En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1887
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :92
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1887
Şikayetçi:
 Özülkü İnşaat Taahhüt Doğalgaz ve ısı Sis. Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti., Kasımpaşa Mahallesi Belediye İşhanı No:10 Bozöyük/BİLECİK
 İhaleyi yapan idare:
 Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak No:34 BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2008 / 10430
Başvuruya konu ihale:
 2008/26953 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binası-İlçe Tesisleri Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.10.45.G017/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 24.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Binası-İlçe Tesisleri Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özülkü İnşaat Taahhüt Doğalgaz ve ısı Sis. Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.04.2008 tarih ve 10430 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)           İhale ilanında işçi çalıştırılacak işyerleri belirtilmiş, ama idari şartnamede işçilerin nerelerde çalıştırılacağının belirtilmediği, ilanla idari şartnamenin birbirini tutmadığı,

 

2)     İhale ilanında işin süresi sözleşme tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar olduğu, İdari şartnamede işin süresinin 4 kişi  ile 9 ay olduğunun belirtildiği, Sözleşme tasarısında  ise işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar olduğunun belirtildiği, ancak ihale   ilanında  sadece  bitiş  tarihinin  belirtildiği, ilan ile  idari  şartnamenin birbirini tutmadığı,

 

          3) İdari   şartnamede   isteklilerden   banka   referans   mektubu   istendiği, 4734  sayılı
Kanuna göre ihale  eşik   değerin   altında   kaldığı   için   banka   referans   mektubu
istenmemesi gerekirken istendiği, ihaleye katılan firmaların teklif zarflarının içine   referans mektubu koymadığı halde katılım evraklarının tam sayıldığı,

 

4)   Temizlik yapılması esnasında kullanılacak demirbaş  malzemeler, sıvı deterjan temizlik malzemelerinin kimin  tarafından  karşılanacağının  idari ve teknik şartnamede belirtilmediği,

 

         5) İdari şartnamede sözleşmenin idare ve yüklenici arasında yapılacağının belirtildiği, ancak Sözleşme  Tasarısında sözleşmenin noter   tarafından   tescil   edildiği   tarihte yürürlüğe  gireceğinin belirtildiği,

          6) İhale ilanında ve idari şartnamede tekliflerin eşit olması halinde hangi  yeterlilik değerlendirmesine göre teklifler değerlendireceğinin belirtilmediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1)  Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;            

 

            Yerel gazetede yayımlanan ihale ilanının “İhale konusu hizmetin türü ve miktarı, işin yapılacağı yer” başlıklı 2 (a) maddesinde; il müdürlüğü hizmet binasında 1 işçi, gençlik merkezi hizmet binasında 1 işçi, Söğüt ilçe tesislerinde 1 işçi olmak üzere toplam 4 işçinin çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

           Teknik şartnamenin “Temizlik Hizmetinde Çalışacak İsçi Sayısı” 4 üncü maddesinde; Bu şartnamede ile ihaleyi alan firma ile yapılacak sözleşme şartlarında belirtildiği şekilde temizlik hizmetlerinin yapılması için sabah ve mesai saatleri içerisinde çalıştırılacak asgari işçi sayısı İl Müdürlüğümüz Hizmet Binasında 1 işçi, Gençlik Merkezi Hizmet Binasında 2 işçi ve Söğüt İlçe Spor Salonu ve Tesislerinde 1 işçi olmak üzere toplam 4 işçi olacaktır.

Temizlik işlerinde çalıştırılacak işçilerin, tesisin bulunduğu İl de görev yapacakların İlde, İlçe de yapacakların İlçe de ikamet etmesi zorunludur.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

   Temizlik işçilerinin nerelerde çalıştırılacağı ihale ilanı ve teknik şartnamede belirtildiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yerel gazetede yayımlanan ihale ilanının “İhale konusu hizmetin türü ve miktarı, işin yapılacağı yer” başlıklı 2 (a) maddesinde; “Sözleşme tarihinden itibaren olup 31.12.2008 tarihine kadar” düzenlemesi, sözleşme tasarısının “Sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Sözleşme süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 31 aralık 2008 tarihine kadardır” düzenlemesi, İdari şartnamenin 49.2 maddesinde de; “İşin süresi işe başlama tarihini müteakip 31.12.2008 tarihine kadardır. 9 (dokuz) aydır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanı ile idari şartnamede işin süresi konusunda bir çelişki olmadığı, idari şartnamede ayrıca işin süresinin 9 ay olduğunun belirtilmesi ihale ilanında yapılan açıklamayla çelişki yaratmamakla birlikte ihaleye teklif verecek istekliler açısından işin süresinin 9 ay olduğu belirtilmiş olup nitekim teklif veren isteklilerin tekliflerinin 9 ay üzerinden verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin (c) fıkrasında; “… Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmetler ile finansal kiralama hizmetleri hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak;

            1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

            2) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

            3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin

            İdarelerce istenilmesi zorunludur.

            Yukarıda sayılan belgelerin dışında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan  diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

Yukarıda sayılan belgelerin dışında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan  diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir…”.

 

Aynı Yönetmeliğin Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde de; "Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan mevzuat hükmü gereğince, söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında olduğundan ihaleye katılacak isteklilerden, bankalardan temin edilecek mali duruma ilişkin belgeler ile ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemesi göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan  diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde belirlenmesi konusunda idareye takdir hakkı tanındığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlığı altında yer alan 26.3 maddesinde, çalıştırılacak personele ilişkin verilecek yol, yemek ve giyecek giderlerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

Ayrıca idari şartname ve teknik şartnamede temizlik yapılması esnasında kullanılacak temizlik malzemelerinin kimin  tarafından  karşılanacağı hususu belirtilmemiştir.

 

İdarece temizlik yapılması esnasında kullanılacak temizlik malzemelerin isteklilerce temin edileceğine dair düzenleme yapılmadığı dikkate alındığında, temizlik malzemelerinin idarece karşılanacağı ve söz konusu hizmetin sadece işçilik hizmeti  alımı olduğu anlaşıldığından bu durum isteklileri tekliflerini belirlemelerinde tereddüde düşürücü nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 45.3 üncü maddesinde sözleşmenin idare ile yüklenici arasında yapılacağı belirtilmiş olup, buna karşılık sözleşme tasarısının 39 uncu maddesinde sözleşmenin idare ile yüklenici arasında yapılmasının akabinde noterde onaylanacağı düzenlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 45.3 üncü maddesinin 21 nolu dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin notere tescil ve onayını gerekli gördükleri takdirde, bu hususa bu maddede açık olarak yer vereceklerdir.”denilmektedir.

 

            Yine anılan Yönetmelik eki Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesinde de; “İstekli ihale dokümanını satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında idarece sözleşmenin notere tescil edilmesinin söz konusu olmasına rağmen bu durumun idari şartnamenin 45.3 üncü maddesinde belirtilmemesinin bir eksiklik olduğu anlaşılmış olsa da, sözleşmenin 39 uncu maddesinde anılan gerekliliğe yer verilmiş ve ihale dokümanının gerek idari şartname ve gerekse sözleşme maddeleri ile bir bütün olması ve ayrıca ihale dokümanı satın alan ve ihaleye teklif verecek olan firmaların bahsi geçen hükümlerle sorumlu olması ve kabul etmiş sayılması sebeplerinden dolayı söz konusu eksiklik sonuca etkili bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ıncı iddiasına ilişkin olarak;

           

İhale İlanının 5 inci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 36.3. maddesinde; “… birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar:

36.3.1. Kalite fiyat dışı unsur olarak kabul edilecektir (İSO vb. belgeler).” düzenlemesi yer almaktadır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

            İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aynı Fiyatın Teklif Edilmesi” başlıklı 71 inci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.           

Yukarıda anılan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, idare tarafından söz konusu ihalede iş deneyim belgesi istenmemiş olup, aynı fiyatın teklif edilmesi halinde fiyat dışı unsurun belirlenmesi sorumluluğu idarelerde olduğu ancak idari şartnamede yapılan düzenlemede fiyat dışı unsurların müphemliğe yol açmayacak şekilde tam olarak ve öncelikle parasal değerleri bu mümkün değil ise nispi ağırlıklarının belirtilmediği anlaşıldığından yapılan düzenleme mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul