İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-190
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-190 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1907 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :83
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-190
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği Barbaros Mah. Atatürk Bulvarı No: 29 02040 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37793
Başvuruya konu ihale:
 2007/170196 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.24.69.0171/2007-92E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi’nce 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37793 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu mal alımı olmasına karşın hizmet alımı olarak ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) HBYS yazılımına ait TSE uygunluk belgesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Benzer iş tanımı ile ihale konusunun aynı olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Birbirinden farklı olan yazılım ve veri giriş personel çalıştırılması hizmet işinin birlikte ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin ihale konusu hizmetin miktarı ve türünün belirtildiği  (c) bendinde, “ 44 kişi ile 12 ay Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmet alımı”,

 

Teknik şartnamenin Amaç ve Kapsam başlığını taşıyan 1.1 nci maddesinde, “…bu şartnamede 44 sayıda personel ile Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesinde kullanılacak Hastane Bilgi Sistemi ve buna ilave edilecek donanım ve yazılımların sözleşme süresince sorunsuz çalışması için yapılması gereken bakım, onarım, güncelleme gibi hususları içermektedir.”

 

Düzenlemelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Bahse konu ihalede sadece bir yazılım programı satın alınması söz konusu değildir. Yazılım yanında 44 kişi ile bakım onarım, veri güncellenmesi gibi büyük kısmının hizmet ifasından oluşan bir işin ihale edilmesinin amaçlandığı anlaşıldığından, ihale konusunun mal alımı olduğuna yönelik iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin, HBYS yazılımına ait TSE uygunluk belgesinin mevzuata aykırı olduğuna ilişkin iddiada bulunmakla birlikte, iddiasını destekler mahiyetteki açıklamalarında hizmet yeri yeterlilik belgesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu, dolayısıyla iki belgeyi karıştırdığı anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde, “ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, HBYS yazılımına ait TSE uygunluk belgesi verecektir.” düzenlemesi yer almakta olup söz konusu düzenlemenin mevzuat yönünden incelenmesinde,

 

TSE uygunluk belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSE Markası da; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

 

İhale mevzuatında bu belgenin istenilmemesi gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Sadece Kamu İhale Genel Tebliğinin Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler ve Kalite Belgeleri başlığını taşıyan XI inci bölümünde, bu tür belgelerin talep edilmesi durumunda, herhangi bir mevzuata aykırılık oluşmamasını teminen belge özelliklerinin iyi araştırılmasının gerektiğine dair açıklamalara yer verilmiştir.  Söz konusu belgenin yeterlilik kriteri olarak talep edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, istenilen belgenin hangi TSE uygunluk belgesi olduğunun numaraları ile birlikte açıkça belirtilmesinde, isteklilerin herhangi bir tereddüte maruz kalmadan doğru belgeyi sunmaları açısından gerekli olduğu açıktır. Dolayısıyla, ihale dokümanında ki söz konusu düzenlemenin bu yönüyle mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin benzer iş olarak kabul edilecek işler başlığını taşıyan 7.4 üncü maddesinde, “Kamu veya özel kuruluşla yapılmış tek sözleşmeye dayalı hastane bilgi sistemi hizmeti veya program hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine  yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin adının ise aynı şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde, 44 kişi ile 12 ay hastane bilgi yönetim sistemi hizmet alımı olarak belirtilmiştir.

 

Benzer iş tanımına bakıldığında, ihale konusu iş yanında program hizmetlerini de kapsadığı, işin hem kamu hem de özel sektörde gerçekleştirilmiş işleri de kapsayacak şekilde geniş tutulduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin İhaleye İlişkin Bilgiler başlığını taşıyan 2 nci maddesinin (c) bendinde işin adının, “44 kişi ile 12 ay hastane bilgi yönetim sistemi hizmet alımı” olarak belirtilmiştir. İşin adından da anlaşılacağı üzere ihale konusu işte sadece sistem alımı yapılmamaktadır. İsteklilerin bir programı hazırlayıp, hazırladıkları bu yazılım programı ile birlikte 44 kişi istihdam edilerek, hastanenin bilgi yönetim sistemi işinin ifası hedeflenmektedir. Dolayısıyla ihale konusu işin büyük kısmının personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işi olduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin isteklinin personel yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlığı altındaki 7.3.2.1 maddesinde, “istekli, anahtar teknik personel olarak bünyesinde en az 10 bilgisayar mühendisi/elektronik mühendisi ve 10 bilgisayar programcısı çalıştırıyor olmalıdır. Çalıştırdığı bu kişilere ait diploma ve SSK işe giriş bildirgeleri aslı veya noter tasdikli suretini teklifinde sunacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında;

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü, .

 

4734 sayılı Kanunun Temel ilkeler başlığını taşıyan 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Bulunmaktadır.

 

Söz konusu ihalede 20 adet anahtar teknik personel istenilmektedir. İhale konusu işte teknik personel olarak istihdam edilecek olan 20 adet teknik personelin anahtar teknik personel olarak talep edilmek suretiyle, anılan uygulama yönetmeliğinin ihlal edildiği, bu kadar sayıda nitelikli personelin isteklinin bünyesinde bulundurması talep edilerek rekabetin daraltıldığı ve kaynakların verimli kullanılması ilkesinin de ihlal edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu ihalede 6 adet doküman satılmasına karşın sadece 1 isteklinin teklif vermiş olduğu da dikkate alındığında  ihalede rekabetin oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; altı adet ihale dokümanının satın alındığı, sadece bir teklifin sunulduğu dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul