İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1883
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :88
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1883
Şikayetçi:
 Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti., Bahçelievler Mahallesi Cengiztopel Cad. Yenikıbrıs Apt. No:31 K:1 D:3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Harran Üniversitesi Rektörlüğü, 63200 Yenişehir / ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8177
Başvuruya konu ihale:
 2008/2194 İhale Kayıt Numaralı “110 Kişi ile Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.08.31.G014/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Harran Üniversitesi Rektörlüğü’nce 21.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “110 Kişi ile Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti.’nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2008 tarih ve 8177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 3 (j) maddesinin gerçekçi teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu, bu düzenleme ile teklif mektubunda işin yapılacağı yerin görülmesi ile ilgili düzenlemenin çeliştiği ve mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhaleye ilişkin tip sözleşmenin 18.3 maddesinde iş artışı ile ilgili düzenleme yapılması gerekirken ilgili maddenin boş bırakılmasının 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            3) İhale ilanı ve idari şartnamede belirtilen makine ve ekipmana ilişkin teknik özelliklerin teknik şartnamede belirtilmediği, düzenlenen bazı malzemelerin makine olmadığı ve anılan düzenlemenin belirsizlik oluşturduğu,

            4) İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde yer verilen düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde kıyafete ilişkin düzenlemeye yer verilmekle birlikte kıyafetlerin teknik özelliklerinin belirtilmediği, düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) Teknik şartnamenin “A- Özel Şartlar” 2 nci madde düzenlemesinin 4857 sayılı Kanuna ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            7) Teknik şartnamenin 3(ı) maddesinde yer verilen düzenlemede yalnızca ilaç maliyetine yer verilmesinin, yaklaşık maliyet hesabında yalnızca ilacın dikkate alınmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin “3-Aylık Temizlik (j)” maddesinde; “Osmanbey Kampüsündeki çöp konteynerleri en az iki günde bir firma tarafından alınıp boşaltılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi ilgili madde düzenlemesinin açık olmadığı, çöplerin şehre nakli durumunda mesafenin 20-25 km olacağı, çöplerin hangi araçla ve nereye boşaltılacağının belli olmadığı, maliyetin kime ait olduğu ve maliyet hesabında bu gidere yer verilmemesi nedeniyle düzenlemenin mevzuata aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

Yapılan incelemede, ihale dokümanında çöplerin şehir merkezine veya önceden belirlenen başka bir yere taşınacağına ve boşaltılacağına dair bir düzenleme yapılmadığı, anılan hususun bu nedenle önemli bir maliyet unsuru teşkil etmediğinden yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmadığının anlaşıldığı, kaldı ki idari şartnamenin 13 üncü maddesinde; “İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.” yönündeki düzenlemeye yer verildiği, bu düzenleme karşısında başvuru sahibinin iddiası yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Aynı gerekçelerle, birim fiyat teklif mektubu üzerindeki “…işine ait ihale dokümanını oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” şeklindeki düzenlemenin de standart formlara ve duruma uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale dokümanı üzerinde yapılan incelemede; idarece tip sözleşmesinin “Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 18 inci maddesinde 18.3 kısmının boş bırakıldığı görülmüştür.

 

 

Aynı tip sözleşmenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 30 uncu maddesinde;

 

“Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi;

 Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki  Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 18.3 üncü maddesinin 24 numaralı dipnotunda;

 

“Birim fiyat sözleşmelerde buraya aşağıdaki hüküm yazılacaktır:

“Sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede idarenin, tip sözleşmenin 30 uncu maddesini ilgili dipnotta gösterildiği şekilde standart olarak düzenlediği, ancak 18.3 üncü maddede ilgili dipnota uygun şekilde düzenleme yapması gerekirken boş bıraktığı anlaşılmıştır. Anılan husus mevzuata uygun olmamakla birlikte, anılan aykırılığın ihaleye teklif verilmesini etkileyecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelenen ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde makine ve ekipman listesinin verildiği, bu makine ve ekipmana ilişkin kendi malı olma şartının aranmadığı, maddenin mevzuata uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede idare tarafından yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine uygun olduğu, anılan madde hükmü gereği ekipmanla ilgili asgari yeterlik kriterleri öngörmenin idarenin takdirinde olduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelemeye konu ihalenin idari şartnamesinin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde;      “İdarenin onayı alınmadan personelin yerlerinin değiştirilmesi; ayrıca yine  İdarece belirlenmiş bölgelerde   görev   yapan personelin haber verilmeden yerinin
değiştirilmesi halinde 500 YTL ceza alınır.” 
düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 52 nci maddesinin 28 nolu dipnotunda; “İdareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri burada bitirecektir.” denilmektedir.

 

            Bu itibarla idarece anılan şartnamenin 52 nci maddesinde ceza ve kesintilere ilişkin yapılan düzenlemede mevzuata bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 26.1 inci maddesinde; “110 işçiye ait giyim bedeli ayni olarak isteklilere aittir.”  düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “B-Genel Şartlar / 3” başlıklı maddesinde; “Temizlik personeli tarafından giyilen kıyafet firma tarafından karşılanacaktır. Bir kişi için 1 takım alt ve üst iş elbisesi 1 çift terlik, 1 çift çizme olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede kıyafetlerle ilgili idari ve teknik şartnamede, teklif edilecek kıyafetlerin neler olduğu ve sayılarının belirtildiği ancak kıyafetlerin ayrıntılı teknik özelliklerine yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi -G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar -13” bölümünde;

 

“Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece dokümanda yapılan düzenlemelerin Tebliğin yukarıda anılan açıklamalarına uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, işin niteliği dikkate alındığında giyime ilişkin düzenlemelerin teklif verilmesine engel teşkil etmediği anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

 Teknik şartnamenin “A-Özel Şartlar / 2-Hafta Sonu Temizliği” başlıklı maddesinde; “İstenildiğinde Cumartesi günleri 1 inci maddede gösterilen temizliğe aynen devam edilecektir. Temizlenen yerler devamlı cilalanacaktır. İdareye verilecek personel haftada 45 saatten fazla çalıştırılmayacaktır. Yüklenici izin ve özel mazeret nedeniyle izin verilen personelin yerine izinli olan personel kadar personel bulunduracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi ihale dokümanında resmi tatil günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmemesi ve teknik şartnamenin “Yüklenici izin ve özel mazeret nedeniyle izin verilen personelin yerine izinli olan personel kadar personel bulunduracaktır.”  düzenlemesinin 4857 sayılı Kanunun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47 nci maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

Teknik şartname düzenlemesinden idarenin, hizmetin aynı sayıda kişiyle devam etmesi ve aksamaması amacıyla söz konusu düzenlemeyi yaptığı, ihale dokümanı düzenlemelerinden resmi tatil ve bayramlarda çalışılma öngörülmediğinin anlaşıldığı, haftalık çalışma süresinin İş Kanununa uygun olarak 45 saati aşmayacağının düzenlendiği, anılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olmadığı ve teklif verilmesini etkileyici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 26.1 maddesinde; “İlaçlama, malzeme ve ekipmanlara ait giderler isteklilere aittir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 3-Aylık Temizlik (I)” maddesinde;

 

“01 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında kampus açık alanlarında haftada bir, kapalı alanlarda 3 ayda bir her türlü haşerelere karşı korunması maksadıyla ilaçlama yapılması, ilaçlamada kullanılacak malzemenin kaliteli olması gerekmektedir. - İlaç miktarı ekli malzeme listesinde belirtilmiştir.

 

27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik gereğince ilaçlama yapılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliliğe İlişkin Diğer Hususlar” bölümünün 4 üncü maddesinde; “…İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla bu ihalelerde idari şartnamenin  ‘ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri’ başlıklı maddesinde ‘Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin’ istenilmemesi gerekmektedir.Bu ihalelerde ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin “Alt Yükleniciler” maddesi “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede ilaçlama maliyetinin isteklilere ait olduğu, ilaçlamada kullanılacak ilaç miktarının teknik şartname eki cetvelde “Haşere İlacı - 50 kg.” olarak gösterildiği, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılacağının belirtildiği, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip isteklilerin kendileri tarafından, bu belgeye sahip olmayan isteklilerin ise bu belgeye sahip olan kişi veya firmalarca yaptırılacağının şartname düzenlemesinden anlaşıldığı, isteklilerin fiyat tekliflerini buna uygun olarak hazırlaması gerektiği açık olduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhale dokümanı üzerinde yapılan incelemede; idarece tip sözleşmesinin “Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 18 inci maddesinde 18.3 kısmının boş bırakıldığı görülmüştür.

 

Aynı tip sözleşmenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 30 uncu maddesinde;

 

“Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi;

 Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki  Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 18.3 üncü maddesinin 24 numaralı dipnotunda;

 

“Birim fiyat sözleşmelerde buraya aşağıdaki hüküm yazılacaktır:

“Sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede idarenin, tip sözleşmenin 30 uncu maddesini ilgili dipnotta gösterildiği şekilde standart olarak düzenlediği, ancak 18.3 üncü maddede ilgili dipnota uygun şekilde düzenleme yapması gerekirken boş bırakıldığı, bu hususun mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2- İhaleye ilişkin idari şartnamenin 26.1 inci maddesinde; “110 işçiye ait giyim bedeli ayni olarak isteklilere aittir.”  düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “B-Genel Şartlar / 3” başlıklı maddesinde; “Temizlik personeli tarafından giyilen kıyafet firma tarafından karşılanacaktır. Bir kişi için 1 takım alt ve üst iş elbisesi 1 çift terlik, 1 çift çizme olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede kıyafetlerle ilgili idari ve teknik şartnamede, teklif edilecek kıyafetlerin neler olduğu ve sayılarının belirtildiği ancak kıyafetlerin ayrıntılı teknik özelliklerine yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi -G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar -13” bölümünde;

 

“Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece dokümanda yapılan düzenlemelerin Tebliğin yukarıda anılan açıklamalarına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul