İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-19
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-19 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-190 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :20
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-19
Şikayetçi:
 Fizyo-Med Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Kördere Sok. Öner Apt. Daire:4 Kızıltoprak / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Osman Gazi Mah. Çat Yolu 25070 Yıldızkent / ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2007 / 34409
Başvuruya konu ihale:
 2007/147601 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.21.59.0141/2008-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fizyo-Med. Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 07.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.11.2007 tarih ve 34409 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ilişkin olarak ihale ilanının 4.4. maddesinde yer alan benzer iş tanımının, “Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü sonuç karşılığı laboratuar hizmetleri alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenlendiği, anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı olduğu iddia edilmekte olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Kurulca dinleme toplantısı yapılması talep edilmektedir.

 

 

 

A- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca dinleme toplantısı yapılmasına gerek görülmeyerek başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” hükmü yer almaktadır.

            İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yapılan sonuç karşılığı laboratuar hizmetleri alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesi bulunmaktadır.

            İdarenin idari şartnamede yapmış olduğu düzenlemede, benzer iş tanımını  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin anılan maddesine uygun olarak belirlediği anlaşılmıştır. İdarenin, başvuru sahibinin iddiasında yer alan “kit karşılığı laboratuar cihaz temini, laboratuar kit malzemesi temini, laboratuar cihazları temini” gibi işleri de benzer iş tanımı içinde belirlemesi durumunda, söz konusu işler mal alımı kapsamında olduğu için böyle bir düzenlemenin anılan mevzuat hükmüne aykırı olacağından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

d) İhale komisyonunun Kanuna uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünden yapılan incelemede,

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 27 nci maddesinde; “İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

            ……..

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Yapılan incelemede, ihale ilanının 28.09.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, ihale tarihinin 08.11.2007 olduğu, ihale komisyonunun ise 05.11.2007 tarihinde, ilan tarihinden 38 gün sonra ve ihale tarihinden 3 gün önce belirlendiği tespit edilmiş olup, bu durum mevzuata uyarlık göstermemektedir.

g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

1) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “…İstekliler a) 1. gruba fiyat atan istekli işin kaliteli ve kesintisiz sürdürülmesi amacıyla yeteri kadar teknik personeli çalıştıracaktır. (bu sayı kurulacak olan cihaz sayısı, cihaz özellikleri, hizmetin kesintisiz sürdürülmesi gibi özellikler göz önünde bulundurularak yüklenici bu işte en az 22 teknik personeli bulunduracaktır. Ayrıca numunelerin toplanması ve güvenli bir şekilde naklinin temin edilmesi amacıyla kan alma birimine 5 adet personeli istihdam edecektir.) b) 2. gruba fiyat veren istekliler de cihazların hizmete hazır halde bulundurulması ve gerekli bakımlarının yapılması amacı ile en az 1 teknik elemanını hastanemizde bulunduracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından ihale dokümanında yapılan düzenlemede, çalıştırılması öngörülen personelin niteliğine ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almadığı tespit edilmiş olup, ihalenin niteliği esas alındığında bu durum yukarıda anılan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları”na ilişkin dipnotta; İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48. maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

            İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya eklenecektir.düzenlemesi yer almaktadır.

            Yapılan incelemede, idarece hazırlanan tip idari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinin birinci fıkrasında fiyat farkı verileceğinin belirtildiği ve Bakanlar Kurulu Hizmet Alımlarına ilişkin fiyat farkı kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca fiyat farkı hesabına yer verildiği, ancak  a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanların, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde idarece yapılacak belirlemenin, idari şartnamenin 48 inci maddenin ikinci fıkrasında yapılmadığı görülmüş olup, bu durum mevzuata uyarlık göstermemektedir.

            3) İdari Şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde “1-Yüklenici kurulacak cihazların ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren katalogları, hangi prensiple çalıştığını ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtecek ve bu bilgileri ihale dosyasında sunacaktır. İhale uhdesinde kalan firma kurulacak olan cihazların ve çalışılacak kitlerin üretim belgelerini (veya üreten firmadan yetki belgelerini) ithalat belgelerini Muayene ve Kabul Komisyonuna sunacaktır. 

          2-Yüklenici teklif ettiği tüm cihazların satış ve servislerine yetkili olduklarını üretici firmaların Türkite Distribütöründen noter tasdikli olarak (teklif edilen her cihaz için) belgelemelidir.

          3-Kurulacak olan cihazların yaşını belirten belgeler ihalede sunulacaktır. Cihaz 10 yaşından büyük olmayacaktır. Kurulacak cihazlar hizmet süresi içerisinde 10 yaşını geçmesi durumunda cihaz 0-10 yaş arası aynı veya daha üstün özelliklerde başka bir cihazla değiştirilecektir.
          4-Yüklenici teknik özellikleri ve sayısı Teknik Şartnamede belirtilen miktarda cihazı kuracağına dair taahhütname”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İdarenin, teknik şartnamede belirtilen miktarda cihazı kuracağına dair taahhütname verilmesini yeterli görürken, isteklilerden idari şartnamenin anılan maddesinin birinci ve ikinci maddesindeki belgeleri de teklif dosyalarında sunmalarını istemesi çelişkili bir durum oluşturmakta, zira söz konusu cihazları kuracağına dair taahhütname veren bir firmanın, eğer bu cihazlar kendi malı değilse istenilen belgeleri sunması mümkün olmayacaktır. Diğer yandan, isteklilerin bu belgeleri sunabilmeleri için cihazların kendi malları olması dikkate alındığında söz konusu düzenleme, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesindeki “Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmüne aykırılık göstermektedir.

 

          4) İdari Şartnamenin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde; “Laboratuar işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış
1-Laboratuarda kullanılacak kit ve cihazların 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği doğrultusunda, teklif edilen cihaz ve kullanılacak kitlerin hangi sınıflandırmaya tabi olduğu ve bu sınıfa göre düzenlenmiş olan CE Belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır.

2-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Malzeme Kayıt Sistemine kayıtlı olduğuna dair belge (bu belge kurulacak olan her bir cihaz için ayrı ayrı verilecektir.)

3-İş ortaklarından en az birinin bu belgeleri sağlaması yeterlidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

 İdarenin isteklilerce sunulmasını istediği CE Uygunluk Belgesinin, anılan mevzuat hükmü göz önünde bulundurulduğunda, kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler kapsamında isteyebileceği bir belge olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, söz konusu düzenlemeye göre isteklilerin bu belgeyi sunabilmeleri için teklif edecekleri cihazlara sahip olmaları gerekeceğinden, CE Uygunluk Belgesinin isteklilerce teklifleriyle birlikte sunulmasının istenilmesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesindeki “Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmüne de aykırılık teşkil etmektedir.

 

  f) Zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

            4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

            Yapılan incelemede; idarenin, dokümana yönelik bir şikayet başvurusu üzerine, 25.10.2007 tarihinde teknik şartnamede bir değişiklik öngören zeyilname hazırladığı, 26.10.2007 tarihinde bu zeyilnameyi ihale dokümanı satın alanların tamamına gönderildiği, ihale dokümanı satın alanların en son tebliğ tarihinin ise 31.10.2007 olduğu görülmüştür. İhale tarihinin 08.11.2007 olduğu dikkate alındığında, zeyilnamenin, en son teklif verme gününden en az on gün önce doküman satın alanlarca temin edilecek şekilde gönderilmesi hükmüne aykırı olarak en son firmaya 8 gün önce tebliğ edecek şekilde gönderildiği tespit edilmiş olup bu husus mevzuata aykırılık göstermektedir.  

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul