İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1907
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :118
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1907
Şikayetçi:
 Vatoz Grup Temizlik ve Gıda San. Tic. A.Ş., Seyitnizam Mah.Demirciler Sit.10.Yıl Aydaş İş Mrk. A Blok K:5 No:13 Zeytinburnu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uzunköprü Belediye Başkanlığı, Muradiye Mah. Atalar Cad. 22300 Uzunköprü/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2008 / 11273
Başvuruya konu ihale:
 2008/25107 İhale Kayıt Numaralı “Uzunköprü İlçe Sınırları Dahilinde Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi, Konteynerlerin Yıkanması, Tıbbi Atıkların İlçedeki Sağlık Merkezlerinden Toplanarak Bertarafı Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 08.11.45.0025/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Uzunköprü Belediye Başkanlığı tarafından 01.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Uzunköprü İlçe Sınırları Dahilinde Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi, Konteynerlerin Yıkanması, Tıbbi Atıkların İlçedeki Sağlık Merkezlerinden Toplanarak Bertarafı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vatoz Grup Temizlik ve Gıda San. Tic. A.Ş.’nin 18.04.2008 tarih ve 11273 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 6.1 inci maddesinde standart formlara yer verilmediği,

 

            2) İdari şartname ve ilan metninde “kalite ve standarda ilişkin belgeler” bölümünde yer verilen “Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış tıbbi atık taşıyan firmalar ve araçlar için tıbbi atık taşıma belgeleri” nin yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            3) İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde açıklanan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının yanlış düzenlendiği,

 

            4) Fiyat farkına ilişkin idari şartnamedeki düzenleme ile teknik şartname ve sözleşme tasarısındaki hükümlerin birbirleri ile çeliştiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise yapılan ön inceleme sonucunda; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul