mümkün olmayacağı anlaşıldığından söz konusu düzenlemenin rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde;

 

İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 

İdare de bu düzenleme uyarınca birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelini;

 

Sıra No

Malın/İşin Adı

Miktar

Birim

Teklif Edilen Birim Fiyat(Para birimi belirtilecek)

Tutarı (Para birimi belirtilecek)

   

   1

2008 yılı 75 kişi ile malzemeli genel temizlik ve malzemeli ilaçlama işi

 

     1

 

ADET

 

 

 

                                           TOPLAM TUTAR ( K.D.V Hariç )

 

Şeklinde düzenlemiştir.

 

 

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun “Sözleşme Türleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

            “b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

 

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,” hükmüne,

 

Aynı şekilde Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VIII/M maddesinde;

 

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir...” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhalede teklif türünün birim fiyat teklif olarak belirlenmesine karşın, birim fiyat teklif cetveli olarak hazırlanan belgenin sadece ihale konusu işin adının belirtildiği tek bir kalemde yani götürü bedel teklif cetveli özelliğini taşır mahiyette düzenlendiği görülmüştür. İhale konusu işin birimlere ayrılmasını gerektirecek kalemlere (temizlik malzemesi, personel gideri, ilaçlama gideri gibi) sahip olmakla birlikle, söz konusu ihalede birim fiyat teklif cetvelinin tek kalem olarak işçilik ücreti ile birlikte değerlendirildiğinde teklif belirlenmesine engel oluşturmayacağından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde;

 

“…Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

 

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

 

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

 

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

 

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

 

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

 

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

 

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

 

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” hükmüne,

 

Bu hususa ilişkin olarak da Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda;

 

İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk, idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitler yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerinin sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olacağı belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiğinden, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Temizlik İşinin Yapılma Şekli ve Şartları” başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

“…ayrıca firma sahibinin işin başında devamlı bulunmaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek sorumlu bir genel yönetici konulacaktır. (yukarıda belirtilen okulların birinden mezun) Ekip sorumluları ve genel yöneticinin ücreti yüklenici tarafından karşılanacak olup yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi/ G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altındaki 14 üncü maddesinde;

 

İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır  hükmüne yer verilmiştir.

 

            Anılan düzenleme ile idare, işin başında sürekli bulanacak bir yönetici istemektedir. Yüklenicinin işin başında olmadığı zamanlarda sürekli görev başında bulunması gerektiği belirtilen bu personele ödenecek ücretin teklif fiyata yansıtılmaması gerektiğine yönelik söz konusu düzenleme mevzuata aykırıdır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul