İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1882
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :87
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1882
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem.İlaçlama B.İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi, Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sok. No:3 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.04.2008 / 9450
Başvuruya konu ihale:
 2008/8824 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Temizlik Hizmeti Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.01.2008 tarih ve 08.09.42.G014/2008-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 15.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Temizlik Hizmeti Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem.İlaçlama B.İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.04.2008 tarih ve 9450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teklif fiyata dahil olan masraflara teknik şartnamede yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari ve teknik şartnamede teklif fiyata dahil olarak belirtilen maliyetler dikkate alındığında ilk 10 sırada yer alan tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşılayamadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Şikayetçinin ihaleye teklif verdiği, iddiasının ise dokümana yönelik olduğu anlaşılmış olup, değerlendirme iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, personel, yol, yemek, gibi giderlerin teklif fiyata dahil olduğu, bu giderlere ilişkin hesaplamanın teknik şartnamenin 3 üncü sayfasındaki 2 nolu çizelgeye göre yapılacağı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 8.1 inci maddesinde ise, temizlik hizmetlerinin aylık 22 gün olacak şekilde yürütüleceği belirtilmiştir.

 

İhale dokümanın bir bütün olması ve idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teknik şartnameye atıfta bulunulması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca başvuru sahibinin iddiası somut ve ciddi bulunmadığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, personel, yol, yemek, gibi giderlerin teklif fiyata dahil olduğu, bu giderlere ilişkin hesaplamanın teknik şartnamenin 3. sayfasındaki 2 nolu çizelgeye göre yapılacağı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 8.1 inci maddesinde ise, temizlik hizmetlerinin aylık 22 gün olacak şekilde yürütüleceği, 9.2 nci maddesinde yer alan çizelgede ise günlük yemek ücretinin brüt 3,00 YTL, yol ücretinin brüt 2,30 YTL olacağı, 30 temizlik işçisine brüt asgari ücretin % 100’nün ve 1 sorumlu teknik personele ise brüt asgari ücretin % 350’sinin ödeneceği belirtilmiştir.

 

            İhale dokümanının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve teknik şartnamede hizmetin ayda 22 gün olarak yürütüleceği belirtildiğinden asgari işçilik maliyeti hesaplamasında yol ve yemek kalemleri için 22 günün esas alınacağı açık olup, şikayetçinin iddiası bu yönüyle yerinde görülmemiştir.

 

            İşin süresinin 07.04.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 8 ay 24 gün olduğu dikkate alınarak yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyetinin 263.696,90 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece NRA-Aktif İş Ortaklığı, Batuhan San. Tic. Ltd. Şti., BOS San. Tic. Ltd. Şti. ve Tuşba San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu, bu isteklilerden NRA-Aktif İş Ortaklığı ile Batuhan San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklama göndermedikleri, Tuşba San. Tic. Ltd. Şti.’nin giyim maliyetini belgelemediği, Batuhan San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasının uygun olduğu ihale komisyon kararında belirtilmiştir.

 

            Üzerinde ihale bırakılan ve aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan teklif sahibinin açıklaması incelendiğinde, 240,00 YTL giyim maliyeti öngördüğü ve bu maliyeti belgelediği, teklifinin de asgari işçilik maliyetini karşıladığı, diğer geçerli tekliflerin de asgari maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmış olup şikayet uygun bulunmamıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul