İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1881
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :86
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1881
Şikayetçi:
 ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti., Hükümet Cad. Özdoyuran İş Hanı K:2 D:4 No:224 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Babaeski Devlet Hastanesi Baştabipliği, G.O.P. Mah. Hastane Sok. N o:1 39200 Babaeski/KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8328
Başvuruya konu ihale:
 2008/2853 İhale Kayıt Numaralı “16 Kişi ile Bilgisayar Kullanıcısı Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 08.08.49.G012/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Babaeski Devlet Hastanesi Baştabipliğince 18.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “16 Kişi ile Bilgisayar Kullanıcısı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Sundukları “İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin noterden onaylı olmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Öztek Genel Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan taahhütnamenin ise noter onaylı olmadığı halde ihalenin üzerinde bırakıldığı, halbuki iş deneyim belgelerinin kendilerine ait olduğu, dolayısıyla anılan taahhütnamenin sunulmasının gerekmediği, ortaklık hisse beyanında da beyanı gereken bir ortaklık veya hisselerinin mevcut olmadığının beyan edildiği, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılmaları işleminin yerinde olmadığı,

 

2- Ticaret Sicil Gazetesinin asıllarını idare yetkilisine gösterdikleri ve idare yetkilisi tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür.” kaşesinin bastırıldığı, buna göre idarece tekliflerinin Ticaret Sicil Gazetesinde Ticaret Odası veya noter onayı bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

3- İhale dokümanında faaliyet belgesi ile kaşedeki veya Ticaret Sicil Gazetesindeki adreslerin aynı olacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığından idarece “Faaliyet belgesinde belirtilen adres ile teklif mektubunda belirtilen adresin aynı olduğu fakat tebligat adresi ile kaşedeki adresin farklı olduğu bu değişikliğin ise Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilmediği” şeklinde gösterilen değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı, adreslerinin tespiti için sundukları adres beyanının esas alınması gerektiği,

 

4- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan imza sirkülerinin fotokopi olarak sunulduğu, aslı sunulmadığından idarece fotokopinin imzalanmadığı,

 

5- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı,

 

6- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan kalite belgesinin noter onaylı suretine idare yetkilisi tarafından “Aslı idarece görülmüştür.” kaşesinin bastırıldığı, bu nedenlerle ihale kararının yerinde olmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

07.03.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile; başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İstanbul Kırtasiye, Sosy. Hizm. Özel Güv. Gıda Tic. Ltd. Şti. ile birlikte yapmış oldukları işe ilişkin olarak verildiği, ancak sunulan “İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin noterden onaylı olmadığı, faaliyet belgesinde belirtilen adres ile teklif mektubunda belirtilen adresin aynı olduğu fakat tebligat adresi ile kaşedeki adresin farklı olduğu, bu değişikliğin ise Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilmediği, şirket ilanının bulunduğu 03.09.2003 tarih ve 5877 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 362 ve 363 üncü sayfalarında Ticaret Odasına veya notere ait tasdik onayı bulunmadığı gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Öz-Tek Genel Tem. Hizm. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından ihaleye Çorlu Devlet Hastanesi Baştabipliğince düzenlenen 22.09.2006 tarih ve 7578 sayılı iş deneyim (iş bitirme) belgesi ile 20.08.2007 tarih ve 8005 sayılı iş deneyim (İş Durum) belgesi sunulduğu,

 

22.09.2006 tarih ve 7578 sayılı iş deneyim (iş bitirme) belgesinde yüklenicinin ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.- İstanbul Kırtasiye, Sosy. Hizm. Özel Güv. Gıda Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı olarak belirtildiği, ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin iş ortaklığındaki oranının % 51 olduğu, işin adının “75 Kişiyle 9 Ay Bilgisayar İşletmenliği Hizmet Alımı İhalesi”, sözleşme tarihinin 30.03.2005, belge tutarının 526.767,39 YTL olduğu,

 

 20.08.2007.tarih ve 8005 sayılı iş deneyim (İş Durum) belgesinde yüklenicinin ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.- İstanbul Kırtasiye, Sosy. Hizm. Özel Güv. Gıda Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı olarak belirtildiği, ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin iş ortaklığındaki oranının % 51 olduğu, işin adının “75 Kişiyle 24 Ay Bilgisayar İşletmenliği Hizmet Alımı İhalesi”, işin nakdi ve/veya fiziki gerçekleşme oranının % 79, sözleşme tarihinin 29.09.2005, belge tutarının 1.094.082,54 YTL olduğu,

 

Görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı maddenin F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” alt başlıklı bölümün (a) bendinde;

 

“4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesinde, iş deneyim belgelerinin, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, bu belgelerin devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan madde hükmünde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye katılımlarında, belge sahiplerinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi koşulları aranmış, aynı koşullara uygulama yönetmeliklerinde de yer verilmiştir.

 

Aynı şekilde uygulama yönetmeliklerinde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesi hususuna ilişkin olarak, belge sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, sahip oldukları iş deneyim belgelerini bu tüzel kişilerin sadece birine kullandırabilecekleri ifade edilmiştir. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 10 uncu maddesindeki amir hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak adına düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunmak suretiyle ihaleye katılan tüzel kişiliği haiz aday veya isteklilerin, teklifleri kapsamında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"yi sunacakları hükme bağlanmış ve buna ilişkin olarak bir standart form oluşturulmuştur.

 

Söz konusu standart form; ihaleye katılımda, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağın birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunması ve bu ortağa ait iş deneyim belgesinin tüzel kişilikçe kullanılması halinde, ortağın hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğinin ve belge sahibinin adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin, bu tüzel kişilikte söz konusu hisse oranı muhafaza edildiği sürece, sadece aynı tüzel kişiye kullandırılacağının, ihalelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla başka tüzel kişilere de ayrıca kullandırılmayacağının taahhüdüne yöneliktir. Dolayısıyla ihaleye katılan tüzel kişinin, gerek yarıdan fazla hissesine sahip ortağının gerekse diğer ortaklarının tüzel kişilikteki hisse oranlarının standart form kapsamında ayrıca beyan edilmesi gerekmemektedir.

 

Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Bu standart form, ihaleye katılan tüzel kişiye kullandırılan iş deneyim belgesi bir gerçek kişiye ait ise bu gerçek kişi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından, bu iş deneyim belgesinin bir tüzel kişiye ait olması halinde ise bu tüzel kişinin yetkili temsilcisi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.

 

Söz konusu standart formun noterden onaylı olması gerekmekte olup, Türkiye Noterler Birliği’nin 2004/36 Sayılı Genelgesinde de belirtildiği üzere bu onay işlemine ilişkin noter harcı olarak maktu harç alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.- İstanbul Kırtasiye, Sosy. Hizm. Özel Güv. Gıda Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına verilen iş deneyim belgesinin % 51 oranında başvuru sahibine ait olduğu, buna göre söz konusu iş deneyim belgesinin başvuru sahibinin iş deneyimi değerlendirilirken % 51 oranının esas alınması gerektiği, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından idarece başvuru sahibinin teklifinin “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname” sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.c.2 maddesinde isteklilerden yeterlik kriteri olarak; “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” nin istenildiği,

 

Başvuru sahibi tarafından ihaleye, 03.09.2003 tarih ve 5877 sayılı ve 08.11.2006 tarih ve 6678 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sunulduğu, sunulan 08.11.2006 tarih ve 6678 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının onayı bulunduğu, 03.09.2003 tarih ve 5877 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Gazete idaresine veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalara ait herhangi bir onayın bulunmadığı,

 

Görülmüştür.

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca isteklilerce teklif vermeye yetkili olduklarını göstermesi amacıyla sunulması gereken Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin kabul edilebilmesi için Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının aynıdır.” şeklinde onaylanması veya bunların noter onaylı suretlerinin verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede yer alan düzenleme uyarınca tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumunu gösteren 08.11.2006 tarih ve 6678 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin esas alınması, 03.09.2003 tarih ve 5877 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ise Gazete idaresine veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalara ait herhangi bir onayın bulunmamasının esasa etki edecek bir eksiklik olarak değerlendirilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından sunulan 11.2006 tarih ve 6678 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının onayı bulunduğu, dolayısıyla anılan belgenin geçerli olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin, 03.09.2003 tarih ve 5877 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Gazete idaresine veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalara ait herhangi bir onayın bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

           

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.1 maddesinde; “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,” düzenlemesi yer almıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan adres beyanında belirtilen adresin ihaleye sunulan belgelerde yer alan firma kaşesindeki adres ile aynı, fakat Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan adresten farklı olduğu görülmüştür.

 

Tebligat adres beyanı idarenin ihale sürecindeki işlemlerden isteklilerin haberdar edilmesi amacıyla istenilen bir belge olup, adres beyanında belirtilen adresin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan adres ile aynı olma zorunluluğu bulunmadığı ve ihale süreci ile ilgili yazışmalarda isteklinin adres beyanında belirtilen adresin esas alınması gerektiği anlaşıldığından, idarece “Faaliyet belgesinde belirtilen adres ile teklif mektubunda belirtilen adresin aynı olduğu fakat tebligat adresi ile kaşedeki adresin farklı olduğu bu değişikliğin ise Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilmediği” şeklinde gösterilen değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Öz-Tek Genel Tem. Hizm. Tic. A.Ş. tarafından sunulan imza sirkülerinde “Aslı İdarece Görülmüştür.” kaşesinin bulunduğu, şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda da  belgenin aslının ihale aşamasında ihale dosyasında mevcut olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca istekliler tarafından, idarelerce “Aslı İdarece Görülmüştür.” kaşesi veya benzer anlama gelen ibare bulunan belgelerin sunulabileceği anlaşıldığından anılan istekli tarafından sunulan imza sirkülerinin mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından imza sirkülerinin aslının idareye sunulmadığı yönündeki iddiası ile ilgili olarak, ihale işlem dosyası kapsamında belgenin aslının idareye gösterilip gösterilmediği hususunun tespiti mümkün olmadığından bu konuda ayrıca bir değerlendirme yapılması imkanı bulunmamaktadır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının; “21 ay 16 Kişi ile Bilgisayar Kullanıcısı Hizmet Alımı” olarak belirtildiği,

 

7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler ile Kamu ve Özel Kuruluşlarda yapılan benzer işler kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Öz-Tek Genel Tem. Hizm. Tic. A.Ş. tarafından ihaleye Mustafa Kemal Paşa Belediyesince düzenlenen ve anılan istekliye ait 12.02.2008 tarih ve 247 sayılı iş deneyim (iş bitirme) belgesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğünce düzenlenen 21.11.2007 tarih ve 1784 sayılı iş deneyim (iş durum) belgesi sunulduğu,

 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesince düzenlenen 12.02.2008 tarih ve 247 sayılı iş deneyim belgesinde işin adının  “Personel Destek Hizmet Alımı” olduğu, sözleşme tarihinin belirtilmediği, kabul tarihinin 31.12.2007 olduğu, belge tutarının ise 235.500,00 YTL olduğu,

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğünce düzenlenen 21.11.2007 tarih ve 1784 sayılı iş deneyim belgesinde işin adının belirtilmediği, hizmetin tanımının “2007 yılı için işletmemizin Kestelek köyündeki muhtelif servislerimize teknik şartnamenin 2.4 maddesinde belirtilen unvanlarda toplam 25 adet kalifiye işçinin mevcut iş kanunlarına ve işletmemizin çalışma şartlarına göre müteahhit vasıtasıyla çalıştırılması işidir.” olarak belirtildiği, sözleşme tarihinin 27.12.2006, işin gerçekleşme oranının % 83, belge tutarının 315.000,00 YTL olduğu,

 

İdarece, 18.02.2008 tarih ve 239 sayılı yazılar ile Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden ve Kestelek Bor İşletme Bor İşletme Müdürlüğünden, Öz-Tek Genel Tem. Hizm. Tic. A.Ş. tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgelerine konu işte çalışan personelin hangi alanda görevlendirildiği hususunda bilgi alındığı,

 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesinin 19.02.2008 tarih ve 269 sayılı yazısı ile; 12.02.2008 tarih ve 247 sayılı iş deneyim belgesine konu işe Büro Hizmet Elemanı olarak 4 adet yüksek okul, 14 adet lise ve dengi okul mezunu personel ve 6 adet şoför olmak üzere toplam 24 vasıflı personel alındığı, sözleşmenin 28.02.2007 tarihinde imzalandığı, 1993-1994 yıllarında bilgisayar kullanımına geçildiği ve bütün hizmetlerinin bilgisayar ortamında verildiği, ihaleye istinaden alınan 18 personelin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Su İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlünde ihale süresince bilgisayar ortamında hizmet verdikleri hususunun bildirildiği, Kestelek Bor İşletme Müdürlüğünün 19.02.2008 tarih ve 520 sayılı yazısında ise 25 adet kalifiye işçiden 1 adedinin bilgisayar işletmeni olarak görevlendirildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesinde “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,

İş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye verilmiş olan taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece, Yönetmeliğin 61 inci maddesi kapsamında ihale üzerinde bırakılan istekli olan Öz-Tek Genel Tem. Hizm. Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işte çalışan personelin hangi alanda görev yaptığının incelenmesi sonucunda; ihaleye istinaden alınan 18 personelin bilgisayar ortamında çalıştığı görülmüştür. Buna göre ihale konusu işin “Bilgisayar Kullanıcısı Hizmet Alımı” işi olduğu göz önüne alındığında, 12.02.2008 tarih ve 247 sayılı iş deneyim belgesine konu “Personel Destek Hizmet Alımı” işinin benzer iş kapsamında olduğu anlaşıldığından, anılan belgenin geçerli olarak kabul edilmesi işlemi yerinde bulunmuştur.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Öz-Tek Genel Tem. Hizm. Tic. A.Ş. tarafından sunulan ISO 9001:2000 kalite belgesinde noter onayı ve “Aslı İdarece Görülmüştür.” kaşesinin bulunduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirtir bir şerh taşıması zorunlu olduğundan sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanların geçerli kabul edilmemesi gerekmektedir. …” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmünde idareler tarafından belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin istenebileceği ve belgelerin aslı yerine idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini sunabileceği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede belgelerin noter onaylı suretleri belgenin aslı ile aynı değerde olduğundan ve idarece noter onaylı suretin yerine “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen suretin verilebileceği anlaşıldığından, idarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ISO 9001:2000 kalite belgesinin kabul edilmesinde mevzuata aykırılık tespit edilmediğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul