En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1880
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :85
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1880
Şikayetçi:
 A.K.M. Alt Yapı İnşaat ve Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Sancak Mahallesi, Tiflis Caddesi, No:2/5 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü İnkılap Cad. No:34 34410 Aksaray-Fatih / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.04.2008 / 12216
Başvuruya konu ihale:
 2007/181024 İhale Kayıt Numaralı “Su Arıtma Daire Başkanlığına Bağlı Kağıthane Arıtma Tesislerine Destek Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.12.62.0229/2008-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 17.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Su Arıtma Daire Başkanlığına Bağlı Kağıthane Arıtma Tesislerine Destek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak A.K.M. Alt Yapı İnşaat ve Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.04.2008 tarih ve 12216 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katıldıktan sonra tebligat adreslerinin değiştiği, bu değişikliği 21.02.2008 tarihinde İSKİ’ye ilettikleri, ancak buna rağmen kesinleşen ihale kararının idarece eski adreslerine gönderildiği ve bu adresten taşındıkları gerekçesiyle iade edildiği, firmalarınca kesinleşen ihale kararının gecikmesi üzerine bir araştırma yapılarak ihaleye katılan diğer firmalara ihale kararının ulaştığının öğrenildiği, bunun üzerine 28.03.2008’de idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarenin başvurularına rağmen ihale kararını yeni adreslerine tebliğ etmediği, adres değişikliğini bildirmedikleri gerekçesi ile başvurularını değerlendirmeye almadıkları, zamanında beyan ettikleri yeni adreslerine ihale kararı tebliğ edilmediği halde ihale üzerinde bırakılan firmanın sözleşmeye davet edildiği iddia edilmektedir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibinin 28.03.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 04.04.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.04.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,  aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul