İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1886
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :91
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1886
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No:79/20 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Konak Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gürçeşme Caddesi No:86 Gürçeşme Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9394
Başvuruya konu ihale:
 2008/9705 İhale Kayıt Numaralı “Kent İçi Temizlik, Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.09.37.G017/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Konak Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 19.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kent İçi Temizlik,süpürme, Çöp Toplama ve Nakli İşi” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.03.2008 tarih ve 9394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin Cezalar ve Kesintiler başlıklı 52.4 ve 52.7 nci maddelerinde belirtilen durumların oluşması üzerine idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtar işlemi tesis edilmeksizin sözleşmenin tek taraflı fesih edileceğinin öngörülmesi hususunun 4735 sayılı Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesi ve ilgili mevzuat hükmüne aykırı olduğu,

 

2) İhale ilanında personel sayısı ile makine ve ekipmana ilişkin olarak herhangi bir bilgiye yer verilmediği, ancak diğer ihale dokümanında bunlara yer verildiği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu,

 

3) İhale konusu hizmet işin "süpürme, temizlik, çöp toplama ve nakli hizmet alımı işi" olmasına karşın benzer işin "Kent içi genel temizlik hizmet alımı" olarak tarif edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

              İdari şartnamenin 52.4 üncü maddesinde; “Yüklenicinin özel    idari    şartnamede    belirtilen   niteliklerde    personeli,    araçlarda çalıştırılmadığının tespiti halinde 1 inci seferde 4.000 YTL.( dörtbin YTL), 2 inci seferde 10.000-YTL (onbin YTL) ceza kesilecektir. Aynı durumun 3 üncü sefer tespiti halinde idare sözleşmeyi fesh etmeye yetkilidir” düzenlemesi yer almaktadır.

            İdari şartnamenin 52.7 nci maddesinde; Özel Teknik Şartnamenin Madde 31 inci maddesi gereğince "şoför personellerin kullandığı aracın türü ile uyumlu sürücü belgesiyle çalıştırılmadığının" tespit edilmesi halinde 1 inci seferde 3.000 YTL (üçbin YTL), 2 inci seferde 5.000 YTL (beşbin YTL) ceza kesilecektir. Aynı durumun 3 üncü sefer tespiti halinde idare sözleşmeyi fesh etmeye yetkilidir” düzenlemesi yer almaktadır.

4735 sayılı Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde;

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

……..

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu ihalede, idare tarafından idari şartnamenin 52 nci maddesinde cezalar ve kesintilerin ve sözleşmenin feshine ilişkin şartların belirtildiği görülmüştür.

 

İhale konusu işin süreklilik arz eden hizmet alımı işi olması nedeniyle, idare tarafından idari şartnamede yapılan düzenlemeler mevzuata aykırı olmakla birlikte anılan düzenlemelerin hizmetin aksamamasına yönelik olduğu, ceza ve kesintilere ilişkin tutarların ise, ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede cezalar ve kesintilere bağlı olarak sözleşmenin feshine ilişkin yapılan düzenlemelerin anılan Kanun hükmünde belirtilen hususlara uyulmayacağı anlamını taşımadığı, söz konusu düzenlemelerden Kanunun sözleşmenin feshine ilişkin şartlarının  ifade edilmek istenildiğinin kabulü gerekeceğinden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde; İstenen Asgari Ekipman Listesi:

Adet

Adı - Cinsi

Özelliği

5

ÇÖP KAMYONU     -

Asgari 13+1,5 m3 hacimli hidrolik sıkıştırmak - 2000 model ve üzeri

1

ÇÖP KAMYONU

Asgari 7+1 m3 hacimli hidrolik sıkıştırmalı - 2000 model ve üzeri       

4

ÇÖP KAMYONETİ

Asgari 52 HP açık kasalı kamyonet - 2000 model ve üzeri

35

TELSİZ

El telsizi 35 Adet,

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir.

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            01.02.2008 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında makine ve ekipmana ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.


e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.” hükmü yer almaktadır.

 

            Dokümanda istenen makine ve ekipmana ilişkin olarak ihale ilanında bir düzenleme yapılmaması mevzuata aykırıdır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş, kent içi genel temizlik hizmet alımı işi” olarak tarif edilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin ihalenin konusu” başlıklı 1 inci maddesinde; “İzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan 168 mahalle ve bu mahallelerdeki tüm meydan, bulvar, cadde, sokak vb. yerler ile tretuvarların üzerindeki gezi alanlarının alt ve üst geçitlerinin, 24 adet pazaryerinin süpürme ve temizlik işlerinin yaptırılması ile teknik şartnamede gösterilen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokakların çöp toplama ve nakli işidir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Tanımlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;  “…Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri… İfade eder.”

 

Aynı Yönetmeliğin  “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde de; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 ve 42 nci maddelerinde, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerin benzer iş olarak belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıdaki tespitler çerçevesinde; ihale konusu işin konusunun katı atık toplama, nakil ve semt pazarları temizliği işi olduğu, ihale dokümanında yapılan  benzer iş tanımının mevzuattaki benzer iş tanımına aykırılık teşkil etmediği, hem özel sektöre hem de kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan katı atık toplama, nakil ve semt pazarları temizliği işleri hizmetini kapsadığı anlaşıldığından benzer işin rekabeti daralttığı ve engellediği yönündeki başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin “temel ilkeler” başlığı altında: “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü bulunmaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 adet ihale dökümanı satın alındığı, 1 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen geçerli teklifin yaklaşık maliyet göz önüne alındığında anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen “rekabet ve kaynakların verimli kullanılması” ilkelerinin gerçekleşmediği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İhale konusu iş;İzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan 168 mahalle ve bu mahallelerdeki tüm meydan, bulvar, cadde, sokak vb. yerler ile tretuvarların üzerindeki gezi alanlarının alt ve üst geçitlerinin, 24 adet pazaryerinin süpürme ve temizlik işlerinin yaptırılması ile teknik şartnamede gösterilen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokakların çöp toplama ve nakli işi” olmasına rağmen İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş, kent içi genel temizlik hizmet alımı işi” olarak belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;  “…Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri… İfade eder.”

 

Aynı Yönetmeliğin  “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde de; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 ve 42 nci maddelerinde, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerin benzer iş olarak belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıdaki tespitler çerçevesinde; ihale konusu işin konusunun katı atık toplama, nakil ve semt pazarları temizliği işi olduğu, ihale dokümanında yapılan  benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı kapsamda olan kent içi genel temizlik hizmet alımı işi olarak belirlenmesi mevzuattaki benzer iş tanımına aykırılık teşkil ettiği gibi benzer işin rekabeti daralttığı ve engellediği ,

Söz konusu ihalenin yukarıda belirtilen nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

   

           4734 Sayılı Kanunun “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar “ başlıklı 24 ncü maddesi:   “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

i)İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

k) Teklif ve sözleşme türü.

l)Teklif edilen bedelin % 3´ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

m) Tekliflerin geçerlilik süresi.

n)  İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.” Şeklinde düzenlenmiştir.

           Anılan hüküm uyarınca, ilanların ihale edilecek işle ilgili ön bilgi vermeye ve ihaleye katılım şartlarını belirtmeye yönelik olduğu, teklife ve maliyet bileşenlerine  etkili olabilecek hususları kapsamadığı açıktır. Bu itibarla idari şartnamede  talep edilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait noter onaylı  taahhütnamenin  ihale ilanında yer almamasının sunulacak teklifleri etkilememesi, taahhüt belgesi niteliği ile katılımı kısıtlamaması ve esasa etkili olamayacağı  düşüncemizle;

   İhalenin açık ihale usulü ile yapıldığı ve ihale dokümanında katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğuracak esasa etkili herhangi bir hususun  yer almadığı görüldüğünden, 4734 sayılı Kanunun 56/c maddesi uyarınca şikayet başvurunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşümüzle Kurul çoğunluğunun “rekabetin sağlanamadığı” gerekçesi ile ;

    İhalenin iptal edilmesi kararına katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul