İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1888
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :156
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1888
Şikayetçi:
 Metropol Sosyal Hizmetler Yemek Dan. Med. Bilg. İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı Nu:106/11 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği, Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. Nu:23 26190 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.04.2008 / 11631
Başvuruya konu ihale:
 2008/18064 İhale Kayıt Numaralı “21 Ay Süre İle Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.11.94.0220/2008-2 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 28.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “21 Ay Süre İle Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Metropol Sosyal Hizmetler Yemek Dan. Med. Bilg. İnş. Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.04.2008 tarih ve 11631 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 18 inci maddesindeki; “İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” şeklindeki düzenleme ile “Diğer hususlar” başlıklı bölümünün 8 inci maddesindeki; “Yüklenicinin talebi ve idarenin uygun görmesi halinde yemek hizmetinde kesintiye yol açmaması koşulu ile yürürlükteki mevzuata uygun olan hastane dışındaki başka bir gıda imalathanesinde de hastanemizin ihtiyacı olan yemek hizmetini teknik şartnamedeki şartları taşıyacak şekilde hijyen kurallarına riayet ederek (yemeğin nakli gıda imalathanesinin kiralanması ve diğer giderleri ile nakliye ücretleri yükleniciye ait olmak üzere) sağlanabilir.” şeklindeki düzenleme arasında çelişki olduğu, 

 

            2) İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin 5 inci fıkrasındaki; “Hastane idaresince yapılan ilgili aya ait ödemeyi müteakip, firma çalışanlarına en geç 7 (yedi) gün içinde işçilik ücretlerini ödeyecektir. Ödemediği takdirde daha sonraki ay istihkakından ödememiş işçi alacaklarının tamamı kesilerek işçilere ödenecektir ve ücreti geç ödenen her işçi için 500 YTL ceza tahakkuk ettirilecektir.”  düzenlemesinin İş Kanununun34 üncü maddesi ve 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hükümlere aykırılık teşkil ettiği,

 

            3) İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasındaki; “Yukarıda sayılamayan durumlar da yüklenicinin ihale dokümanlarına uygun hareket etmemeleri ve bunun muayene kabul komisyonun bir tutanakla tespit edilmesi halinde 5.000,00 YTL para cezası, hak edişinden mahsup edilecektir. Yüklenici firmanın hizmeti yürütmesi sırasında yukarıda sayılan tüm konularla ilgili yani hizmeti ihale dokümanına uygun yürütmediği tespit edilir ve 1. kez uyarılan bir konuda 2. kez tutanak tutulursa 10.000 YTL para cezası kesilir. 3. kez uyarılan aynı konuda tutanağın tutulması halinde idare hiçbir bildirim yapmadan ve protesto çekmeden sözleşmeyi feshetme ve kesin teminat irat kaydetme hakkına sahiptir.” şeklindeki düzenlemenin 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesindeki hükümlere aykırı olduğu,    

 

            4) İdari Şartnamenin “Diğer hususlar” bölümünde, isteklilerden mutfak yemekhane, klinik ofisleri ve gıda ambarlarının haşerelere karşı ilaçlanmasında, ilaçlama işinin yetkili kişilere/firmalara yaptırılacağına ilişkin taahhütname istenildiği, ancak ihale ilanında bu hususta bir düzenlemeye yer verilmediği,

 

            5) Teknik şartnamenin “Tarafların yükümlülükleri” başlıklı bölümünde personelin giyeceği kıyafetlere ilişkin “Hastanemize gelen Sağlık Bakanlığı mensubu misafir personelin yemeği firma tarafından verilecek, yemek bedeli yüklenici tarafından ödenecektir.”  şeklinde düzenlemenin yer aldığı, söz konusu düzenlemede öngörülen fazladan yemeğin miktarı bilinmediğinden teklif maliyetine yansıtılması konusunda belirsizlik olduğu,

 

            6) Teknik şartnamenin “Tarafların yükümlülükleri” başlıklı bölümünde yer alan personelin giyeceği kıyafetlere ilişkin düzenlemede hastane personeli için öngörülen kartlı sistem konusunda herhangi bir standart ve belirleme yapılmadığı, bu durumun da maliyet hesabında tereddüde yol açtığı,

 

            İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 14.03.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 20.03.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 22.04.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul